ORIGINAL PAPER
Correct use of mining-related fixed assets as a precondition for the favourable outcomes of the concentration of mining operations in a mining enterprise
 
 
More details
Hide details
1
University of Science and Technology
CORRESPONDING AUTHOR
Patrycja Bąk   

University of Science and Technology
Submission date: 2019-10-29
Final revision date: 2020-01-22
Acceptance date: 2020-03-30
Publication date: 2020-03-30
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020;36(1):135–148
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
All the restructuring programs that have been implemented in Polish bituminous coal mining as a primary way to reduce mining costs relied on the increased concentration of mining operations. Those efforts especially involved a significant simplification of existing or newly developed structures for accessing or cutting the deposits intended for extraction; implementation of advanced mining technologies, and upgrading of machines used in mine faces. However, in order for these to deliver the expected results, it is important to organize mining operations in such a way so that those advanced, and usually very expensive, mining-related fixed assets – machinery and equipment – are used sensibly. In order to define a reasonable production capacity of each longwall face, it is necessary to apply various criteria related to the mining and technical aspects, occupational safety, and organizational and economic aspects. Only then will it be possible to evaluate the expected effects in the field of concentration of mining in a mining company and in the mines which form part of such enterprises. Decisions in this respect should always be made at the planning stage, based on analysis results. The aim of this article is to explore the factors involved in concentration-related decision-making in mining companies, including the underlying mining/technical, organizational, and economic/financial aspects. A mining company is understood as a group of related mines, the primary business operations of which include bituminous coal mining, processing, and trading.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwe wykorzystanie produkcyjnych środków trwałych warunkiem korzystnych efektów koncentracji wydobycia w przedsiębiorstwie górniczym
przedsiębiorstwo górnicze, koncentracja wydobycia, środki trwałe w procesie produkcji górniczej
Wszystkie programy restrukturyzacyjne, wdrażane dotychczas w polskim górnictwie węgla kamiennego, jako jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na obniżenie kosztów produkcji węgla, wskazywały na wzrost stopnia koncentracji produkcji. Działania podejmowane w tym zakresie wiązały się przede wszystkim ze znaczącym upraszczaniem, istniejących lub nowo wykonywanych, struktur udostępniania i rozcinki pokładów przewidzianych do wybierania, wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii eksploatacji oraz modernizacją parku maszynowego stanowiącego wyposażenie przodków. Jednak, by przyniosły one spodziewane efekty, konieczne jest takie zorganizowanie robót prowadzonych w przedsiębiorstwie górniczym, aby posiadane nowoczesne, a przy tym zazwyczaj bardzo kosztowne produkcyjne środki trwałe – maszyny i urządzenia – były wykorzystywane w sposób racjonalny. W celu ustalenia racjonalnej zdolności produkcyjnej każdego przodka ścianowego, konieczne jest stosowanie różnych kryteriów w zakresie górniczo-technicznym, bezpieczeństwa pracy oraz organizacyjno-ekonomicznym. Tylko pod takim warunkiem będzie możliwe ocenienie efektów założonych w zakresie koncentracji wydobycia w przedsiębiorstwie górniczym i kopalniach wchodzących w jego skład. Celem niniejszej publikacji jest określenie uwarunkowań procesów decyzyjnych, podejmowanych w ramach przedsiębiorstwa górniczego w zakresie produkcyjno-technicznym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, dotyczących możliwości wzrostu koncentracji wydobycia. Przy czym, przez przedsiębiorstwo górnicze rozumie się zespół powiązanych ze sobą zakładów górniczych, których podstawowym przedmiotem działania są wydobywanie, przeróbka i obrót handlowy węglem kamiennym.
 
REFERENCES (16)
1.
Biały, W. 2001. Impact of location of planes of weakened coal coherence on cutting conditions and energy consumption of the mining process (Wpływ usytuowania płaszczyzn osłabionej spójności węgla na warunki skrawania oraz energochłonność procesu urabiania). Materiały konferencyjne: I Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania, Kraków-Krynica (in Polish).
 
