Initial evaluation of the basalt from Kłopotno deposit as a raw material for multipurpose application
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(4):37–46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of the researches showed that the basalt from the Kłopotno deposit can be apply to the production of the rock wool (the low value of the acidic module, small amount of the phenocrysts <10%, viscosity). The values of the parameters which quality the ability crystallization melt indicate that this basalt is not a praper material for the production of the rock casting. The basalt for the Kłopotno deposit can be utilized as the raw material for production of the crushed stone aggregate for highway engineering and railway engineering, concrete aggregate, aggregate for rock dust and filling material (very high compression strenght, very good frost resistance and very small absorbability).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna ocena przydatności bazaltu ze złoża Kłopotno jako surowca do wielokierunkowego użytkowania
bazalt, surowiec mineralny, użytkowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono przydatność bazaltu ze złoża Kłopotno do produkcji wełny mineralnej (niska wartość modułu kwasowości, niewielka zawartość prakryształów - do 10% obj., drobnokrystaliczne ciasto skalne, lepkość). Obliczone wartości parametrów określających zdolność krystalizacyjną stopu wskazują, że bazalt ten nie stanowi dobrego surowca do produkcji leizny skalnej. Bazalt ze złoża Kłopotno można zastosować jako surowiec do produkcji elementów drogowych i kolejowych, kruszyw kolejowych i drogowych, kruszyw do betonów oraz mączek i wypełniaczy, z uwagi na bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo dobrą odporność na zamrażanie i bardzo małą nasiąkliwość.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953