Carbon dioxide emissions in Poland versus potential sequestration by underground storage
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(2):81–102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with the scale of carbon dioxide emissions in Poland in relation to possibilities of sequestration of this gas by underground storage. Emissions of greenhouse gases, especially carbon dioxide, are presented along with relevant sources of data, analyses and forecasts and commitments to reduce the emissions, resulting from international agreements signed by Poland. Major Polish carbon dioxide emittents are characterized with a special attention paid to large plants emitting over 50,000 tonnes of CO2 per year. Various aspects of the issues of sources and changes in scale of emissions, their distribution and location of major CO2 emittents are presented in graphs and tables. These data are being collected for selecting major CO2 emittents for which it would be possible to select sites for sequestration of this gas by underground storage in liquid fossil fuel deposits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisja dwutlenku węgla w Polsce w aspekcie podziemnego magazynowania
emisja dwutlenku węgla, gazy cieplarniane, energetyka zawodowa, podziemne magazynowanie
Przedstawiono emisję dwutlenku węgla w Polsce w aspekcie podziemnego magazynowania tego gazu. Omówiono emisję gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla (źródła informacji, analiza i prognozy emisji), zobowiązania Polski wynikające z międzynarodowych uzgodnień w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Scharakteryzowano głównych emitentów dwutlenku węgla w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na duże zakłady emitujące powyżej 50 tys. CO2/rok. Zestawiono wykresy oraz tabele przedstawiające zróżnicowane aspekty prezentowanej problematyki, dotyczące: źródeł i zmian wielkości emisji, ich lokalizacji oraz największych emitentów CO2. Przedstawione dane wykorzystane zostaną do wytypowania dużych emitentów dwutlenku węgla, dla których określone zostaną miejsca podziemnego magazynowania tego gazu w złożach surowców płynnych w Polsce.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953