2.
Biały, W. and Hąbek, P. 2016. The application of oee indicator to evaluate the use of a machine – case study (Zastosowanie wskaźnika OEE do oceny wykorzystania maszyn – studium przypadku). Systems Supporting Production Engineering 2(14), pp. 55–65 (in Polish).
 
3.
Brodny et al. 2016 – Brodny, J., Ober, G. and Stecuła, K. 2016. Wykorzystanie modelu OEE do wyznaczenia dostępności kombajnu ścianowego [In:] Metody i techniki kształtowania procesów produkcyjnych. Matuszka, J. ed. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, (in Polish).
 
4.
Brodny, J. and Stecuła, K. 2016. Analiza efektywności wykorzystania zestawu maszyn górniczych [In:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, pod red. R. Knosali, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, pp. 413–423 (in Polish).
 
5.
Bula et al. 1998 – Bula, M., Bluszcz, A. and Kania, J. 1998. Diagnostyka i monitoring wybranych parametrów i stanów pracy kombajnowego kompleksu ścianowego [In:] Problemy eksploatacji górniczych napędów dołowych. Katowice: KOMEL (in Polish).
 
6.
Gumiński, A. 2015. The possibility analysis of increasing effectiveness of production means in longwall faces in collierie (Analiza możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania środków produkcji w ścianach wydobywczych kopalni węgla kamiennego). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 78, pp. 167–177 (in Polish).
 
7.
Jaszczuk et al. 1995 – Jaszczuk, M., Siwiec, J. and Sobczyk, J. 1995. Possibility to register work parameters of longwall shearers equipped with the MAKS-245 control system (Możliwość rejestracji parametrów pracy kombajnów ścianowych wyposażonych w układ sterowania MAKS-245) Międzynarodowa Konferencja Automatyzacji Górnictwa, ICAMC’95, Helion, Gliwice (in Polish).
 
8.
Jaszczuk et al. 2008 – Jaszczuk, M., Tejszerski, J. and Kot, D. 2008. Integrated system to control and evaluate the technical condition of a longwall mining system (Zintegrowany system sterowania i oceny stanu technicznego kompleksu ścianowego) Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 46(9), pp. 34–50 (in Polish).
 
9.
Jonek-Kowalska, I. 2013. Ocena możliwości poprawy efektywności wydobycia węgla kamiennego [In:] Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Turka, M. ed., Warszawa: Difin (in Polish).
 
10.
Jonek-Kowalska, I. and Tchórzewski, S. 2016. Effectiveness of Machinery and Equipment in Coal Mining – Critical Approach to Unification and Standarization (Wskaźniki efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w górnictwie węgla kamiennego – krytyczne podejście do unifikacji i normalizacji). Inżynieria Górnicza 4, pp. 36–40 (in Polish).
 
11.
Korbiel et al. 2016 – Korbiel, T., Biały, W. and Czerwiński, S. 2016. Assessment of technical condition mining machines based on the criterion of the Weibull distribution (Ocena stanu technicznego maszyn górniczych w oparciu o kryterium rozkładu Weibulla). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 1(13), pp. 639–654 (in Polish).
 
12.
Lisowski, A. 2001. Fundamentals of economic efficiency of underground mining operations (Podstawy ekonomicznej efektywności podziemne eksploatacji złóż). Katowice-Warszawa: Wyd. GIG PWN (in Polish).
 
13.
Paraszczak, J. 1999. Reliability and availability of machines and devices in the mining processes of underground deposits (Niezawodność, a dyspozycyjność maszyn i urządzań w procesach eksploatacji podziemnych złóż) Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 1999. Kraków: CPPGSMIE PAN AGH (in Polish).
 
14.
Turek, M. 2007. Technical and organizational restructuring of hard coal mines (Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego). Katowice: GIG (in Polish).
 
15.
Turek, M. 2010. Basics of underground mining of hard coal seams (Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego). Katowice: GIG (in Polish).
 
16.
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953