ORIGINAL PAPER
Alternative directions of coal supply to Poland as a result of the Russian-Ukrainian war
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Submission date: 2022-08-08
 
 
Final revision date: 2022-08-11
 
 
Acceptance date: 2022-08-25
 
 
Publication date: 2022-09-28
 
 
Corresponding author
Katarzyna Stala-Szlugaj   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(3):31–47
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of this article is to provide an overview of other alternative directions of coal supply to Poland following the February 2022 embargo on coal imports from Russia. Due to the dominant role of steam coal in imports to Poland, the authors focused on this type of coal. Analysis of the share of Russian steam coal imported into Poland in domestic consumption and production suggests that this commodity has played a relatively important role in the Polish market. In 2010–2021, between 4.8 and 12.9 million tonnes were imported annually from Russia to Poland, accounting for 8–25% of domestic steam-coal consumption. In 2018–2021, steam coal imported into Poland accounted for 22–29% of the volume of coal shipped by Russia to all EU-27 countries. In order to fill the gap left by Russian coal, this article considers alternative routes of coal supply to Poland, namely from Australia, Indonesia, Colombia, South Africa and the US, and presents the qualitative characteristics of the coal offered by these alternative routes of coal supply and traded on the international market. Between 2010 and 2021, steam-coal-price offers from these countries followed a consistent trend, with the difference between the minimum and maximum offer ranging from USD 5–32/tonne. As the steam coal supply of each of the analyzed routes of supply is fraught with some risk, the authors have also identified in the article those directions that may present some difficulties. It was found that coal offerings from Australia, South Africa, Indonesia and Colombia have low sulphur content (less than 1%), while coals from Australia and South Africa have relatively high ash content (from 12% to nearly 25%). Towards the end, the article also addresses issues related to the transport of coal to Poland and its dispatching within the country. As the analyzed alternative directions of coal imports involve importing this commodity by sea, the authors also analyzed the reloading capacity of Polish seaports and the rail transport fleet.
ACKNOWLEDGEMENTS
Publication prepared within the statutory research of Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Alternatywne kierunki dostaw węgla energetycznego do Polski w obliczu rosyjsko-ukraińskiej wojny
węgiel energetyczny, handel międzynarodowy, rynek spot, Polska
Celem artykułu było przybliżenie innych, alternatywnych kierunków dostaw węgla do Polski, spowodowanych wprowadzeniem w lutym 2022 r. embarga na import węgla z Rosji. Ze względu na dominującą rolę węgla energetycznego w imporcie do Polski, autorzy skupili się na tym rodzaju węgla. Analizując udziały sprowadzonego do Polski rosyjskiego węgla energetycznego w krajowym zużyciu i produkcji można wysnuć wniosek, że surowiec ten odgrywał relatywnie istotną rolę na polskim rynku. W latach 2010–2021 rocznie z Rosji sprowadzano do Polski od 4,8 do 12,9 mln ton, co stanowiło 8–25% krajowego zużycia węgla energetycznego. W latach 2018–2021 sprowadzany do Polski węgiel energetyczny stanowił 22–29% wolumenu wysłanego węgla przez Rosję do wszystkich krajów UE27. W celu wypełnienia luki po węglu rosyjskim, w niniejszym artykule rozważono alternatywne kierunki dostaw tego surowca do Polski, a mianowicie: Australię, Indonezję, Kolumbię, RPA i USA. Przedstawiono charakterystykę jakościową węgla (oferowanego przez te alternatywne kierunki dostaw) oraz będącego przedmiotem handlu na rynku międzynarodowym. W latach 2010–2021 oferty cenowe węgla energetycznego z tych państw utrzymywały się w zgodnym trendzie, a różnica między ofertą minimalną a maksymalną zawierała się w granicach 5–32 USD/tonę. W związku z tym, że dostawy węgla energetycznego każdego z analizowanych kierunków obarczone są pewnym ryzykiem, w artykule autorzy wskazali również te, które mogą stanowić pewne utrudnienie. Stwierdzono, że oferty węgli z Australii, RPA, Indonezji i Kolumbii charakteryzują się niską zawartością siarki (poniżej 1%), a węgle z Australii i RPA posiadają relatywnie wysoką zawartość popiołu (od kilkunastu do blisko 25%). Pod koniec w artykule poruszono także kwestie związane z transportem węgla do Polski oraz jego ekspedycją wewnątrz kraju. W związku z tym, że analizowane alternatywne kierunki importu węgla wiążą się ze sprowadzeniem tego surowca drogą morską, autorzy również przeanalizowali zdolności przeładunkowe polskich portów morskich oraz park wagonowy w transporcie kolejowym.
 
REFERENCES (51)
1.
ARE 2022 – The energy situation in Poland. National energy balance (Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii). Publ. Agencja Rynku Energii SA, Warsaw, No. 4(126) (in Polish).
 
2.
Argus 2022a – Argus Coal Daily International. Methodology and specifications guide. Last Updated: June 2022. [Online:] https://www.argusmedia.com/en/... [Accessed: 2022-06-15].
 
