Chlorine content in bituminous coal of „Pniówek” deposit from SW part of Upper Silesian Coal Basin
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut Geologii Stosowanej, Gliwice, Poland
 
2
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(1):95-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Chlorine content variability analysis has been performed for 11 coal seams of the “Pniówek” deposit. The analysis has been performed based upon a digital database including 1136 samples, among which, for 472 samples the content of this parameter was determined. Basic statistical analyses were performed, which led to the determination of the number of samples from individual seams, in which the chlorine content was specified as well as the identification of the maximal and mean content of the parameter in a given seam. The horizontal (E-W and N-S directions) and vertical (with depth) variation of the chlorine content was determined. Also isoline maps of chlorine content in all examined seams were plotted. The results have shown that the chlorine content in the examined seams of the“Pniówek” deposit varies in a wide range from 0.025 to 0.584% Cla (mean of 0.134%). The extreme values (the highest and the lowest) of this parameter have been found in the 401/1 seam, which is characterized by a mean part of Cla amounting to 0.125%. No general tendency of chlorine content variation has been found. Each of the seams presents different characteristics of these variations. As it seems, it may nevertheless be observed that the chlorine content increases in the eastern and north-eastern direction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość chloru w węglu kamiennym złoża „Pniówek” z SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Górnośląskie Zagłębie Węglowe, węgiel kamienny, szacowanie jakości węgla, parametry jakościowe, zawartość chloru
Scharakteryzowano zmiany zawartości chloru w 11 pokładach węgla kamiennego złoża „Pniówek”. Dokonano tego na podstawie utworzonej cyfrowej bazy danych obejmującej 1136 próbek, spośród których w 472 oznaczono zawartość tego pierwiastka. Przeprowadzono podstawowe analizy statystyczne, za pomocą których określono m.in. liczbę próbek, w których oznaczono zawartość chloru w poszczególnych pokładach, a także minimalną, maksymalną oraz średnią zawartość tego pierwiastka w danym pokładzie. Prześledzono zmiany zawartości chloru w układzie horyzontalnym (w dwóch kierunkach: wschód-zachód oraz północ-południe) i wertykalnym (wraz z głębokością). Wykreślono także mapy izolinii zawartości chloru we wszystkich badanych pokładach węgla. Wyniki badań wykazały, iż zawartość chloru w badanych pokładach złoża „Pniówek” zmienia się w szerokim zakresie od 0,025 do 0,584% Cla (śr. 0,134%). Ekstremalne (najniższa i najwyższa) wartości tego parametru stwierdzono w pokładzie 401/1, charakteryzującym się średnim udziałem 0,125% Cla. Nie wykazano żadnej ogólnej tendencji zmian zawartości chloru.W każdym z pokładów obserwuje się odmienny charakter tych zmian. Można jednakże zauważyć wzrost zawartości chloru w kierunku wschodnim i północno-wschodnim.
 
REFERENCES (23)
1.
Diessel, C.F.K. 1992. Coal–Bearing Depositional Systems. Berlin: Springer-Verlag, 721 p.
 
2.
Figa et al. 2006 – Figa, J., Stelmach, S., Wolany, B. 2006. Prognozowanie zawartości chloru w koksie. Karbo 3, p. 159. (in Polish).
 
3.
Gabzdyl, W. 1987. Petrografia węgla. Gliwice: Publishers of Silesian University of Technology, 311 p. (in Polish).
 
4.
Grabowska, K. and Sowa, M. 1999. Składowiska odpadów pogórniczych jako źródło zanieczyszczenia chlorkami i siarczanami rejonu składowania. Scientific Books of Silesian University of Technology, s.Mining 243, p. 55. (in Polish).
 
5.
Karcz, A. 2002. Możliwości ograniczenia zawartości alkaliów i chloru w koksie wielkopiecowym. Karbo 10, p. 287. (in Polish).
 
6.
Makowska et al. 2012 –Makowska, D., Micek, E. and Muzyka, R. 2012. Koncentracja chloru w węglu kamiennym: porównanie metod analitycznych. Karbo 1, pp. 15–23.
 
7.
Marcisz, M. 2010a. Szacowanie gęstości opróbowania pokładów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Gliwice: Publishers of Silesian University of Technology, 123 p. (in Polish).
 
8.
Marcisz, M. 2010b. Ocena bazy zasobowej węgla koksowego w KWK Zofiówka i KWK Pniówek JSW SA. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 26(2), pp. 5–23 (in Polish).
 
9.
Marcisz, M. 2013. Zawartość siarki całkowitej w złożach monokliny Zofiówki (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29(3), pp. 61–77 (in Polish).
 
10.
Marcisz, M. 2014. Zawartość fosforu w złożach monokliny Zofiówki (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 30(2), pp. 67–83 (in Polish).
 
11.
Mielecki, T. 1972. Wiadomości o badaniu i własnościach węgla. Katowice: Silesia, 138 p. (in Polish).
 
12.
Nieć, M. 1982. Geologia kopalniana. Warszawa: Geological Publishers, 488 p. (in Polish).
 
13.
Probierz, K. and Marcisz, M. 2011. Trafność szacowania jakości węgla kamiennego na przykładzie wybranych pokładów złoża Pniówek. Przegląd Górniczy – Mining Review 66(7–8), pp. 166–170 (in Polish).
 
14.
Probierz, K. and Marcisz, M. 2010. Estimation of the hard coal quality in a deposit in view of national and international standards. Archiwum Górnictwa – Archives of Mining Sciences 55(4), pp. 847–863.
 
15.
Probierz et al. 2012a – Probierz, K., Marcisz, M. and Sobolewski, A. 2012a. Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (SW część Górnoąląskiego Zagłębia Węglowego). Zabrze: Publishers of Institute for Chemical Processing of Coal, 285 p. (in Polish).
 
16.
Probierz et al. 2012b – Probierz, K., Marcisz, M., Sobolewski, A. 2012b. Rozpoznanie geologicznych warunków występowania węgla koksowego w rejonie Jastrzębia dla potrzeb projektu „Inteligentna koksownia”. Biuletyn PIG – Bulletin of Polish Geological Institute 452, pp. 245–256. (in Polish).
 
17.
Probierz et al. 2011 – Probierz, K., Marcisz, M. and Sobolewski, A. 2011. Znaczenie badań geologicznych w rozpoznaniu bazy zasobowej węgli koksowych Górnośląskiego ZagłębiaWęglowego dla potrzeb projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Karbo 3, pp. 123–135.
 
18.
Sowa, M. 2008. Zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych w odpadach wybranych kopalń węgla kamiennego w aspekcie ich oddziaływania na środowisko. Scientific Books of Silesian University of Technology, s. Mining 286, p. 55.
 
19.
Stach et al. 1982 – Stach, E., Makowsky, M.-Th., Teichmüller, M., Taylor, G.H., Chandra, D. and Teichmüller, R. 1982. Stach’s Textbook of Coal Petrology. Berlin–Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 535 p.
 
20.
Strugała, A. 1998. Substancja mineralna węgla kamiennego i jej przemiany w procesie koksowania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 14(1), pp. 5–30.
 
21.
Świetlik, U. 2000. Chlor w węglu – występowanie i zachowanie w procesach termicznych. Karbo 11, p. 358.
 
22.
Taylor et al. 1998 – Taylor, G.H., Teichmüller, M., Davis, A., Diessel, C.F.K., Littke, R. and Robert, P. 1998. Organic Petrology. Berlin–Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 704 p.
 
23.
Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Parametry węgla. [Online] Available at: http://www.jsw.pl/dla-kontrahe... [Accessed: 5 November 2014].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top