Colmatation blockage during gravitational filtration process of coal suspension on sand bed
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):121–133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Colmatation during filtration process consists in mechanical stopping of solids in the porous deposit. Three types of colmatation may take place in the same time: physical, chemical and biological. Physical and chemical colmatation is caused by adsorption of solids from wastewater on the surface of grains of filtration layer, most often under conditions of electrostatic polarization of those grains. Chemical colmatation is caused by embedding of calcium carbonates, iron compounds and other mineral substances indissoluble under given conditions on grains of filtration layer. The process of chemical colmatation increases along with the growth of flow velocity. Biological colmatation is caused by stopping bacteria in the filtration layer. Bacteria activity can enlarge the colmatation process. Analysis of the influence of individual parameters on the colmatation during filtration process allows to affirm that the precise description of this phenomenon is very difficult, that is why experiments in as wide as possible range of parameters variability in order to create accurate description of the filtration process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Blokada kolmatacyjna w procesie filtracji grawitacyjnej zawiesiny węglowej na złożu piaskowym
filtracja grawitacyjna, kolmatacja, modelowanie komputerowe
Zjawisko kolmatacji w procesie filtracji polega na mechanicznym zatrzymaniu fazy stałej w złożu porowatym. Jednocześnie mogą zachodzić zjawiska kolmatacji fizycznej, chemicznej oraz biologicznej. Kolmatacja fizyczno-chemiczna wywołana jest adsorpcją cząstek fazy stałej ścieków na powierzchni ziaren warstwy filtracyjnej, najczęściej w warunkach polaryzacji elektrostatycznej tych ziaren. Kolmatacja chemiczna wywołana jest osadzaniem się na ziarnach warstwy filtracyjnej osadu w postaci węglanów wapnia i związków żelaza oraz innych substancji mineralnych nierozpuszczalnych w danych warunkach. Proces kolmatacji chemicznej potęguje się wraz ze wzrostem prędkości przepływu. Kolmatacja biologiczna wywołana jest zatrzymaniem w osadzie bakterii, których aktywność może zwiększyć proces kolmatacji. Analiza wypływu poszczególnych parametrów na przebieg kolmatacji w procesie filtracji pozwala stwierdzić, że precyzyjny opis tego zjawiska jest bardzo trudny, dlatego niezbędne są eksperymenty w możliwie szerokim zakresie zmienności parametrów, tak aby opis procesu filtracji był możliwie dokładny.
 
REFERENCES (12)
1.
Hotloś H., Kotowski A., Ciężak J., 1983 - Wpływ procesu kolmatacji i odkładania się osadów na wodochłonność basenów infiltracyjnych na przykładzie ujęć wodociągowych m. Wrocławia. Ochrona Środowiska, PZITS nr 402, T.II.
 
2.
Ives K.J., 1980 - Deep Bed Filtration - Theory and Practise. Filtration & Separation 17, March-April.
 
3.
Kowal A., 1996 - Odnowa wody - podstawy teoretyczne procesów. Podręcznik Politechniki Wrocławskiej.
 
4.
Palica M., Kocurek J., 2001 - Wybrane zagadnienia teorii filtracji i kompresji osadów. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
5.
Piecuch T., 1984 - Studium teoretyczne procesu filtracji grawitacyjnej wraz z informacją o aktualnych problemach gospodarki wodnej i ściekowej. Monografia Polskiego Towarzystwa Nauk o Ziemi, Częstochowa.
 
6.
Piekarski J., 2004 - Wybrane przykłady obliczeń komputerowych zastosowanych w inżynierii środowiska. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 
7.
Piekarski J., 2005 - Analiza geometryczna modelu procesu filtracji grawitacyjnej na różnych złożach przy zjawisku kolmatacji osadu. Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Vol. 11.
 
8.
Piekarski J., 2009a - Analiza wybranych parametrów kolmatacji w procesie filtracji grawitacyjnej. Rocznik Ochrony Środowiska t. 11.
 
9.
Piekarski J., 2009b - Investigations on colmatation during filtration process on the porous deposit. Polish Journal of Environmental Studies.
 
10.
Rup K., 2006 - Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT.
 
11.
Zaradny H., 1990 - Matematyczne metody opisu i rozwiązań przepływu wody w nienasyconych i nasyconych gruntach i glebach. Wydawnictwo Instytutu Budownictwa Wodnego, 23.
 
12.
Żurawski M., Skonieczny J., Koniecki A., 1971 - Współczynnik filtracji - zmodyfikowana metoda Kamieńskiego. Zeszyty Naukowe UAM, Poznań.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953