CO2 storage capacity of geological structures located within Polish Lowlands' Mesozoic formations
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(4):101-111
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results on recognition of geological structures for CO2 storage within Mesozoic brine aquifers (Lower Cretaceous, Lower Jurassic, Lower and Upper Triassic) of Polish Lowlands. Basing on criteria issued in: 'The best practice for CO2 storage of in saline aquifers', 37 locations were chosen, combined with 48 structures suitable for underground carbon dioxide storage needs. Eleven of them contain two reservoir horizons within the same location. Capacity calculations for chosen structures (volumetric one and dissolution based one) were executed using a unified methodology, accepted by the EU GeoCapacity project Board. Total capacity of these structures comes to 22 342 Mt (that is: volumetric 17 490 Mt, dissolution based 4852 Mt), considering capacities from several dozen up to over 2 000 Mt of carbon dioxide. The defined capacity equals Poland's carbon dioxide emission for 70 years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pojemność podziemnego składowania CO2 dla struktur geologicznych w utworach mezozoiku Niżu Polskiego
podziemne składowanie CO2, głębokie solankowe poziomy, struktura geologiczna, pojemność składowania CO2, Polska
Przedstawiono wyniki badań dotyczące rozpoznania struktur geologicznych do składowania CO2 w mezozoicznych solankowych poziomach (dolnej kredy, dolnej jury oraz dolnego i górnego triasu) Niżu Polskiego. Na podstawie kryteriów przedstawionych w 'Best practice for the storage of CO2 in saline aquifers' wskazano 37 lokalizacji, w których wytypowano 48 struktur do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Jedenaście z nich obejmuje dwa poziomy zbiornikowe w obrębie tej samej lokalizacji. Obliczeń pojemności wytypowanych struktur (wolumetrycznej i z rozpuszczania) dokonano w ujednoliconej metodyce, przyjętej w projekcie EU GeoCapacity. Całkowita pojemność opisanych struktur wynosi 22 342 Mt (w tym: pojemność wolumetryczna 17 490 Mt, pojemność z rozpuszczania 4852Mt), przy zróżnicowaniu wielkości pojemności od kilkudziesięciu do przeszło dwa tysiące Mt dwutlenku węgla. Oszacowana pojemność odpowiada 70-letniej emisji tego gazu w Polsce.
 
REFERENCES (11)
1.
Bachu S., Adams J.J., 2003 - Sequestration of CO2 in geological media in response to climate change: Capacity of deep saline aquifers to sequester CO2 in solution. Energy Conversion and Management, 44 (20), s. 3151-3175.
 
2.
Best practice for the storage of CO2 in saline aquifers. Observations and guidelines from the SACS and CO2STORE projects. Edited and compiled by: Andy Chadwick, Rob Arts, Christian Bernstone, Franz May, Sylvain Thibeau and Peter Zweigel. 2006. 289 s. http://www.ngu.no/FileArchive/... /CO2STORE BPM final small.pdf (wrzesień 2006),.
 
3.
Span P., Wagner W., 1996 - A new equation of state for carbon dioxide covering the fluid region from the triple-point temperature to 1100 K at pressures up to 800 MPa. Journal of Chemical Reference Data, 25 (6), s. 1509-1596.
 
4.
Tarkowski R., 2005 - Geologiczna sekwestracja CO2. Studia, Rozprawy, Monografie, 132. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 106 s.
 
5.
Tarkowsk i R., Stopa J., 2007 - Szczelność struktury geologicznej przeznaczonej do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 23, z. l, s. 129-137.
 
6.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2005 - Struktury geologiczne (poziomy wodonośne i złoża węglowodorów) dla podziemnego składowania CO2 w Polsce. W: Podziemne składowanie CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych). R. Tarkowski (red.),Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, s. 69-111.
 
7.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2006 - Possibilities of CO2 Sequestration by Storage in Geological Media of Major Deep Aquifers in Poland Chemical Engineering Research and Design, Volume 84, Issue A9 Carbon Capture and Storage, s. 776-780.
 
8.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2007 - Emisja CO2 w Polsce w 2004 roku w aspekcie podziemnego składowania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23 (2), s. 91-99.
 
9.
Uliasz-Misiak B., 2007 - Polish hydrocarbon deposits usable for underground CO2 storage. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23 (4), s. 111-120.
 
10.
Uliasz-Misiak B., 2008 - Pojemność podziemnego składowania CO2 dla wybranych mezozoicznych poziomów wodonośnych oraz złóż weglowodorów w Polsce, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
Willscher B.,May F., Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., Wójcicki A., - EU GeoCapacity - Towards a Europe-wide GIS of CO2 Emittants and Storage Sites. Zeitschrift fr GeologischeWissenschaften (in press).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top