ORIGINAL PAPER
Determinants of Mining Companies' Capital Structure
 
More details
Hide details
1
University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland
 
 
Submission date: 2021-03-04
 
 
Final revision date: 2021-04-18
 
 
Acceptance date: 2021-05-19
 
 
Publication date: 2021-06-22
 
 
Corresponding author
Maria Sierpińska   

University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(2):125-144
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Summary The choice of financing sources made by coal mining companies reflects a number of macro- and microeconomic factors. The paper attempts to present only those that play the most important role in mining companies’ market activities. The structure of sources of financing mining companies’ operations is presented by computing the share of equity in liabilities and shareholders’ equity, the golden balance sheet rule showing the degree of financing of non-current assets through shareholders’ equity and the silver balance sheet rule which shows the ratio of long-term capital to non-current assets. Only a few mining companies can satisfy those two rules as they finance their economic activity through equity and short-term liabilities. Mining companies are not indebted. Their caution in incurring long-term debt results from the implementation of high volatility of financial results, which are prone to the effects of the economic situation. The basic determinants of the choice of financing sources include the structure of assets, the rate of return on assets and companies’ ability to service debt. The high capital intensity of the mining sector is reflected in the large share of non-current assets in total assets, which in some mining companies exceeds 80% of total assets. The rates of return on assets vary widely and are influenced by fluctuations in coal prices at different phases of the market situation. They also have a significant impact on companies’ ability to service debt. Empirical research conducted by the author revealed that the structure of financing sources in Polish coal mining companies is like that of global mining corporations, as are the economic relations shaping this structure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Determinanty struktury kapitału spółek górniczych
struktura kapitału, struktura aktywów, stopa zwrotu z aktywów, zdolność do obsługi długu
Na dobór źródeł finansowania działalności spółek górniczych wpływa szereg czynników makro- i mikroekonomicznych. W artykule zaprezentowane zostały tylko niektóre czynniki mikroekonomiczne, najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Struktura źródeł finansowania działalności spółek górniczych zaprezentowana została w oparciu o udział kapitału własnego w pasywach, złotą regułę finansową obrazującą stopień sfinansowania aktywów trwałych kapitałami własnymi oraz srebrną regułę bilansową stanowiącą relację kapitału długoterminowego do aktywów trwałych. Reguły te spełnione są w niewielu spółkach górniczych. Finansują one swoją działalność gospodarczą kapitałami własnymi i zobowiązaniami krótkoterminowymi. Spółki górnicze nie są zadłużone. Ostrożność w zaciąganiu przez nie długów długoterminowych wynika z dużej zmienności wyników finansowych pozostających pod wpływem koniunktury gospodarczej. Do podstawowych determinant doboru źródeł finansowania zaliczono strukturę aktywów, stopę zwrotu z aktywów oraz zdolność spółek do obsługi długu. Wysoka kapitałochłonność sektora górniczego znajduje wyraz w dużym udziale aktywów trwałych w aktywach ogółem, wynoszącym w niektórych spółkach górniczych powyżej 80% łącznych aktywów. Stopy zwrotu z aktywów są mocno zróżnicowane i pozostają pod wpływem wahań cen węgla w różnych okresach koniunktury gospodarczej. Mają one również zasadniczy wpływ na zdolność spółek do obsługi długu. Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły ustalić, że struktura źródeł finansowania w polskich spółkach górniczych jest zbliżona do struktury w światowych korporacjach górniczych, podobnie jak relacje ekonomiczne kształtujące tę strukturę.
 
REFERENCES (34)
1.
Ahmed et al. 2010 – Ahmed, N., Ahmed, Z. and Ahmed, I. 2010. Determinants of capital structure: A case of life insurance sector of Pakistan. Journal of Financial and Quantitative Analysis 43(1), pp. 7–12.
 
2.
Antoniou et al. 2008 – Antoniou, A., Guney, Y. and Paudyal, K. 2008. The Determinants of Capital Structure: Capital Market Oriented Versus Bank-Oriented Institutions. Journal of Financial And Quantitative Analysis 43(1), pp. 59–92.
 
3.
Aydin, K. and Kirachi, K. 2018. Determinants of Capital Structure: Empirical evidence from traditional Airlines. International Journal of Economics and Administrative Studies 21, pp. 173–186.
 
4.
Barburski, J. 2019. Companies’ Financing Structures – Poland Versus Selected European Union Countries (Struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej). Kraków: Cracow University of Economics, 444 pp. (in Polish).
 
5.
Bhaduri, S.N. 2002. Determinants of Capital Structure Choice: A Study of The Indian Corporate Sector. Applied Financial Economics 12(1), pp. 655–665.
 
6.
Borkowska, I. 2007. Criteria for Selecting Financing Sources in Companies in the Light of Methodological Rationality in Making Decisions on Finance (Kryteria wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstw w aspekcie metodologicznej racjonalności podejmowania decyzji finansowych) [In:] Urbańczyk, E. ed. Strategies for Improving an Enterprise’s Value (Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, pp. 207– 213 (in Polish).
 
7.
Brailsford et al. 2002 – Brailsford, T.J., Oliver, B.R. and Pua, S.H. 2002. On the relation between ownership structure and capital structure. Accounting & Finance 42(1), pp. 1–26.
 
