Changes of coking properties with depth of deposition in coal seams of Zofiówka monocline (SW part of Upper Silesian Coal Basin, Poland)
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2010;26(4):71-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The scope of the study is the description of coking properties (Roga Index RI, Swelling Index SI, contraction a, and dilatation b) changing with depth in Zofiówka monocline deposit. The results were derived from an area which is of crucial importance to the Polish coking coal resources base, characterised by considerable variability of coal quality and coal rank. About 2,7 thousand samples of coking properties were considered for channel samples collected at the seams of currently operating coal mines. The objective of the research was to designate possible trends in the changes of the coking parameters of coal in deeper, so far unexcavated seams and the forecasts of these parameters. The mean values of coking parameters change with the depth of deposition, initially rising up to the depth of about -300 m, and next, rendering fairly constant values, whereas, decreasing from the depth of -700 m.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Własności koksownicze a głębokość występowania pokładów węgla koksowego w złożu monokliny Zofiówki
Górnośląskie Zagłębie Węglowe, monoklina Zofiówki, węgiel kamienny, własności koksownicze, skład petrograficzny
Przedstawiono charakterystykę zmian własności koksowniczych (zdolności spiekania RI, wskaźnika wolnego wydymania SI, kontrakcji a, dylatacji b) wraz z głębokością, w złożu węgla koksowego monokliny Zofiówki. Wyniki badań uzyskano w obszarze o podstawowym znaczeniu dla polskiej bazy zasobowej węgli koksowych, które charakteryzują się znaczną zmiennością jakości i uwęglenia. Uwzględniono około 2,7 tys. oznaczeń własności koksowniczych wykonanych dla próbek bruzdowych węgla, które pobrano w pokładach czynnych kopalń. Celem badań było określenie ewentualnych trendów zmian wartości parametrów koksowniczych w głębszych, nieeksploatowanych dotychczas partiach złoża i prognozowanie tych parametrów. Wykazano, że wartości średnie parametrów koksowniczych z głębokością początkowo wzrastają do głębokości około -300 m, następnie wykazują dość stałe wartości, zaś od głębokości -700 m maleją.
 
REFERENCES (15)
1.
Gabzdyl W., 1989 - Geologia węgla. Skrypt Centralny nr 1427/2,Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,Gliwice .
 
2.
Gabzdyl W., Probierz K., 1987 - The occurrence of anthracites in an area characterized by lower rank coals in the Upper Silesian Coal Basin of Poland. International Journal of Coal Geology, vol. 7, s. 209-225, Amsterdam.
 
3.
Gabzdyl W., Probierz K., 1990 - Practical aspect of rank studies in Jastrzębie fold area. Sbornik X-Uhelne-petrologicke konference CS petrografu uhli, s. 17-29, Ostrava.
 
4.
Gabzdyl W., Probierz K., Marcisz M., Wasilczyk A., 2003 - Występowanie i rozmieszczenie typów technologicznych węgla, określone na kolejnych etapach rozpoznawania złóż, na przykładzie KWK "Szczygłowice" i KWK "Pniówek" w Górnośląskim ZagłębiuWęglowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 257, s. 193-206, Gliwice.
 
5.
Marcisz M., 2010 - Ocena bazy zasobowej węgla koksowego w KWK Zofiówka i KWK Pniówek JSW SA. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 26, z. 2, s. 5-23, Wyd. IGSMiE, Kraków.
 
6.
Morga R., 2007 - Struktura zmienności zawartości fosforu w eksploatowanych pokładach węgla kamiennego KWK Pniówek. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 23, z. 1, s. 29-48, Wyd. IGSMiE, Kraków.
 
7.
Probierz K., 1982 - Zmienność jakości węgla w złożach kopalń "Borynia", "Manifest Lipcowy" i "XXX-lecia PRL" na tle budowy petrograficznej pokładów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 140, s. 93-136, Gliwice.
 
8.
Probierz K., 1989 - Wpływ metamorfizmu termalnego na stopień uwęglenia i skład petrograficzny pokładów węgla w obszarze Jastrzębia (GZW). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 176, s. 1-125, Gliwice.
 
9.
Probierz K., Borówka B., 2009 - Prognoza wystarczalności zasobów węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim wraz z analizą przyczyn ubytku zasobów w niektórych kopalniach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 25, z. 3, s. 7-20, Wyd. IGSMiE, Kraków.
 
10.
Probierz K., red., 2003 - Monitoring jakości węgla kamiennego od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki do produktu handlowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
11.
Probierz K., Komorek J., 1994 - Zmienność jakości węgli pokładów warstw załęskich monokliny Zofiówki. Materiały XVII Sympozjum "Geologia formacji węglonośnych Polski",Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 114-117, Kraków.
 
12.
Probierz K., Komorek J., Lewandowska M., 2006 - Charakterystyka zmian składu petrograficznego węgla z KWK Zofiówka. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, t. 1, z. 3, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 67-79, Gliwice.
 
13.
Probierz K., Zając A., 2001 - Jakość węgla koksowego w pokładzie 360/1 KWK "Pniówek" (SW część GZW). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 249, s. 147-155, Gliwice.
 
14.
Probierz K., Zając A., 2002 - Zawartość alkaliów w węglu koksowym pokładu 361KWK "Pniówek" (SW część GZW). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 254, s. 157-167, Gliwice.
 
15.
Wasilczyk A., 2004 - Jakość węgla koksowego w złożu oraz jej zmiany w procesie produkcyjnym KWK "Pniówek". Rozprawa doktorska. Archiwum Instytutu Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top