Aspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materials
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2010;26(4):59-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The ore pretreatment process is based on suitable comminution of feed in order to liberate the useful minerals from ore. Industrial comminution is the most energy-consuming process in the entire concentration flowsheet which determines the obtained overall technological effects. The properly designed comminution circuit is therefore of crucial importance from the point of view of the economics of the concentrator. The suitably designed system is grounded on modern comminuting devices, particularly on high-pressure grinding rolls (HPGR). Together with the examination of the comminution circuit from the point of view of devices selection, the authors give a key-role to the feed characteristics issues, because these both aspects are the basis of the selection of the comminuting circuit ready to carry out the technological task. The authors take into consideration all possible aspects of a modern approach to modeling and optimization of mineral raw materials comminution flowsheets in order to maximize the technological (desired quality of the product), energy (reduction of energy-consuming of the process) and environmental (optimal utilization of the raw material) effects.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych
układ rozdrabniania, modelowanie, optymalizacja, prasa walcowa
Proces przygotowania rud do wzbogacania opiera się na odpowiednim rozdrobnieniu nadawy w celu uwolnienia minerałów użytecznych. Przemysłowe rozdrabnianie jest procesem najbardziej energochłonnym w całym układzie wzbogacania, determinuje uzyskiwane efekty technologiczne, zatem odpowiednio zaprojektowany układ rozdrabniania ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia m.in. ekonomiki zakładu przeróbczego. Odpowiednio zaprojektowany układ opiera się na nowoczesnych urządzeniach rozdrabniających, w szczególności na wysokociśnieniowych prasach walcowych. Analizując układy rozdrabniania ze względu na dobór maszyn autorzy nadają także kluczową wagę kwestii charakterystyki nadawy do procesu przeróbki ponieważ obydwa aspekty są podstawą doboru układu rozdrabniania do realizacji konkretnego zadania technologicznego. Autorzy w artykule rozważają wszystkie możliwe problemy nowoczesnego podejścia do zagadnień modelowania i optymalizacji układów rozdrabniania surowców mineralnych w celu maksymalizacji efektów technologicznych (odpowiednia jakość produktów), energetycznych (redukcja energochłonności procesu) i środowiskowych (optymalne wykorzystanie surowca).
 
REFERENCES (29)
1.
Brożek M., 1996 - Immediate tensile strength of irregular mineral particles. Archives of Mining Sciences vol. 41, i. 3.
 
2.
Brożek M., Mączka W., Tumidajski T., 1995 - Modele matematyczne procesów rozdrabniania. Wydawnictwa AGH.
 
3.
Brożek M., Oruba-Brożek E., 2003 - Wpływ struktury ziaren mineralnych na ich właściwości wytrzymałościowe na przykładzie wapienia i porfiru. Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 19, i. 3.
 
4.
Brożek M., Tumidajski T., 1996 - Granulometric characteristics of the product of crushing by compression of single particles. Archives of Mining Sciences vol. 41, i. 2.
 
5.
Fuerstenau D.W., Shukla A., Kapur P.C. 1991 - Energy consumption and product size distribution in choke-fed high-compression roll mills. International Journal of Mineral Processing vol. 32.
 
6.
Gawenda T., 2009 - Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych. ZN AGH Górnictwo i Geoinżynieria rok 33, z. 4.
 
7.
Kalinowski W., 2006 - Modernizacja procesów przemiałowych w przemyśle cementowym w świetle wymagań najlepszych dostępnych technik. Surowce i Maszyny Budowlane nr 1.
 
8.
King P.R., 2001 - Modeling and simulation of mineral processing systems. Blutterworth-Heinemann, Great Britain.
 
9.
Kurdowski W., 1998 - Stan techniki w zakresie przemiału cementu. Cement Wapno Beton nr 3.
 
10.
Lowrison G.C., 1974 - Crushing and grinding. London, Butterworths.
 
11.
Maxton D., Morley C., Bearmen R., 2003 - A quantification of the benefits of high pressure rolls crushing in an operating environment. Minerals Engineering vol. 16.
 
12.
Morley C., 2003 - HPGR in hard rock applications.Mining Magazine, IX.
 
13.
Morrell S., 2008 - A method for predicting the specific energy requirement of comminution circuits and assessing their energy utilization efficiency. Minerals Engineering vol. 21.
 
14.
Naziemiec Z., Gawenda T., 2006 - Ocena efektów rozdrabniania surowców mineralnych w różnych urządzeniach kruszących. VI Konferencja "Kruszywa Mineralne - surowce - rynek - technologie - jakość", OWPW, s. 83-94, Wrocław-Szklarska Poręba.
 
15.
Naziemiec Z., Saramak D., 2009 - Analiza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowych. ZN AGH Górnictwo i Geoinżynieria, rok 33, z. 4.
 
16.
Nowak A., Gawenda T., 2006 - Analiza porównawcza kruszarek w wielostadialnych układach rozdrabniania skał bazaltowych. ZN AGH Górnictwo i Geoinżynieria, rok 30 z. 3/1.
 
17.
Pahl M.H., 1993 - Praxiswissen Verfahrenstechnik - Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag Leipzig/Verlag TÜV Rheinland, Köln.
 
18.
Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych, 1999 - Procesy przemielania i młyny w przemyśle cementowym nr 26, Opole.
 
19.
Rule C.M., Minnarr D.M., Sauremann G.M., 2008 - HPGR - revolution in Platinum?, 3rd Intern. Conference "Platinum in Transformation", The Southern African Institute of Mining and Metallurgy.
 
20.
Saramak D., 2010 - Analiza powiązań pomiędzy parametrami technologicznymi pras walcowych z wykorzystaniem analizy czynnikowej. ZN AGH Górnictwo i Geoinżynieria, rok 34, z. 4/1.
 
21.
Schneider C.L., Alves V.K., Austin L.G., 2009 - Modeling the contribution of specific grinding pressure for the calculation of HPGR product size distribution. Minerals Engineering, vol. 22.
 
22.
Schoenert K., 1988 - A Survey of Grinding with High Pressure Roller Mills. International Journal of Mineral Processing, vol. 22.
 
23.
Skorupska B., Saramak D., 2005 - Methods of determination the optimal quality of the concentrate according to chosen technological and economic criteria. Gospodarka SurowcamiMineralnymi, vol. 21, i. 4.
 
24.
Skorupska B., Saramak D., Tumidajski T., Wieniewski A., 2007 - The influence of concentrate's quality on the economic efficiency of multi-plant mining and metallurgical company. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 23, i. 4.
 
25.
Tromans D., 2008 - Mineral comminution - Energy efficiency considerations. Minerals Engineering vol. 21.
 
26.
Tumidajski T. (red), 2004 - Modelowanie matematyczne układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
27.
Tumidajski T., 2010 - Aktualne tendencje w opisie i modelowaniu matematycznym procesów przeróbki materiałów uziarnionych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 26, i. 3.
 
28.
Tumidajski T., Foszcz D., Jamróz D., Niedoba T., Saramak D., 2009 - Niestandardowe metody statystyczne i obliczeniowe w opisie procesów przeróbki surowców mineralnych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
29.
Tumidajski T., Gawenda T., Saramak D., Naziemiec Z., 2006 - Stochastic modeling and control of comminution processes in jaw crushers. XXIII International Mineral Processing Congress, vol. 3, Turkey.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top