Fuzzy logic-based approach to building damage risk assessment considering the social and economic value
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):75-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Reliable assessing of mining-induced ground movement impact on building structures poses significant problem in Poland. Due to the lack of accurate methods of building damage risk assessment, mines bear high costs of building reparation and protection. This problem results from the fact that optimum modeling of potential building damage requires numerous factors which, due to their imprecise and vague characteristics, are difficult to implement into prediction models. With the application of fuzzy logic, dealing with uncertainty and imprecision in decision-making becomes possible. This paper discusses a method that uses a fuzzy inference system to evaluate the degree of structural damage with regard to a building's social and economic value. After summarizing the theoretical framework, the paper provides an example of an application of a fuzzy inference model to structural damage risk assessment in one of the Polish mining areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda oceny zagrożenia uszkodzeniem budynków oparta na logice rozmytej, z uwzględnieniem wartości społecznych oraz ekonomicznych
ocena zagrożenia, uszkodzenie budynku, logika rozmyta, wartość budynku
Pewna ocena oddziaływania ruchów podłoża, spowodowanych eksploatacją, na konstrukcje budynków stanowi w Polsce znaczący problem. W związku z brakiem dokładnych metod oceny zagrożenia uszkodzeniem budynków, kopalnie ponoszą wysokie koszta związane z naprawą oraz zabezpieczaniem budynków. Problem ten wynika z faktu, iż optymalne modelowanie potencjalnego uszkodzenia budynków wymaga wykorzystania licznych czynników, które trudno zastosować jest przy tworzeniu modeli prognozowania ze względu na ich ciężkie do sprecyzowania i niejednoznaczne właściwości. Zastosowanie logiki rozmytej pomaga w radzeniu sobie z niepewnością i nieprecyzyjnością przy podejmowaniu decyzji. Niniejszy artykuł omawia metodę wykorzystującą system interferencji rozmytej w celu oceny stopnia zagrożenia uszkodzeniem konstrukcji, przy uwzględnieniu wartości społecznej i ekonomicznej budynku. Po zakreśleniu ram teoretycznych, artykuł przedstawia przykład zastosowania modelu interferencji rozmytej przy ocenie zagrożenia uszkodzeniem konstrukcji na terenie jednej z polskich kopalni.
 
REFERENCES (9)
1.
Gil -Kleczenska B., Mika W., Soczawa Ł., 1990 - Modified point method of building strength assessment to surface deformation.Materiały V Konferencji naukowo technicznej: Budownictwo na Terenach Górniczych. Katowice Kamień k. Rybnika, maj 1990 (polish).
 
2.
Hejmanowski R., Malinowska A., 2000 - A fuzzy logic approach for the building damage assessment on the mining area. XIII International Congress of the International Society for Mine Surveying 24-28 September 2007.
 
3.
Instruction No. 12. Rules of expliotation possibilities asssessment taking into consideration safety of the buildings. Katowice 2000 (polish).
 
4.
Kacprzyk J., 1986 - Fuzzy sets in the systems analysis. PWN, Warszawa (polish).
 
5.
Klir G.J., Yuan B., 1995 - Fuzzy sets and fuzzy logic theory and applications. Prentice Hall PTR, New Jersey 1995.
 
6.
Kwiatek J., 1998 - Building protection on mining areas. Wyd. GIG, Katowice 1998 (polish).
 
7.
Collectivework: Rules of substitute building on mining areas.Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1969 (polish).
 
8.
Law…1994: Geological andmining law.Act 4th february 1994. (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) (polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top