ORIGINAL PAPER
Towards climate neutrality in mining and energy companies in Poland – an approach to their financing
 
More details
Hide details
1
University of Economics in Katowice, Poland
 
 
Submission date: 2022-07-22
 
 
Final revision date: 2022-08-16
 
 
Acceptance date: 2022-11-16
 
 
Publication date: 2022-12-20
 
 
Corresponding author
Aleksandra Nocoń   

University of Economics in Katowice, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(4):69-89
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Nowadays, fighting to stop climate change is not only possibility, it is indisputably an imperative for our future life on the Earth. The concept of climate neutrality was established at the beginning of the twenty-first century but has gained importance in the last decade. Climate neutrality can be achieved if CO2 emissions are reduced to a minimum and all remaining CO2 emissions are offset with climate protection measures. In order to limit global warming to 1.5°C – a threshold the Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) suggested is safe – climate neutrality is essential by 2050. The main aim of this article is to identify activities aimed at neutralizing the impact of mining and energy companies in Poland on climate and to assess the approach of commercial banks in Poland towards financing their activities towards climate neutrality. The article verifies the research hypothesis stating that commercial banks in Poland support the financing of activities conducive to achieving climate neutrality by companies from mining and energy industries. The empirical research was carried out in three stages. It included data analysis, case study and questionnaire survey. The study shows that the mining and energy industry in Poland is aware of the need to implement quick actions to reduce their negative impact on the environment and to achieve climate neutrality by 2050. Moreover, it has been proven that the banking sector in Poland is open to financing socially responsible investments (SRI) supporting activities for climate neutrality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
W kierunku neutralności klimatycznej przedsiębiorstw z branży wydobywczej i energetycznej w Polsce – podejście do ich finansowania
górnictwo, polityka klimatyczna, sektor energetyczny, neutralność klimatyczna, finansowanie celów polityki klimatycznej
We współczesnym świecie walka o powstrzymanie zmian klimatycznych nie jest już tylko możliwością, ale bezsprzecznie imperatywem, warunkującym nasze przyszłe życie na Ziemi. Koncepcja neutralności klimatycznej powstała na początku XXI wieku, jednak zyskała na znaczeniu w ostatniej dekadzie. Neutralność klimatyczna może zostać osiągnięta, jeśli emisje CO2 zostaną zredukowane do minimum, a wszystkie pozostałe emisje zrekompensowane środkami ochrony klimatu. Aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C – próg sugerowany przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) jako bezpieczny – niezbędna jest neutralność klimatyczna do 2050 roku. Celem artykułu jest identyfikacja działań na rzecz neutralizacji wpływu na klimat przedsiębiorstw z branży wydobywczej i energetycznej w Polsce, jak również ocena postawy banków komercyjnych w Polsce wobec finansowania ich działań na rzecz neutralności klimatycznej. W artykule weryfikuje się hipotezę badawczą głoszącą, iż banki komercyjne w Polsce wspierają finansowanie działań sprzyjających osiągnięciu neutralności klimatycznej przedsiębiorstw z branży wydobywczej i energetycznej. Badania empiryczne były trzyetapowe. Obejmowały analizę danych wtórnych, studium przypadku oraz badania kwestionariuszowe. W opracowaniu wykazano, iż branża wydobywcza i energetyczna w Polsce jest świadoma potrzeby wdrożenia szybkich działań w kierunku ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, a w perspektywie roku 2050, osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dowiedziono ponadto, iż sektor bankowy w Polsce jest otwarty na finansowanie inwestycji odpowiedzialnych społecznie, wspierających działania na rzecz neutralności klimatycznej.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top