ORIGINAL PAPER
Knowledge of CSR issues among mining business stakeholders and the academic environment – case study from Poland
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Science and Technology
 
 
Submission date: 2019-11-27
 
 
Final revision date: 2020-01-10
 
 
Acceptance date: 2020-03-30
 
 
Publication date: 2020-03-30
 
 
Corresponding author
Katarzyna Pactwa   

Wroclaw University of Science and Technology
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020;36(1):149-166
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The presented article touches upon corporate social responsibility, a topic of a current and interdisciplinary nature. The aim of the article was to examine the CSR knowledge of two groups of stakeholders and indicate the need to include issues related to sustainable social and environmental responsibility in the technical study program. The research conducted within this domain have been the first results obtained among the academic communities of a technical university and employees in Poland who are the representatives of a selected business group, i.e. the mining sector. The obtained results are the effect of combining scientific research with the business environment. The main part of the article constitutes a description, course and results of the applied research method, which is a survey carried out amongst the selected target groups. The authors’ intention was to list the results obtained in two contexts: environmental and social. The conclusions of these studies are of a utilitarian nature, following towards the need to consider issues concerning sustainable social and environmental responsibility in the program of technical studies (as obligatory subjects). The authors argue that the increase in knowledge will be accompanied by an increase in awareness among (future) industry employees and among the public. This may mean an increase in expectations towards enterprises, which will result in raising standards both when it comes to aspects related to the natural environment, working conditions, and social dialogue.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znajomość zagadnień CSR wśród interesariuszy branży wydobywczej i środowiska akademickiego – studium przypadku z Polski
społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, górnictwo
Prezentowany artykuł dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu, aktualnego tematu o charakterze interdyscyplinarnym. Celem artykułu było zbadanie wiedzy na temat CSR w dwóch grupach interesariuszy i wskazanie potrzeby włączenia zagadnień związanych ze zrównoważoną odpowiedzialnością społeczną i środowiskową do programu studiów technicznych. Przeprowadzone badania w tej dziedzinie były pierwszymi wynikami uzyskanymi wśród środowisk akademickich uczelni technicznej i pracowników w Polsce, którzy są przedstawicielami wybranej grupy biznesowej, tj. sektora wydobywczego. Uzyskane wyniki to efekt łączenia badań naukowych ze środowiskiem biznesowym. Zasadniczą część artykułu stanowi opis, przebieg i wyniki zastosowanej metody badawczej, która jest ankietą przeprowadzoną wśród wybranych grup docelowych. Zamiarem autorów było wyszczególnienie wyników uzyskanych w dwóch kontekstach: środowiskowym i społecznym. Wnioski z tych badań mają charakter utylitarny i wynikają z konieczności uwzględnienia kwestii dotyczących zrównoważonej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w programie studiów technicznych (jako przedmiotów obowiązkowych). Autorzy przekonują, że zwiększeniu wiedzy towarzyszyć będzie wzrost świadomości wśród (przyszłych) pracowników branży oraz wśród społeczeństwa. Może to oznaczać zwiększenie oczekiwań względem przedsiębiorstw, co przyniesie skutek w postaci podnoszenia standardów zarówno jeżeli mowa o aspektach dotyczących środowiska przyrodniczego, warunków pracy, jak i dialogu społecznego.
 
REFERENCES (25)
1.
Carroll, A.B. 1979. A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. The Academy of Management Review 4(4), pp. 497–505, Published by: Academy of Management.
 
2.
Carroll, A.B. 2008. A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices. In Andrew Crane, Abigail McWilliams, Dirk Matten, Jeremy Moon & Donald Siegel eds. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford University Press, pp. 19–46.
 
3.
COM (2001) 366 GREEN PAPER – Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility Commission Of The European Communities Brussels, 18 July 2001.
 
4.
CSO (2017) Employment in national economy in 2016. Statistical Information and Elaborations. (CSO (2017) Central Statistical Office Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne). Warszawa. p. 142 (in Polish).
 
