Near-term storage potential for geological carbon sequestration and storage in Poland
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(1):169–186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Of the various types of geologic formations, depleting oil and gas reservoirs has the highest near-termpotential for CO2 storing. This is due to verified trapping security and the strong base of industrial experience with injecting gases into depleted reservoirs. Saline aquifers are not fully recognized and consequently the risk of the leakage to the surface is higher for saline aquifers then for oil and gas reservoirs. In the paper, the brief characterization of the oil and gas fields in Poland have been presented in the context of CO2 storing. The estimated storage potentials have been calculated formany fields with the use of the mass balance technique. The paper presents selected statistical properties of the results and correlations between reservoir conditions and storage potential. It was found that the storage capacity for most of the known depleted reservoirs was not huge but still interesting, especially for smaller power and chemical plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Potencjalne możliwości geologicznej sekwestracji i składowania dwutlenku węgla w Polsce
sekwestracja, pojemność magazynowa, magazynowanie podziemne, magazynowanie gazu
Wśród różnych typów formacji geologicznych możliwych do wykorzystania w procesie sekwestracji geologicznej, sczerpane złoża węglowodorów mają największe możliwości wykorzystania do składowania CO2. Wynika to z dużego zweryfikowanego bezpieczeństwa składowania oraz wieloletnich doświadczeń przemysłowych związanych z zatłaczaniem gazu do złóż. Rozpoznanie geologiczne głębokich poziomów wodonośnych nie jest zazwyczaj duże, co niesie ze sobą znacznie większe ryzyko ucieczki gazu w porównaniu ze złożami węglowodorów. W pracy przedstawiono charakterystykę polskich złóż węglowodorów z uwzględnieniem możliwości składowania CO2. Potencjalne pojemności składowania dla szeregu polskich złóż zostały określone w oparciu o metodę bilansu masy. Przedstawiono korelacje pomiędzy głównymi parametrami złożowymi a potencjalnymi pojemnościami magazynowymi. Z analizy wynika, iż dostępne pojemności większości złóż nie są duże, jednakże mogą być wykorzystane w skojarzeniu z mniejszymi elektrowniami i zakładami chemicznymi.
 
REFERENCES (11)
1.
Bachu S., Shaw J.C., 2003 - Evaluation of the CO2 sequestration capacity in Alberta's oil and gas reservoirs at depletion and the effect of underlying aquifers. Journal of Canadian Petroleum Technology, v. 42, no. 9, p. 51-61.
 
2.
Bentham M., 2006 - An assessment of carbon sequestration potential in the UK -Southern North Sea case study, Tyndall Centre for Climate Change Research Working Paper 85.
 
3.
Lawal A.S., Frailey S.M., 2004 - Material Balance Reservoir Model for CO2 Sequestration in Depleted Gas Reservoirs, SPE, paper 90669.
 
4.
Karnkowski P., 1999 - Oil and Gas Deposits in Poland. Wyd. Tow. Geosynoptyków "GEOS" AGH, Kraków.
 
5.
Rychlicki S., Stopa J., 2004.-Convertibility of depleted jurassic gas reservoir to underground greenhouse gas storage, Acta Montanistica Slovaca, p. 265-268.
 
6.
Stopa J., Rychlicki S., 2006 - Underground storage of acid gas in Poland - experiences and forecasts/23rd World gas conference: 5-9 June 2006, Amsterdam, The Netherlands: proceedings \& committee reports: 75 yeras IGU : International Gas Union. - (Denmark: IGU, 2006).
 
7.
Stopa J.,Wojnarowski P., Rychlicki S., 2008 - Storage potential for carbon sequestration and storage in depleted gas reservoirs in Poland / Proc. Conf. "New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons", Pobanské, 21-23 Oct. 2008, p. 175-178.
 
8.
Pruess K. et al., 2001 - Numerical Modeling of Aquifer Disposal of CO2, SPE paper 66537.
 
9.
Przeniosło S. et. al., 2006 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII.2005 r. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. (The balance of natural resources and underground water in Poland, as of 2006, Ministry of the Environment, Poland).
 
10.
Gientka R. et. al., 2007 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII.2006 r. Ministerstwo Środowiska, Warszawa (The balance of natural resources and underground water in Poland, as of 2006, Ministry of the Environment, Poland).
 
11.
Zawisza L., Mularczyk A., Macuda J. et al., 2005 - Klasyfikacja wgłębnych struktur geologicznych pod kątem możliwości składowania odpadów w górotworze metodą otworową (Classification of the deep geological structures for underground waste storage - report prepared for Polish Ministry of Environment - not published).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953