Possibility of Huntite presence in the Triassic limestones of Opole Silesia
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, Gliwice
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(3):79-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the results of studies of Triassic carbonate rock samples taken from the area of Opole Silesia. The aim of the study was the identification of a huntite-carbonate phase characterized by a higher content of magnesium in comparison with magnesium calcite and dolomite. Huntite is usually formed during hydrothermal processes or weathering of dolomite. It could be also a product of magnesium calcite transformation under high temperatures. In sedimentary rocks, this mineral occurs in deposits of the vadose-water zone. Selected rock samples were examined using FTIR spectrometry, X-ray diffraction, and microprobe measurements. Huntite was identified in Muschelkalk rocks, in the limestones of the Gogolin Beds, Górażdże Beds, Dziewkowice Beds, and Karchowice Beds. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Huntyt w wapieniach triasowych Śląska Opolskiego
Śląsk Opolski, wapień muszlowy, wapienie, huntyt, spektroskopia fourierowska, analiza rentgenostrukturalna, badania w mikroobszarach
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań próbek skał węglanowych pobranych z utworów triasowych, w obszarze Śląska Opolskiego. Przedmiotem badań była identyfikacja huntytu – fazy węglanowej, o podwyższonej, w porównaniu z kalcytem magnezowym i dolomitem, zawartości magnezu. Huntyt powstaje zwykle wskutek procesów hydrotermalnych, wietrzenia dolomitu lub w wyniku przeobrażenia, w warunkach wysokich temperatur, kalcytu magnezowego. W skałach osadowych występuje w utworach strefy wadycznej (aeracji). W celu stwierdzenia obecności huntytu, wybrane próbki skał poddano analizom FTIR, rentgenowskiej oraz badaniom w mikroobszarach. Minerał ten zidentyfikowano w skałach wapienia muszlowego, w wapieniach warstw gogolińskich, górażdżańskich, dziewkowickich i karchowickich. [...]
 
REFERENCES (19)
1.
Ahn et al. 1996 – Ahn D.J., Berman A., Charych D., 1996 – Probing the dynamics of template-directed calcite crystallization with in situ FTIR. J. Phys. Chem., 100, s. 12455–12461.
 
2.
Bolewski A., Żabiński W., 1988 – Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geologiczne, Warszawa.
 
3.
Böttcher et al. 1997 – Böttcher M.E., Gehlken P.L., Steele F.D., 1997 – Characterization of inorganic and biogenic magnesian calcites by Fourier Transform infrared spectroscopy. Solid State Ionics, 101–103, s. 1379–1385.
 
4.
Cole W.F., Lancucki C.J., 1975 – Huntite from Deer Park, Victoria, Australia. American Mineralogist Volume 60, 1130–1131.
 
5.
Deelman J.C., 2011 – Low–temperature formation of dolomite and magnesite. http://www.jcdeelman.demon.nl/....
 
6.
Dollase W.A., Reeder R.J., 1986 – Crystal structure refinement of huntite, CaMg3[CO3]4, with X-ray powder data. American Mineralogist Volume 71, 163–166.
 
7.
Faust G.T., 1953 – Huntite, Mg3Ca(CO3)4, a new mineral. American Mineralogist Volume 38, 4–23.
 
8.
Pawloski G.A., 1985 – Quantitative determination of mineral content of geological samples by X-ray diffraction. American Mineralogist, Volume 70, p. 663–667.
 
9.
Pokrovsky et al. 2000 – Pokrovsky O.S., Mielczarski J.A., Barrea O., Schott J., 2000 – Surface spaciation models of calcite and dolomite aqueous solution interfaces and their spectroscopic evaluation. Langmuir 16, s. 2677–2688.
 
10.
Ramseyer et al. 1997 – Ramseyer K., Miano T.M., D’Orazio V., Wildberger A., Wagner T., Geister J., 1997 – Nature and origin of organic matter in carbonates from speleothems, marine cements and coral skeletons. Org. Geochem., Vol. 26, No 5/6, s. 361–378.
 
11.
Stanienda K., 2006 – Minerały węglanowe w skałach triasu rejonu Tarnowa Opolskiego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 22, z. spec. 3, IGSMiE PAN, Kraków 2006, s. 243–251.
 
12.
Stanienda K., 2011 – Przejawy dolomityzacji w wapieniach triasowych złoża ‘Tarnów Opolski‘. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
13.
Stanienda et al. 2012 – Stanienda K., Nowak J., Kukiełka T., 2012 – Fazy mineralne w triasowych skałach węglanowych rejonu Chorzowa. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 28, z. 3, IGSMiE PAN, Kraków, s. 71–91.
 
14.
Szulc J ., 1990 – International Workshop – Field Seminar The Muschelkalk- Sedimentary Environments, Facies and Diagenesis – Excursion Guidebook and Abstracts. Kraków–Opole, s. 1–32.
 
15.
Szulc J., 2000 – Middle Triassic evolution of the Northern Peri-Tethys area is influenced by early opening of the Tethys Ocean. Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 70, s. 1–48.
 
16.
Yavuz et al. 2006 – Yavuz F., Kırıkoğlu M.S., Özden G., 2006 – The occurrence and geochemistry of huntite from Neogene lacustrine sediments of the Yalvaç-Yar_kkaya Basin, Isparta, Turkey. N. Jb. Miner. Abh., Vol. 182/2, p. 201–212, Stuttgart, April 2006, published online 2006.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top