Assesment of reservoir properties of the muschelkalk deposits in the Polish Lowlands
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Inżynierii Gazowniczej, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(1):65-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Muschelkalk (Middle Triassic) deposits occupy more than 70% of the Polish Lowlands and consist of mainly limestone, dolomite and marls, among which there could be several lithological types. The Middle Triassic formation is one of the less identified Mesozoic aquifers in the Polish Lowlands, which is why arouse more attention inter alia relating to reservoir parameters. Presence of fissure and pore space in the Muschelkalk deposits and lack of knowledge about their fissuring, makes it difficult to assessment the reservoir properties. However, on the basis of the parameters of the total porosity and permeability indicated the type of reservoir rock and were selected area and member with the best distribution of these parameters in the Muschelkalk formations in the Polish Lowland. Changes in petrophysical properties in the Muschelkalk deposits mainly depend on the type of reservoir rocks and the course of dislocation zones.The didtribution of porosity and permeability around the all reservoir area is clearly bipartition. The lowest porosity below 2% and permeability below 1 mD were observed mainly in compact and unfractured limestones, marls and claystones in all the members and every structural units. The permeability close to zero is observed in all formation. Most of the tested samples have a permeability in the range 0–0,1 mD. The highest values of petrophysical parameters were observed mainly in foam and pure limestone of Lower Muschelkalk in limestone foam series, at depths below 2500 m. The maximum values of the total porosity for limestone are greater than 20% and for permeability are more than 340 mD. The area of the most favorable values of the total porosity and permeability parameters extends to the border of Fore-Sudetic Monocline and Łódź Trough. This was confirmed by comparing the distribution of total porosity with the course of the regional tectonic zones on the Polish Lowlad.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości zbiornikowe utworów wapienia muszlowego na Niżu Polskim
wapień muszlowy, własności zbiornikowe, szczelinowatość, porowatość, przepuszczalność
Utwory wapienia muszlowego (trias środkowy) zajmują ponad 70% obszaru Niżu Polskiego. Reprezentowane są przede wszystkim przez różne odmiany wapieni, dolomitów i margli. Stanowią jeden z mniej rozpoznanych poziomów wodonośnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim, dlatego wzbudzają duże zainteresowanie badawcze m.in. odnośnie do parametrów zbiornikowych. Jednoznaczną ocenę parametrów zbiornikowych, węglanowych utworów wapienia muszlowego, utrudnia obecność złożonej przestrzeni szczelinowej i porowej oraz brak wiedzy na temat szczelinowatości tych utworów. Niemniej jednak na podstawie analizy parametrów porowatości całkowitej i przepuszczalności wskazano rodzaj skały zbiornikowej oraz wytypowano obszar i ogniwo o najkorzystniejszym rozkładzie tych parametrów w utworach wapienia muszlowego. Zmiany własności petrofizycznych utworów wapienia muszlowego zależą przede wszystkim od rodzaju skały zbiornikowej oraz przebiegu stref dyslokacji. Analizując rozkład tych parametrów w obszarze całego zbiornika, widać ich wyraźną dwudzielność. Porowatością do 2% i przepuszczalnością poniżej 1 mD charakteryzują się głównie zbite niespękane wapienie oraz iłowce i margle. W obrębie całej formacji obserwuje się wartości przepuszczalności bliskie zera.Większość badanych prób zawiera się w przedziale przepuszczalności 0–0,1 mD. Najwyższe wartości parametrów petrofizycznych zaobserwowano przede wszystkim w wapieniach piankowych i wapieniach czystych, dolnego wapienia muszlowego, na głębokościach nieprzekraczających 2500 m p.p.t. Maksymalne wartości porowatości całkowitej wapieni wynoszą > 20% przy przepuszczalności dochodzącej do 340 mD. Obszar o najkorzystniejszych wartościach parametrów porowatości całkowitej i przepuszczalności rozciąga się na granicy monokliny przedsudeckiej i niecki łódzkiej, co zostało potwierdzone na podstawie porównania rozkładu parametru porowatości całkowitej z przebiegiem regionalnych stref tektonicznych.
 
REFERENCES (13)
1.
Dubiel, S. i Uliasz-Misiak, B. 2010. Przegląd wyników badań rurowymi próbnikami złoża mezozoicznych poziomów wodonośnych Niżu Polskiego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 26 (3), s. 67–84.
 
2.
Dubiel, S. i Uliasz-Misiak, B. 2013. Analiza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej–kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego uzyskanych z testów RPZ i pomiarów geofizycznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29 (2), s. 119–134.
 
3.
Gajewska, I. 1997. Trias środkowy (wapień muszlowy–kajper dolny) – sedymentacja, paleogeografia i paleotektonika [W]: Marek, S. i Pajchlowa, M. red. Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 153, s. 144–151.
 
4.
Gajewska, I. i Becker, A. 2007. Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów triasu środkowego – Piotrków Trybunalski IG-1 [W]: Leszczyński, K. red. Profile głębokich otworów wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego (121), s. 39–41.
 
5.
Gancarz, M. 2012. Analiza parametrów hydrogeotermalnych i zbiornikowych w utworach wapienia muszlowego na Niżu Polskim. Praca doktorska. Kraków: AGH, 209 s.
 
6.
Iwanow, A. 1998. Trias środkowy [W]: Dadlez, R., Marek, S., Pokorski, J. red. Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce w skali 1:2 500 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, tablica 16, 17, 18.
 
7.
Motyka, J. 1988. Węglanowe osady triasu w olkusko–zawierciańskim rejonie rudnym, jako środowisko wód podziemnych. Zeszyty Naukowe Geologia 36, 109 s.
 
8.
Narkiewicz, K. i Szulc, J. 2004. Controls on migration of conodont fauna in peripheral oceanic areas – an example from Middle Triassic of the Northern Peri-Tethys. Geobios 37 (4), s. 425–436.
 
9.
Plewa, M. i Plewa, S. 1992. Petrofizyka. Warszawa: Wyd. Geologiczne, 327 s.
 
10.
Pożaryski, W. 1974. Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne. [W]: Pożaryski,W. red. Budowa geologiczna Polski T. 4, Tektonika. cz.1. Niż Polski. Warszawa: Inst. Geol., 478 s.
 
11.
Semyrka, R. 2013. Jakościowa i ilościowa charakterystyka petrofizyczna subfacji dolomitu głównego w strefach paleogeograficznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29 (3), s. 99–115.
 
12.
Senkowiczowa, H. 1997. Trias środkowy (wapień muszlowy–kajper dolny) – biostratygrafia [W]: Marek, S. i Pajchlowa, M. red. Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 153, s. 1363–136.
 
13.
Scholle, P.A. 1981. Porosity production in the shallow vs. deepwater limestones. Journal of Petroleum Technology 33 (11), s. 2236–2242.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top