3.
Argus 2022b – Transnet issues new Richards Bay MPT coal rules. Web platform Argus Media. Published date: 23 May 2022. [Online:] https://www.argusmedia.com/en/... [Accessed: 2022-07-15].
 
4.
Argus 2022c –Argus Media Ltd. [Online:] https://www.argusdirect [Accessed: 2022-01-15].
 
5.
ARP 2010–2022 – Basic information about the Polish hard coal market and sector (Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla kamiennego w Polsce). Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystki publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”, prowadzonego przez Ministra Aktywów Państwowych i realizowanego przez ARP SAO/Katowice. Monthly studies 2010–2021 (in Polish).
 
6.
ARP 2012–2022 – Import and import (intra-EU acquisition) of hard coal (Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) węgla kamiennego). Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystki publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”, prowadzonego przez Ministra Aktywów Państwowych i realizowanego przez ARP SA O/Katowice. Monthly studies 2012–2021 (in Polish).
 
7.
BCPS 2022 – Bulk Cargo Port Szczecin sp. z o.o. [Online:] https://www.bulkcargo.com.pl/ [Accessed: 2022-07-15].
 
8.
BP 2022 – bp Statistical Review of World Energy 2022, 71th ed.; BP p.l.c., UK, London, June 2022. [Online:] https://www.bp.com/en/global/c... [Accessed: 2022-07-15].
 
9.
CAA 2020 – Russian coal export January-December 2019. CAA Quarterly report, January 2020. Publ. Contemporary Analytical Agency [Online:] http://caa.moscow/?page_id=808, [Accessed: 2022-06-02].
 
10.
CTI Platts 2022 – Coal Trader International (CTI). S&P Global Platts. Editions from 2003–2022.
 
11.
Coal 2021 – Coal 2021. Analysis and forecast to 2024. Paris: International Energy Agency (IEA), p. 127.
 
12.
Coal Information 2019 – Coal Information with 2018 data. Paris: International Energy Agency (IEA), 2019; p. 508.
 
13.
Coal Information 2020 – Coal Information with 2019 data. Paris: International Energy Agency (IEA), 2020.
 
14.
ESDM 2022a – Menteri ESDM Kembali Tegaskan Komitmen Indonesia Terhadap NZE [in Indonesian]. Minister of Energy and Mineral Resources Reaffirms Indonesia’s Commitment to NZE. Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic Indonesia. [Online:] https://www.esdm.go.id/id/beri... [Accessed: 2022-06-03].
 
15.
ESDM 2022b – Hindari Pemadaman 10 Juta Pelanggan PLN, Pemerintah Larang Sementara Ekspor Batubara (in Indonesian). Avoid Blackouts of 10 Million PLN Customers, Government Temporarily Bans Coal Exports. Ministry of Energy Mineral Resources. [Online:] https://www.esdm.go.id/id/medi... [Accessed: 2022-07-15].
 
16.
Elnuevosiglo 2022 – Alto precio del carbón generaría desabastecimiento. Redacción Economía, Bogotá, Colombia, Mayo 31, 2022 [Online:] https://www.elnuevosiglo.com.c... [Accessed: 2022-07-15].
 
17.
EU 2022 – EU adopts fifth round of sanctions against Russia over its military aggression against Ukraine. Council of the EU, Press release, 8 April 2022 [Online:] https://www.consilium.europa.e... [Accessed: 2022-05-31].
 
18.
Eurostat 2022a – Imports of solid fossil fuels by partner country [NRG_TI_SFF__custom_2842887] [Online:] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed: 2022-06-02].
 
19.
Eurostat 2022b – EU trade since 1988 by HS2-4-6 and CN8 [DS-045409__custom_2843167] [Online:] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed: 2022-06-02].
 
20.
EIA 2022 – Short-Term Energy Outlook. U.S. Energy Information Administration. [Online:] https://www.eia.gov/outlooks/s... [Accessed: 2022-07-14].
 
21.
GBT 2022 – HES Gdynia Bulk Terminals sp. z o.o. [Online:] https://www.hesinternational.e... [Accessed: 2022-07-15].
 
22.
GlobalCoal 2022 – Global Energy Monitor. [Online:] https://globalenergymonitor.or... [Accessed: 2022-07-15].
 
23.
GUS 2011–2021a – Fuel and energy management (Gospodarka paliwowo-energetyczna). Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warsaw, Editions from 2011–2022 (in Polish).
 
24.
GUS 2011–2021b – Transport activity results (Transport wyniki działalności). Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warsaw, Editions from 2011–2021 (in Polish).
 
25.
GUS 2011–2021c – Maritime economy in Poland (Gospodarka morska w Polsce). Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warsaw, Editions from 2011–2021 (in Polish).
 
26.
GUS 2014 – Inland waterways transport in Poland in 2010–2013 (Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2010– –2013). Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warsaw, p. 116 (in Polish).
 
27.
GUS 2018 – Inland navigation in Poland in 2014–2017 (Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2014–2017). Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warsaw, p. 109 (in Polish).
 
28.
GUS 2020 – Inland waterways transport in Poland in 2018 and 2019 (Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2018 i 2019). Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warsaw, p. 101 (in Polish).
 
