ORIGINAL PAPER
The identification of drivers influencing the production volume in coal mines
,
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Krakow
 
2
Central Mining Institute
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-11-29
 
 
Final revision date: 2024-01-19
 
 
Acceptance date: 2024-02-07
 
 
Publication date: 2024-03-27
 
 
Corresponding author
Patrycja Bąk   

University of Science and Technology
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2024;40(1):151-166
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
According to various sources, between approximately 8.5 and even 10 million tons of Russian coal entered Polish market in 2022, which was mainly used for heating purposes by heating companies and private households (especially in the northern regions of the country). A ban on the continuation of these imports requires the identification of other sources of fuel – these could be either imports from other countries or an increase in mining volumes by domestic mines. However, both of these alternatives require a certain amount of time to be realized. Finding new foreign suppliers entails new contracts, which can be all the more difficult as many other countries, like Poland, no longer want to buy Russian coal. And then there is the issue of negotiating appropriate prices. A possible decision to increase domestic mining is linked to other problems. This requires, first and foremost, that new portions of the deposits that could be mined be made available and cut in advance, which often entails several years of underground roadworks and significant financial outlays for their implementation and for the appropriate technical equipment of the newly prepared mining faces. With appropriate financial support from the state, this may be possible but not in every mine as there are a number of other considerations that determine the volume of extraction that can be achieved, particularly if there is a desire to increase it. The aim of this publication is to present, analyse and identify factors that directly influence the volume of hard coal production, taking into account the dynamically changing market environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Identyfikacja czynników wpływających na wielkość produkcji w kopalniach węgla kamiennego
zdolność produkcyjna, kopalnia węgla kamiennego, parametry jakościowe, budowa geologiczna złoża
Według różnych źródeł w roku 2022 na polski rynek trafiło od około 8,5 do nawet 10 milionów ton rosyjskiego węgla, który był głównie wykorzystywany do celów grzewczych przez firmy ciepłownicze oraz prywatne gospodarstwa domowe (szczególnie w północnych rejonach kraju). Zakaz kontynuacji tego importu wymaga określenia innych źródeł pozyskania paliwa – mogą nimi być albo import z innych krajów, albo zwiększenie wielkości wydobycia przez krajowe kopalnie. Obydwie te alternatywy wymagają jednak określonego czasu na ich zrealizowanie. Znalezienie nowych dostawców zagranicznych pociąga za sobą konieczność zawarcia nowych kontraktów, co może być o tyle trudne, że wiele innych państw, podobnie jak Polska, nie chce już kupować rosyjskiego węgla. A oprócz tego pozostaje jeszcze kwestia wynegocjowania odpowiednich cen. Z innymi problemami jest związana ewentualna decyzja o zwiększaniu krajowego wydobycia. Wymaga to przede wszystkim wcześniejszego udostępnienia i rozcięcia nowych partii złóż, które mogłyby być eksploatowane, z czym wiąże się konieczność często kilkuletniego prowadzenia robót chodnikowych oraz poniesienia znaczących nakładów finansowych na ich realizację i na odpowiednie wyposażenie techniczne nowo przygotowanych przodków wydobywczych. Przy odpowiednim wsparciu finansowym ze strony państwa może to być możliwe, lecz nie w każdej kopalni – istnieje bowiem szereg innych uwarunkowań determinujących wielkości wydobycia możliwe do uzyskania, szczególnie w przypadku chęci jego zwiększenia. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie i analiza oraz identyfikacja czynników, które wpływają bezpośrednio na wielkość produkcji węgla kamiennego z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego.
 
REFERENCES (25)
1.
Augustyniak, I. 2021. Research on permeability and filtration coefficient in the assessment of hydrogeological conditions and the state of water hazards in underground mines (Badania przepuszczalności i współczynnika filtracji w ocenie warunków hydrogeologicznych i stanu zagrożeń wodnych w kopalniach podziemnych). Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 11 (in Polish).
 
2.
Bąk, P. 2012. Formal and legal aspects in planning of the mining production process (Aspekty formalnoprawne w planowaniu procesu produkcji górniczej). Przegląd Górniczy 68(9) (in Polish).
 
3.
Będkowski, L. and Dąbrowski, T. 2006. Basics of operation, part II: Basics of operational reliability (Podstawy eksploatacji, część II: Podstawy niezawodności eksploatacyjnej). Warszawa: WAT (in Polish).
 
4.
Burtan et al. 2018 – Burtan, Z., Chlebowski, D. and Kapusta M. 2018. The scale and conditions of disasters induced by the occurrence of natural hazards in the coal mining sector in Poland (Uwarunkowania i skala występowania katastrofogennych zagrożeń naturalnych w polskim górnictwie węgla kamiennego). Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 7, pp. 3–11 (in Polish).
 
5.
Chlebowski et al. 2017 – Chlebowski, D., Burtan, Z., Cieślik, J. and Zorychta, A. 2017. State of stress and strain at the workface front under the old excavation edge (Stan naprężenia i wytężenia w czole frontu ścianowego prowadzonego pod krawędzią eksploatacji zaszłej). Zeszyt Naukowe IGSMiE PAN 99, pp. 159–170 (in Polish).
 
