ORIGINAL PAPER
Petrological and facies characteristics of bituminous coal seam No. 111 from the Libiąż layers in the region of Dąb near Chrzanów (USCB)
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Geologii Złożowej i Górniczej Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 
Submission date: 2019-10-05
 
 
Final revision date: 2019-11-13
 
 
Acceptance date: 2019-12-20
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Corresponding author
Jacek Misiak   

Katedra Geologii Złożowej i Górniczej Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2019;35(4):85-96
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The new boreholes drilled between 2009 and 2012 enabled a detailed exploration of the profile of the Kraków sandstone series in the Dąb area between the “Sobieski” and “Janina” mining plants, USCB (Upper Silesian Coal Basin). The core from the No. 111. bituminous coal seam was selected for further analysis. 30 intervals corresponding to the defined lithotypes were separated in the seam with a thickness of 116.8 cm. The thickness of lithotypes ranges from 10 mm to 89 mm. A microprofile of the examined seam was made using the modified method of determining microlithotypes. A quantitative determination of the maceral composition was performed for each interval corresponding to the separated lithotypes. This allowed petrographic and facies characteristics of the seam to be determined. Its lower part is dominated by lithotypes with a large share of bright coal – vitrain coal. This section of the profile was formed under conditions of a strongly flooded wet forest swamp. In the upper section of the seam, a higher macroscopic share of dull coal – durain was observed. The microscopic analysis has shown that the conditions dominant during the formation of this section were typical for swamp forest peats. New technologies also require expanding knowledge about the structure of coal seams. This is only possible with a detailed profiling of the coal seam on a macro scale combined with micro-profiling and a detailed petrographic description of the isolated lithotypes. This methodology is also useful in the facies analysis of bituminous coal seams.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka petrologiczna i facjalna pokładu węgla kamiennego 111 z warstw libiąskich w rejonie Dębu koło Chrzanowa (GZW)
węgiel bitumiczny, litologia, petrologia, fasety, środowisko osadzania
Nowe odwierty w latach 2009–2012 rozpoznały szczegółowo profil utworów krakowskiej serii piaskowcowej w rejonie miejscowość Dąb pomiędzy granicami zakładów górniczych Sobieski i Janina, GZW. Z nawierconych pokładów węgla do dalszych badań pobrano rdzeń pokładu węgla Kamiennego 111. W pokładzie o miąższości 116,8 cm wydzielono 30 interwałów odpowiadających zdefiniowanym litotypom. Miąższość litotypów waha się w przedziale od 10 do 89 mm. Za pomocą zmodyfikowanej metody wydzielania mikrolitotypów wykonano mikroprofil badanego pokładu pokładu. Dla każdego interwału odpowiadającego wydzielonym litotypom wykonano oznaczenie ilościowe składu macerałowego. Pozwoliło to na charakterystykę petrograficzną, jak i facjalną pokładu. Dolna jego część zdominowana jest przez litotypy mające duży udział węgla błyszczącego – witrynu. Ten odcinek profilu tworzył się w warunkach torfowiska silnie podtopionego typu Wet Foret Swamp. W odcinku górnym pokładu zaobserwowano makroskopowo większy udział węgla matowego – durynu. Badania mikroskopowe wskazują, że podczas tworzenia się tego odcinka dominowały warunki wskazujące na torfowisko typu Swamp Forest. Nowe technologie przetwarzania węgla wymagają również poszerzenia wiedzy na temat budowy pokładów węgla. Jest to możliwe tylko dzięki szczegółowemu profilowaniu pokładu węgla w skali makro w połączeniu z mikroprofilowaniem i szczegółowym petrograficznym opisem wydzielonych litotypów.
 
REFERENCES (12)
1.
Dembowski, Z. 1972. Cracow sandstone series of the Upper Silesian Coal Basin (Krakowska seria piaskowcowa Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Prace Instytutu Geologicznego 61, pp. 509–534 (in Polish).
 
2.
Diessel, C.F.K. 1982. An appraisal of coal facies based upon maceral characteristicks. Symp. proc., Geol. Soc. Australia Inc., Coal Group. 4, pp. 474–483.
 
3.
Diessel, C.F.K. 1992. Coal-Bearing Depossitional Systems. Berlin: Springer-Verlag, 721 pp.
 
4.
Dubiński, J. and Koteras, A. 2014. Current status and development trends of underground coal gasification technology in a global context (Obecny stan i kierunki rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla w świecie). Przegląd górniczy 11(70), pp. 5–12 (in Polish).
 
5.
Hudspith et al. 2012 – Hudspith, V., Scott, A.C., ME Collinson, M.E., Pronina, N. and Beeley, T. 2012. Evaluating the extent to which wildfire history can be interpreted from inertinite distribution in coal pillars: An example from the Late Permian, Kuznetsk Basin, Russia. International Journal of Coal Geology 89, pp. 13–25.
 
6.
ICCP 1998. The new vitrinite classification (ICCP System 1994). Fuel 77, pp. 349–358.
 
7.
ICCP 2001. The new inertinite classification (ICCP System 1994). Fuel 80, pp. 459–471.
 
8.
Jureczka et al. 1995 – Jureczka, J., Aust, J., Buła, Z., Dopita, M. and Zdanowski, A. 1995. Mapa Geologiczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (odkryta po karbon), skala 1:200000, Warszawa: PIG.
 
9.
Misiak, J. 2011. Microlithotype profile of the coal seam no. 116/2 (Libiąż Beds) with facial interpretation – ZG Janina (USCB) (Mikrolitotypowy profil pokładu węgla kamiennego 116/2 (warstwy libiąskie) oraz jego interpretacja facjalna – ZG„Janina” (GZW)). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 27(2), pp. 5–15 (in Polish).
 
10.
Misiak, J. 2017. Petrographic composition and forms of bituminous coal lithotypes in the Upper Carboniferous Formations of the Upper Silesian Coal Basin (Skład petrograficzny i formy litotypów węgla kamiennego w utworach karbonu górnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 33(3), pp. 109–120 (in Polish).
 
11.
Pickel et al. 2017 – Pickel, W., Kus, J., Flores, D., Kalaitzidis, S., Christanis, K., Cardott, B.J., Misz-Kennan, M., Rodrigues, S., Hentschel, A., Hamor-Vido, A., Crosdale, P. and Wagner, N. 2017. Classification of liptinite – ICCP System 1994. International Journal of Coal Geology 169, pp. 40–61.
 
12.
Stach et al. 1982 – Stach, E., Mackowsky, M.Th., Teichmüller, M., Taylor, G.H., Chandra, D. and Teichmüller, R. 1982. Stach’s Textbook of Coal Petrology. Stuttgart: GebrüderBorntraeger, 428 pp.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top