ORIGINAL PAPER
Dynamics of Coking Coal Pricing in International Trade in 1980–2020
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Submission date: 2021-07-28
 
 
Final revision date: 2021-08-04
 
 
Acceptance date: 2021-09-02
 
 
Publication date: 2021-09-22
 
 
Corresponding author
Urszula Ozga-Blaschke   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(3):125-138
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The demand for coking coal in international trade is determined mainly by demand from the steel industry, which, in turn, is dependent on the global economic situation and the condition of the steel market. Business cycles in commodity markets are normal, but in the 21st century the good and bad times in the global coal market have shortened, and the amplitudes of price fluctuations have been much greater than they used to be. China, as the world’s biggest producer and consumer of coking coals, and at the same time the largest importer and major participant in the Asian spot market, played a leading role in these events. On the supply side, the main factor for these events is the concentration of production of premium hard coals on the east coast of Australia (in Queensland), in an area exposed to strong weather conditions (floods, hurricanes). Australia’s share of coal supply to the international metallurgical coal market (seaborne) is about 60%. Coal prices on the international market are mainly shaped by the relationships between Australian suppliers and Asian customers. The increased share of China and India in global coking coal trade has weakened the bargaining power of Japanese giant companies in benchmark price negotiations. Using the example of FOB prices of the Australian Premium HCC, the article shows how prices in metallurgical coal trade have evolved (in a long time horizon) against the background of market conditions. It also describes how the ongoing changes have affected the way benchmark prices are set in international coking coal trade.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika zmian cen węgla koksowego w handlu międzynarodowym w latach 1980–2020
węgiel koksowy, rynek spot, ceny kontraktowe
Popyt na węgiel koksowy w handlu międzynarodowym jest determinowany głównie zapotrzebowaniem ze strony branży hutniczej, której kondycja jest zależna od sytuacji w gospodarce światowej i koniunktury na rynku stali. Cykle koniunkturalne na rynkach surowców są zjawiskiem normalnym, jednak w XXI wieku okresy dobrej i złej koniunktury na światowym rynku węgla ulegały skróceniu, a amplitudy wahań cen były znacznie większe niż kiedyś. Wiodącą rolę w tych zdarzeniach odegrały Chiny, będące największym światowym producentem i konsumentem węgli koksowych, i równocześnie największym importerem oraz głównym uczestnikiem azjatyckiego rynku spot. Po stronie podaży, głównym czynnikiem tych zdarzeń jest koncentracja produkcji najlepszych jakościowo węgli typu hard na wschodnim wybrzeżu Australii (Queenslad), w rejonie narażonym na mocne oddziaływanie czynników pogodowych (powodzie, huragany). Udział Australii w podaży węgla na międzynarodowy rynek węgla metalurgicznego (drogą morską) wynosi około 60%. Ceny węgla na rynku międzynarodowym kształtowane są głównie w relacjach dostawców australijskich i odbiorców azjatyckich. Wzrost udziału Chin i Indii w globalnym handlu węglem koksowym spowodował osłabienie siły przetargowej koncernów z Japonii w negocjacjach cen kontraktowych. W artykule pokazano dynamikę zmian cen w handlu węglem metalurgicznym (w długim horyzoncie czasowym) na przykładzie cen FOB najlepszego jakościowo australijskiego węgla koksowego (Premium HCC) na tle uwarunkowań rynkowych. Opisano również, w jaki sposób zachodzące zmiany wpłynęły na sposób ustalania cen kontraktowych w międzynarodowym handlu węglem koksowym.
 
REFERENCES (21)
1.
Asia’s met coal... 2021 – Asia’s met coal trapped in a season of low prices. S&P Global Platts Metals Trade Review. [Online] www.spglobal.com/platts/en/market-insights [Accessed: 2021-07-05].
 