6.
Jonek-Kowalska, I. 2017. Variability of market conditions as a source of risk in the planning of mining production and its economic results (Zmienność uwarunkowań rynkowych jako źródło ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jej ekonomicznych rezultatów). Journal of the Polish Mineral Engineering Society 2, DOI: 10.29227/IM-2017-02-23 (in Polish).
 
7.
Jonek-Kowalska, I. 2018. How do turbulent sectoral conditions sector influence the value of coal mining enterprises? Perspective from the Central – Eastern Europe coal mining industry. Resources Policy 55(C), pp. 103–112, DOI: 10.1016/j.resourpol.2017.11.003.
 
8.
Kabiesz, J. 2008. The results of coexistence of natural hazards in mines (Skutki współwystępowania zagrożeń naturalnych w kopalniach). Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko/Główny Instytut Górnictwa ed. spec. 7 (in Polish).
 
9.
Kamyk, A. and Krzemień, K. 2018. Risk reduction alternatives for methane ignition and explosion based on panel of experts in the areas of longwall exploitation in coal mines (Koncepcje redukcji poziomu ryzyka wystąpienia zapłonu i wybuchu metanu na podstawie eksperckiej oceny jego czynników w rejonach ścianowych kopalń węgla). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 7(1), pp. 181–196 (in Polish).
 
10.
Kidybiński, A. 1982. Basics of mining geotechnics (Podstawy geotechniki kopalnianej). Katowice: Wyd. Śląsk (in Polish).
 
11.
Krause, E. and Łukowicz, K. 2012. Influence of the mine ventilation network structure on the efficiency of the methane drainage (Wpływ struktury kopalnianej sieci wentylacyjnej na skuteczność ujęcia metanu). Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa 4, pp. 95–108 (in Polish).
 
12.
Krause, E. and Dziurzyński, W. 2015. Designing the exploitation of hard coal seams in conditions of combined methane and fire hazard (Projektowanie eksploatacji pokładów węgla kamiennego w warunkach skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego). Katowice: Wyd. GIG (in Polish).
 
13.
Lyczko, A. 2021. Factors determining the volume of production in mining faces on the example of Polska Grupa Górnicza SA (Czynniki determinujące wielkość produkcji w przodkach wydobywczych na przykładzie Polskiej Grupy Górniczej SA). Doctoral thesis (unpublished). Katowice: GIG (in Polish).
 
14.
Mäkitie et al. 2022 – Mäkitie, T., Hanson, J., Steen, M., Hansen, T. and Andersen, A.D. 2022. Complementarity formation mechanisms in technology value chains. Research Policy 51(7), DOI: 10.1016/j.respol.2022.104559.
 
15.
Matuszek, Ł. 2021. A new method of planning production volumes in a hard coal mine (Nowa metoda planowania wielkości produkcji w kopalni węgla kamiennego). Doctoral thesis (unpublished). Katowice: GIG (in Polish).
 
16.
Michalak, A. and Zochorek, M. 2022a. Salary motivators from the perspective of underground mine workers employed in blue-collar and managerial positions in a selected mining enterprise. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 166, pp. 533–543, DOI: 10.29119/1641-3466.2022.166.34.
 
17.
Michalak, A. and Zochorek, M. 2022b. The relationships between managers and the people answering to them as an incentive system component based on the example of a mining company. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 167, pp. 317–333, DOI: 10.29119/1641-3466.2022.167.23.
 
18.
Świątek, J. and Stoiński, K. 2019. Case Analysis of Damages to Control Hydraulics of the Leg in the Powered Roof Support Section. IVth International Innovative Mining Symposium, E3S Web Conf. 105, DOI: 10.1051/e3sconf/201910503013.
 
19.
Szlązak, N. 2011. Prediction of climatic hazards in mine airways (Prognozowanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach górniczych). Górnictwo i Geoinżynieria 35(4), pp. 79–99 (in Polish).
 
20.
Szurgacz, D. and Brodny, J. 2020. Adapting the powered roof support to diverse mining and geological conditions. Energies 13(2), pp. 1–22, DOI: 10.3390/en13020405.
 
21.
Turek, M. 2007. Technical and organizational restructuring of hard coal mines (Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego). Katowice: GIG (in Polish).
 
22.
Turek, M. 2010. Basics of underground exploitation of hard coal seams (Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego). Katowice: GIG (in Polish).
 
23.
Turek, M. and Bąk, P. 2022. The production capacity of hard-coal mines in terms of meeting the needs of the domestic energy sector. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 38(3) pp. 49–65, DOI: 10.24425/gsm.2022.142793.
 
24.
Tutak, M. and Brodny, J. 2019. Forecasting methane emissions from hard coal mines including the methane drainage process. Energies 12(20), pp. 1–28, DOI: 10.3390/en12203840.
 
25.
Act of April 13, 2022 on special solutions in the field of counteracting support for aggression against Ukraine and protecting national security (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego). Dz.U. 2022, poz. 835 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top