5.
CSO website. [Online] https://stat.gov.pl/metainform... [Accessed: 08.01.2020).
 
6.
Formánková et al. 2019 – Formánková, S., Trenz, O., Faldík, O., Kolomazník, J. and Sládková, J. 2019. Millennials’ Awareness and Approach to Social Responsibility and Investment–Case Study of the Czech Republic. Sustainability 11(2), p. 504.
 
7.
Geryk, M. 2012. Social responsibility of the university (Społeczna odpowiedzialność uczelni). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH (in Polish).
 
8.
Global Compact Yearbook Polska 2015/2016. [Online] http://ungc.org.pl/wp-content/... [Accessed: 2018-10-11].
 
9.
Integrated Report GK LW Bogdanka S.A. 2016. [Online] www.lw.com.pl [Accessed: 2018-01-07].
 
10.
Integrated Report 2016 KGHM. PM. [Online] kghm.com [Accessed: 2017-12-07].
 
11.
Jastrzębska, E. and Przybysz, M. 2019. Social responsibility – importance for universities and implementation methods (Społeczna odpowiedzialność znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania). [Online] https://www.gov.pl/web/fundusz... [Accessed: 2020-01-08] (in Polish).
 
12.
Jenkins, H. and Yakovleva, N. 2006. Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure. Journal of Cleaner Production 14(3–4), pp. 271–284, DOI: 10.1016/j.jclepro.2004.10.004.
 
13.
Krok, E. 2015. Survey questionnaire structure and its impact on the research results (Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 874, Studia Informatica No. 37, pp. 55–73 (in Polish.).
 
14.
[Online] http://www.bsr.org – Business for Social Responsibility website [Accessed: 2018-09-09].
 
15.
[Online] https://pwr.edu.pl/en/ – WUST website [Accessed: 2019-03-01].
 
16.
[Online] https://stat.gov.pl/metainform... – Central Statistical Office website [Accessed: 2020-01-07].
 
17.
Pactwa et al. 2018 – Pactwa, K., Woźniak, J. and Strempski, A. 2018. Sustainable mining – Challenge of Polish mines. Resources Policy 176. DOI: 10.1016/j.resourpol.2018.09.009.
 
18.
Pactwa, K. 2019. Scope of implementation of sustainable development goals by the mining sector in Poland (Zakres realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez sektor górniczy). Wrocław: University of Science and Technology (in Polish).
 
19.
Pellegrini et al. 2018 – Pellegrini, C., Rizzi, F. and Frey, M. 2018. The role of sustainable human resource practices in influencing employee behavior for corporate sustainability. Business Strategy and the Environment 27, pp. 1221–1232. [Online] https://doi.org/10.1002/bse.20....
 
20.
Pędziwiatr, E. and Kulczycka, J. 2018. Corporate Social Responsibility Education in Polish Technical Universities (Oferta edukacyjna polskich uczelni technicznych w obszarze CSR). Horyzonty Wychowania 17(44), pp. 93–102. DOI: 10.17399/HW.2018.174409.
 
21.
Pietrzyk-Sokulska et al. 2015 – Pietrzyk-Sokulska, E., Uberman, R. and Kulczycka, J. 2015. The impact of mining on the environment in Poland–myths and reality. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 31(1), pp. 45–64.
 
22.
Que et al. 2019 – Que, S., Wang, L., Awuah-Offei, K., Yang, W. and Jiang, H. 2019. Corporate Social Responsibility: understanding the mining stakeholder with a case study. Sustainability 11(8), 2407. [Online] https://doi.org/10.3390/su1108....
 
23.
Sobczyk, M. 1995. Statistics (Statystyka). Warszawa: PWN p.151 (in Polish).
 
24.
Witek-Crabb, A. 2019. CSR Maturity in Polish Listed Companies: A Qualitative Diagnosis Based on a Progression Model. Sustainability 11(6), pp. 1736. [Online] https://doi.org/10.3390/su1106....
 
25.
Woźniak, J. 2019. The role and implementation of the concept of social responsibility in the functioning of mining and energy industry (Rola i implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w funkcjonowaniu branży wydobywczej i energetycznej). Wrocław: University of Science and Technology (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top