Carbonate rocks (limestone, marble, dolomite) resources of North Vietnam and perspectives of their utilization
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(2):63-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The deposits and demonstrated carbonate rocks (limestones, marbles and dolomite) resources in northen part of Vietnam are presented, as well as the possibility of their utilization in particular regions of the country, delimited by socio-economic conditions. Up to present on the territory of North Vietnam there are 115 explored limestone deposits, 21 marble deposits and 18 deposits of dolomite. They occur mostly within Devonian, Permian-Carboniferous and Middle Triassic formations. There are 117000 mln metric tons of documented limestone resources, about 200 mln mt marble and about 3 mln mt of dolomite. They are utilized as dimmension and crushed stones, for lime and cement production (with suplementary clays as low lime component), in metallurgy, paper production and chemical industry and for other industrial purposes. The demand for carbonate row materials may be covered during the nearest 70 years by indicated resources (explored in C1 category) and during 100 years, if inferred resources (explored in C2 category) are considered. The possibility of exploitation and utilization of carbonate rocks are varied in particular regions, depending of deposit size and reserves, rock quality, geographical location, as well as geomorphological conditions, terrain accessibility and comunication network. The best conditions for industrial utilization of limestone deposits exist in region of Red River (Devonian and Middle Triassic limestones), and less favorable in decresing order in regions: Bak Trung Bo (Middle Triassic, Devonian and Permo-Carboniferous limestones), Dong Bak (Permo-Carbonifeorus and limestones) and Tay Bak (triassic limestones).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zasoby złóż kopalin węglanowych w północnym Wietnamie i perspektywy ich wykorzystania
złoża wapieni, zasoby, Wietnam
Przedstawiono złoża i udokumentowane zasoby kopalin węglanowych w północnej części Wietnamu oraz perspektywy ich wykorzystania w poszczególnych rejonach gospodarczo-społecznych kraju. Dotychczas zostało udokumentowanych w północnym Wietnamie 115 złóż wapieni, 21 złóż marmurów oraz 18 złóż dolomitów. Występują one przede wszystkim w utworach dewonu, karbonu - permu oraz środkowego triasu. Zasoby udokumentowanych złóż wapieni wynoszą 11 770 mln ton, marmurów - około 200 mln m3 i dolomitów - ponad 3000 tys. ton. Wykorzystywane są do produkcji kamieni budowlanych, kruszywa drogowego i budowlanego, produkcji wapna i cementu (łącznie z kopalinami ilastymi stosowanymi jako surowiec niski), w hutnictwie, przemyśle celulozowo-papierniczym, chemicznym. Zapotrzebowanie na surowce węglanowe może być zaspokojone w ciągu najbliższych 70 - 80 lat zasobami udokumentowanymi w kategorii C1, a łącznie z zasobami w kategorii C2 w okresie ponad 100 lat. Możliwości wydobycia i wykorzystania wapieni są zróżnicowane w poszczególnych rejonach kraju w zależności od wielkości bazy zasobowej, jakości kopalin, położenia geograficznego oraz warunków geomorfologicznych i komunikacyjnych. Najdogodniejsze warunki dla zagospodarowania złóż wapieni istnieją w rejonie niziny rzeki Czerwonej (wapienie dewońskie i środkowego triasu) i mniej korzystne kolejno w rejonach: Bak Trung Bo (wapienie środkowego triasu i dewońskie oraz karbońsko-permskie), rejonie Dong Bak (wapienie karbońsko-permskie, dewońskie) oraz najmniej korzystne w rejonie Tay Bak (wapienie triasowe).
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top