Securitization as a technique of financing the mining companies' activities
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(2):103–110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Changing market environment implies new challenges for the enterprise. However, only profitable companies have the chances to achieve a good position on the market. The entities have to react quickly on the market changes. The main sign of capital markets' development are new financial tools and techniques which allow the enterprises to receive the capital on profitable conditions. One of the financial techniques is securitization, which means the issue of securities quaranteed by assets. Securitization process leads to the decrease of costs and enables the bigger access to lenders' funds, it also reduces the risk of borrowers as well as it creates the new possibility for investors to make deposits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sekurytyzacja jako technika finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych
sekurytyzacja, spółka celowa, papiery wartościowe, restrukturyzacja, standing finansowy, techniki finansowe
Zmieniające się otoczenie rynkowe stawia przedsiębiorstwom nowe wyzwania. Szanse na osiągnięcie określonej pozycji na rynku, a później jej utrzymanie mają firmy o dobrym standingu finansowym. Podmioty gospodarcze muszą szybko i sprawnie reagować na zmiany rynkowe. Oznaką rozwoju rynków kapitałowych staje się pojawienie nowych instrumentów i technik finansowych, które pozwalają przedsiębiorstwom pozyskać kapitał na korzystnych dla siebie warunkach. Jedną z technik finansowych jest sekurytyzacja, oznaczająca emisję papierów dłużnych zabezpieczonych aktywami. Proces sekurytyzacji prowadzi do obniżenia kosztów oraz większego dostępu do środków dla pożyczkobiorców, zmniejsza ryzyko dla pożyczkodawców, jak również stwarza wielu inwestorom nowe możliwości lokat.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953