8.
Duliniec, A. 2011. Financing Enterprises. Strategies and Instruments (Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty), Warszawa: PWE, 188 pp. (in Polish).
 
9.
Duliniec, A. 2012. The Cost of Capital in Theory and Practice (Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw). Gospodarka Narodowa 3, pp. 1–18 (in Polish).
 
10.
Fith, M. 1995. The Impact of Institutional Stockholders and Managerial Interest on the Capital Structure of Firms. Managerial and Decision Economics 16, pp. 167–175.
 
11.
Forte et al. 2013 – Forte, D., Barros, L.A. and Nakamura, W.T. 2013. Determinants of the Capital Structure of Small and Medium Sized Brazilian Enterprises. Brazilian Administration Review, Rio de Janeiro 10(3), pp. 347–369.
 
12.
Frielinghaus et al. 2005 – Frielinghaus, A., Mostert, B. and Firer, C. 2005. Capital structure and the firm’s life stage. South African Journal of Business Management 36(4), pp. 9–18.
 
13.
Gajdka, J. 2002. Capital structure theories and their application in Polish conditions (Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 337 pp., (in Polish).
 
14.
Grzywacz, J. 2012. The capital in the company and its structure (Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 226 pp. (in Polish).
 
15.
Harris, M. and Raviv, A. 1991. The Theory of Capital Structure. The Journal of Finance 46(1), pp. 297–355.
 
16.
Huynh, K.P. and Petrunia, R.J. 2010. Age Effects, Leverage And Firm Growth. Journal Of Economic Dynamics and Control 34(5), pp. 1003–1013.
 
17.
Jajuga, K. 2007. The Elements of Financial Science (Elementy nauki o finansach). Warszawa: PWE, 236 pp. (in Polish).
 
18.
Johnson, S.A. 1997. An Empirical Analysis of the Determinants of Corporate Debt Ownership Structure. Journal Of Financial And Quantitative Analysis 32(1), pp. 47–69.
 
19.
Kemper, K.J. and Rao, P.R. 2013. Credit Watch and Capital Structure. Applied Economics Letter 20(13), pp. 1202–1205.
 
20.
Kurronen, S. 2018. Natural resources and capital structure. Economic Systems 42(3), pp. 385–396.
 
21.
Kythreotis et al. 2018 – Kythreotis, A., Nour, B.A. and Soltani, M. 2018. Determinants of Capital Structure and Speed of Adjustment: Evidence from Iran and Australia. International Journal of Business Administration 9(1), pp. 101–102.
 
22.
Lemma, T. and Negash, M. 2014. Determinants of the adjustment speed of capital structure: evidence from developing economies. Journal of Applied Accounting Research 15(1), pp. 64–99.
 
23.
Michalak, A. and Nawrocki, T.L. 2015. Comparative Analysis of Cost of Equity in Hard Coal Companies in an International Perspective (Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w ujęciu międzynarodowym). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 31(2), pp. 49–72 (in Polish).
 
24.
Michalak, A. 2012. Dilemmas of Equity Cost Calculation in Polish Mining Enterprises, Journal of US-China Public Administration 9(9), pp. 1008–1019.
 
25.
Ostaszewski, J. 2003. Financial Managment in join-stock company (Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej). Warszawa: Difin, 294 pp. (in Polish).
 
26.
Pacheco, L.M. and Tavares, F.O. 2015. Capital Structure Determinants of Portuguese Footwear Sector SMEs: Empirical Evidence Using a Panel Data. Tékhne – Review of Applied Management Studies 13(2), p. 145–157.
 
27.
Ramjee, A. and Gwatidzo, T. 2012. Dynamics In Capital Structure Determinants In South Africa. Meditari Accountancy Research 20(1), pp. 52–67.
 
28.
Różański, J. 2008. The Financing and The Enterprise Decision Autonomy (Finansowanie a autonomia decyzyjna przedsiębiorstwa). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1200, pp. 490–496 (in Polish).
 
29.
Sibindi, A.B. 2016. Determinants of capital structure a literature review. Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions 6(4), pp. 227–237.
 
30.
Sierpińska-Sawicz, A. 2015. Company’s Life Cycle, Dividend Policy and the Level of Realized Investments (Cykl życia spółki a polityka dywidend i poziom realizowanych inwestycji). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 74(1), pp. 183–202 (in Polish).
 
31.
Sierpińska, M. and Jachna, T. 2007. The Methods of Financial Decision – Making (Metody podejmowania decyzji finansowych). Warszawa: WN PWN, 608 pp. (in Polish).
 
32.
Umer, U.M. 2014. Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Large Taxpayer Share Companies in Ethiopia. International Journal of Economics and Finance 6(1), pp. 53–65.
 
33.
Zarzecki et al. 2010 – Zarzecki, D., Grudziński, M. and Kisielewska, M. 2010. The Sources of Debt Capital Used by Polish Companies (Wykorzystanie kapitałów obcych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki, Finansowe i Ubezpieczenia 25, pp. 589–598 (in Polish).
 
34.
Zeckhauser, R.J. and Pound, J. 1990. Are large shareholders effective monitors? An investigation of Share ownership and corporate performance [In:] Hubbard R.G. (ed.) Asymmetric Information, Corporate Finance and Investment. University of Chicago Press, pp.149–150.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top