2.
China–Australia... 2021 – China–Australia relations transform met coal market dynamics. S&P Global Platts Metals Trade Review. [Online] www.spglobal.com/platts/en/market-insights [Accessed: 2021-07-05].
 
3.
China’s economy 2005 – China’s economy and its impact on the global economic situation. Government Center for Strategic Studies (Gospodarka Chin i jej wpływ na koniunkturę światową. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych). Warsaw, November 2005 (in Polish).
 
4.
Coal Information 2020 – with 2019 data. Paryż: IEA.
 
5.
CTI Platts 2021 – CTI – Coal Trader International. S&P Global Platts (Editions from the years 2003–2021).
 
6.
Energy Publishing 2010. Methodology and Specifications for Coking Coal Queensland Index (CCQ) and Coking Coal Hampton Roads Index (CCH). September 9, 2010 – Version 15, 20. [Online] www.energypublishing.com [Accessed: 2021-07-05].
 
7.
Global Economy 2019 – Bulletin – September 2019: The Changing Global Market for Australian Coal. [Online] www.rba.gov.au/publications/bulletin/2019/sep [Accessed: 2021-07-05].
 
8.
ICR Platts – ICR – International Coal Report. Wyd. Platts – The McGraw Hill Companies, England (Editions from the years 2003–2013).
 
9.
IHS Markit 2021 – Coking coal marker price. Methodology and specifications. Effective February 2021. [Online] https://cdn.ihsmarkit.com [Accessed: 2021-07-05].
 
10.
Metallurgical Coal 2018 – Metallurgical Coal 2018 Spot Trade Review. Metals special report. March 2019. S&P Global Platts. [Online] www.platts.com/metals [Accessed: 2021-07-05].
 
11.
Ozga-Blaschke, U. 2004. Prices of metallurgical coke and of coking coal on foreign markets (Ceny koksu metalurgicznego i węgla koksowego na rynkach międzynarodowych). Przegląd Górniczy 60(7–8), pp. 21–24 (in Polish).
 
12.
Ozga-Blaschke, U. 2006. State of the art and forecast of international coking coal market development (Stan aktualny i prognozy rozwoju międzynarodowego rynku węgla koksowego). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 9(is. special), pp. 633–643 (in Polish).
 
13.
Ozga-Blaschke, U. 2009. The impact of the economic crisis on the steel, coking coal and coke markets (Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki stali, węgla koksowego i koksu). Przegląd Górniczy 65(3–4), pp. 8–13 (in Polish).
 
14.
Ozga-Blaschke, U. 2010. Coking coal management (Gospodarka węglem koksowym). Kraków: MEERI PAS (in Polish).
 
15.
Ozga-Blaschke, U. 2012. Coking coal market development within the context of the global economic situation (Rozwój rynku węgli koksowych na tle sytuacji gospodarczej na świecie). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 15(4), pp. 255–267 (in Polish).
 
16.
Ozga-Blaschke, U. 2016. Metallurgical Raw Materials Markets (Rynki surowców metalurgicznych). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 95, pp. 7–22 (in Polish).
 
17.
Ozga-Blaschke, U. 2017. Evolution of price mechanism on the international market of metallurgical coal (Ewolucja mechanizmu cenowego na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 98, pp. 65–76 (in Polish).
 
18.
Ozga-Blaschke U. 2018. Coking coal prices on the international market – the current situation and forecasts (Ceny węgla koksowego na rynku międzynarodowym – sytuacja bieżąca i prognozy). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 105, pp. 53–62 (in Polish).
 
19.
Resources... 2021 – Resources and Energy Quarterly, March 2021, June 2021. DISER. [Online] www.industry.gov.au [Accessed: 2021-07-05].
 
20.
Specifications guide Global Metallurgical coal. Latest update: April 2021. S&P Global Platts. [Online] www. spglobal.com [Accessed: 2021-07-05].
 
21.
Worldsteel Statistical Reports 2021. [Online] www.worldsteel.org [Accessed: 2021-07-05].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top