The attempt of optimization of expenditures factors production in mining of hard coal from to use the non - linear programming
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(3):35–48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In article the problem of estimation of optimum expenditure of factors of productions such work and capital in mining of hard coal was presented. As criterion of optimization was applied the minimization of cost of producing. The value of production was circumscribed the exponential function of Cobb-Douglas type, and the cost of production – the linear function. Regard on character of function of aim, to solution of question was applied non – linear programming method after introduction to function of indeterminated Lagrange factors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba optymalizacji nakładów czynników produkcji w górnictwie węgla kamiennego z wykorzystaniem programowania nieliniowego
górnictwo, górnictwo węgla kamiennego, funkcja produkcji, czynniki produkcji, programowanie nieliniowe
W prezentowanej pracy przedstawiono zagadnienie oszacowania optymalnego nakładu czynników produkcji takich jak praca i kapitał w górnictwie węgla kamiennego. Jako kryterium optymalizacji zastosowano minimalizację kosztu wytworzenia określonej produkcji. Wartość produkcji wytworzonej opisano funkcją potęgową typu Cobba-Douglasa, a koszt produkcji – funkcją liniową. Ze względu na charakter funkcji celu, do rozwiązania zagadnienia zastosowano metodę programowania nieliniowego po wprowadzeniu do funkcji nieoznaczonych mnożników Lagrange’a.
 
REFERENCES (10)
1.
Borkowski B., Dudek H., Szczęsny M., 2003 - Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa.
 
2.
Chmiel J., 1983 - Analiza procesów produkcyjnych za pomocą funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. PWN, Warszawa.
 
3.
Franik T., 2007 - Analiza produktywności branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce z wykorzystaniem funkcji produkcji. Wyd. IGSMiE PAN, Gosp. Sur. Miner. T. 23, z. 1.
 
4.
Franik T., 2005 - Produktywność górnictwa węgla kamiennego w okresie reformowania na tle przemian w sekcji górnictwo i kopalnictwo. Wyd. IGSMiE PAN, Gosp. Sur. Miner. T. 21, z. 3.
 
5.
Goryl A., Jędrzejczak Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A., 1996 - Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa.
 
6.
Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., 1996 - Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa.
 
7.
Polska 2004. Raport o stanie przemysłu. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 
8.
Rocznik statystyczny przemysłu, 1995-2006. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
9.
Schenck G.H.K., 1985 - Methods of investment analysis for the minerals industries. SME, New York.
 
10.
Stremole F.J., 1980 - Economic evaluation and investment decision methods. Investment Evaluations Corporation, Golden.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953