Assessment of coking coal resources in Zofiówka and Pniówek Coal Mines of Jastrzębie Coal Company
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2010;26(2):5–23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Present state of coking coal resources recognition in the some deposits of Jastrzębie Coal Company was presented. Analysis is based on the data from surveying-geological sections of coal mines in relation to parts of deposits, which will be extracted in the future. Coal seams in relation to present and future extraction, extraction time, resources, state of recognition and collected coal samples were analyzed. Recognition of coal quality in perspective to parts of deposits takes into considerations data of determined quality parameters (based on laboratory analysis of collected samples from seams and drill-holes) and their quantitative variability (number of determinations, minimal, maximal and mean values). State interdependences between parameters and general characteristics of their vertical variability were showed as well.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena bazy zasobowej węgla koksowego w KWK Zofiówka i KWK Pniówek JSW S.A.
Górnośląskie Zagłębie Węglowe, węgiel koksowy, zasoby węgla, jakość węgla, jakość parametrów
Przedstawiono dotychczasowy stan rozpoznawania zasobów węgla kamiennego w niektórych złożach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Analiza opiera się na danych, jakimi dysponują działy mierniczo-geologiczne kopalń w odniesieniu do partii złóż będących przedmiotem przewidywanej eksploatacji, zgodnie z założeniami Planu Ruchu Zakładu Górniczego (PRZG). Uwzględniając prognostyczne założenia techniczno-ekonomiczne, indywidualne dla każdej z kopalń, ekstrapolowano wyniki analiz dla szacowanego całkowitego okresu eksploatacji poszczególnych złóż (tj. poza okres ważności koncesji i PRZG). Prześledzono pokłady węgla, w których prowadzi się i będzie prowadzone wydobycie, okres ich eksploatacji, wielkość zasobów oraz stan rozpoznania, w oparciu o liczbę pobranych próbek węgla. Rozpoznanie jakości węgla w perspektywicznych częściach złóż uwzględnia także informacje które parametry zostały oznaczone (w oparciu o analizy laboratoryjne przeprowadzone na pobranych próbkach bruzdowych i z otworów wiertniczych) i jakie jest ich zróżnicowanie ilościowe (liczba oznaczeń, wartość minimalna, maksymalna i średnia). Przedstawiono także stwierdzone zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami oraz ogólną charakterystykę ich zmienności wertykalnej.
 
REFERENCES (8)
1.
Materiały archiwalne udostępnione przez Dział Mierniczo-Geologiczny KWK Zofiówka JSW SA.
 
2.
Materiały archiwalne udostępnione przez Dział Mierniczo-Geologiczny KWK Pniówek JSW SA.
 
3.
Morga R., 2007 - Struktura zmienności zawartości fosforu w eksploatowanych pokładach węgla kamiennego KWK Pniówek. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 23, z. 1, s. 29-48, Wyd. IGSMiE, Kraków.
 
4.
Olkuski T., Ozga-Blaschke U., Stala-Szlugaj K., 2010 - Występowanie fosforu w węglu kamiennym. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 26, z. 1, s. 23-35, Wyd. IGSMiE, Kraków.
 
5.
Ozga-Blaschke U., 2008 - Analiza sytuacji na światowych rynkach koksu oraz prognozy w zakresie zmian popytu i podaży. Czasopismo Techniczne nr 134-137 (styczeń-grudzień), s. 11-19, Kraków.
 
6.
Probierz K., Borówka B., 2009 - Prognoza wystarczalności zasobów węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim wraz z analizą przyczyn ubytku zasobów w niektórych kopalniach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 25, z. 3, s. 7-20, Wyd. IGSMiE, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953