29.
ICR Platts 2022 – International Coal Report (ICR). Supplement to Coal Trader International. S&P Global Platts. Editions from 2003–2013.
 
30.
McCloskey 2022 – Thermal Coal and Petcoke marker price. Methodology and specifications Effective. February 2022, Dow Jones Energy Limited. All rights reserved. [Online:] https://www.opisnet.com/produc... [Accessed: 2022-06-15].
 
31.
Methodological CN 2022 – Methodological raport Combined nomenclature CN [in Polish]. Statistics Poland, Warsaw, p. 716.
 
32.
OJ L 111, 8.4.2022 – Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine. Official Journal of the European Union, L 111, 8 April 2022. [Online:] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2022-05-31].
 
33.
PGE 2022 – Port Gdański Eksploatacja [Online:] https://www.pge.pl/ [Accessed: 2022-07-15].
 
34.
PHS 2022 – Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. [Online:] https://otport.swinoujscie.pl/ [Accesed: 2022-07-15].
 
35.
PKP PLK 2022a – Dzięki inwestycjom PLK zwiększają się możliwości morskich portów w Gdyni i Gdańsku. Portal spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA [Online:] https://www.plk-sa.pl/o-spolce... [Accessed: 2022-07-15].
 
36.
PKP PLK 2022b – Coraz lepsze tory do portów w Szczecinie i Świnoujściu. [Online:] https://www.plk-sa.pl/o-spolce... [Accessed: 2022-07-15].
 
37.
Platts 2022a – Specifications Guide Global Coal. Latest update: June 2022. Publ. S&P Global Platts. [Online:] https://www.spglobal.com/commo... [Accesed: 2022-07-15].
 
38.
Platts 2022b – Indonesian coal miners mull revising 2022 production targets downwards. The S&P Global internet platform. Information from July 26, 2022. [Online:] https://www.spglobal.com/commo... [Accessed: 2022-07-27].
 
39.
PN-82/G-97001 – Hard coal for energy purposes (Węgiel kamienny do celów energetycznych). Polski Komitet Normalizacyjny [Online:] https://www.pkn.pl/polskie-nor... [Accessed: 2022-07-15] (in Polish).
 
40.
Port Gdańsk 2022 – Almost 5 km of quays, over 7 km of modernized fairway – the finale of the key investment of the Port of Gdansk (Blisko 5 km nabrzeży, ponad 7 km zmodernizowanego toru wodnego – finał kluczowej inwestycji Portu Gdańsk [Online:] https://www.portgdansk.pl/biur... [Accessed: 2022-07-15] (in Polish).
 
41.
Port Gdynia 2022a – The Port of Gdynia effectively uses EU funds for infrastructure investments (Port Gdynia efektywnie wykorzystuje środki unijne na inwestycje infrastrukturalne) [Online:] https://www.port.gdynia.pl/roz... [Accessed: 2022-07-15] (in Polish).
 
42.
Port Gdynia 2022b – [Online:] https://www.port.gdynia.pl/pro... [Accessed: 2022-07-15] (in Polish).
 
43.
Port Szczecin 2022 – The investment momentum of the Szczecin port. New quays and areas for investors (Rozmach inwestycyjny szczecińskiego portu. Nowe nabrzeża i tereny dla inwestorów) [Online:] https://szczecin.tvp.pl/607696... [Accessed: 2022-07-15] (in Polish).
 
44.
Ports 2022 – [Online:] http://ports.com/sea-route/ [Accessed: 2022-07-15].
 
45.
PPS 2022 – PPS Port Północny sp. z o.o. [Online:] http://www.port-polnocny.pl/ [Accessed: 2022-06-15] (in Polish).
 
46.
Russia 2022 – Russia Dec thermal coal exports rebound over 20% MoM; 2021 total up 3.8%. Press release: 16 February 2022. [Online:] http://www.sxcoal.com/news/464... [Accessed: 2022-06-02].
 
47.
Russia’s military aggression 2022 – Russia’s military aggression against Ukraine: EU imposes sanctions against President Putin and Foreign Minister Lavrov and adopts wide ranging individual and economic sanctions. Council of the EU, Press release: 25 February 2022 [Online:] https://www.consilium.europa.e... [Accessed: 31-05–2022].
 
48.
Sea 2022 – [Online:] https://sea-distances.org/, [Online:] Accessed: 2022-07-15.
 
49.
Transnet 2022 – Transnet. Cable Theft Stats [Online:] https://www.transnet.net/Media... [Accessed: 2022-07-15].
 
50.
Ustawa 2022 – The Act of April 13, 2022 on special solutions in the field of counteracting supporting aggression against Ukraine and serving the protection of national security. Journal of Laws 2022 item 835 (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dz.U. 2022 poz. 835) [Online:] https://isap.sejm.gov.pl/isap.... [Accessed: 2022-05-31] (in Polish).
 
51.
World Bank 2022 – The World Bank – Commodity Markets “Pink Sheet” Data. [Online:] https://www.worldbank.org/en/r... [Accessed:2022-07-15].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953