REVIEW PAPER
Transparency in extractive industry as a driver for circular economy implementation – case of Poland
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences
 
2
Riga Technical University
 
 
Submission date: 2021-05-03
 
 
Final revision date: 2021-06-03
 
 
Acceptance date: 2021-06-10
 
 
Publication date: 2021-06-22
 
 
Corresponding author
Agnieszka Nowaczek   

Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(2):145-162
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The Green Deal and the New Industrial Strategy for Europe recognize the access to raw materials and the security of supply from secondary and primary sources as essential for Europe’s transition to sustainability. It can be expected that with the development of the circular economy approach, the extraction of primary resources would be diminished, but it is emphasized that a circular economy may need a wider range of metals and other raw materials critical to the new environmentally friendly technology, especially in renewable energy and mobility. Therefore, the latest global initiatives and EU policies focus on ensuring resource efficiency in a holistic manner, from the extraction of raw materials to the re-use of the end products, which requires data transparency not only on material and waste flows, but also on financial and economic burdens including incentives and subsidies. In addition, for sectors with significant environmental impacts, the transparency of information on payments to central governments and local authorities can increase social acceptance and accountability and allow for further development. The paper analyzes regulations and initiatives supporting the disclosure of wider data than required in financial and corporate social responsibility reporting related to the implementation of a circular economy. As circular economy indicators take upstream resource flows into account, the transparency of environmental and economic data in the value chain is required, for example for the calculation of the environmental footprint. Moreover, transparency is important for mining companies’ stakeholders to increase social acceptance of mining activities and facilitate the transition to a circular economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Transparentność w przemyśle wydobywczym jako siła napędowa wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym – przypadek Polski
przemysł wydobywczy, zrównoważone wydobycie, transparentość danych, czynniki środowiskowe i społeczne, obciążenia finansowe
Zielony Ład i Nowa Strategia Przemysłowa dla Europy uznają dostęp do surowców i bezpieczeństwo dostaw ze źródeł wtórnych i pierwotnych za kluczowe elementy przejścia Europy na zrównoważony rozwój. Można się spodziewać, że wraz z rozwojem idei gospodarki o obiegu zamkniętym wydobycie surowców pierwotnych zostanie zmniejszone. Podkreśla się jednocześnie, że gospodarka o obiegu zamkniętym może wymagać szerszego zakresu metali i innych surowców krytycznych dla nowej, przyjaznej dla środowiska technologii, zwłaszcza w dziedzinie energii odnawialnej i mobilności. Dlatego najnowsze globalne inicjatywy i polityki UE koncentrują się na zapewnieniu efektywnego gospodarowania zasobami w sposób holistyczny, od wydobycia surowców po ponowne wykorzystanie produktów końcowych. Wymaga to przejrzystości danych nie tylko dotyczących przepływów materiałów i odpadów, ale także obciążeń finansowych i ekonomicznych, w tym zachęt i dotacji. Ponadto w przypadku sektorów o znaczącym wpływie na środowisko, przejrzystość informacji o płatnościach na rzecz rządów centralnych i władz lokalnych może zwiększyć akceptację i odpowiedzialność społeczną oraz umożliwić dalszy rozwój. Artykuł analizuje regulacje i inicjatywy wspierające ujawnianie szerszych danych niż wymagane w raportach finansowych i społecznej odpowiedzialności biznesu, związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponieważ wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym uwzględniają przepływy zasobów, wymagana jest przejrzystość danych środowiskowych i ekonomicznych w łańcuchu wartości, na przykład do obliczania śladu środowiskowego. Ponadto przejrzystość jest ważna dla interesariuszy przedsiębiorstw górniczych, aby zwiększyć społeczną akceptację działalności górniczej i ułatwić przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
 
REFERENCES (45)
1.
Act of 2 March 2012 on the tax on the extraction of certain minerals (Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin), Dz.U. 2012 poz. 362 (in Polish).
 
2.
Cawood, F.T. 2011. An investigation of the potential impact of the new South African Mineral and Petroleum Resources Royalty Act. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy 111, pp. 443–453.
 
3.
Dhawan, R. 2014. Getting more out of social investment in the mining sector, KPMG International.
 
4.
EC 2015 – Communication from the Commission to the European Parliament and the Council A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action. COM (2015)302.
 
5.
EC 2019 – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The European Green Deal. COM (2019)640.
 
6.
EC 2020 – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A New Industrial Strategy for Europe. COM (2020)102.
 
7.
EU 2020 – Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088.
 
8.
EU Technical Expert Group on Sustainable Finance 2019 – Taxonomy Technical Report. [Online] https://ec.europa.eu/info/site... [Accessed: 2020-03-27].
 
9.
Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) website. [Online] https://eiti.org [Accessed: 2020-11-16].
 
10.
EITI 2009 – Advancing the EITI in the mining sector A consultancy with stakeholders. [Online] https://eiti.org/files/documen... [Accessed: 2020-10-04].
 
11.
EY 2019 – Copper mining tax analysis in Poland in the context of potential new investments (Analiza opodatkowania wydobycia miedziw Polsce w kontekście potencjalnych, nowych inwestycji) (in Polish).
 
12.
Finéra, L. and Ylönen, M. 2017 – Tax-driven wealth chains: A multiple case study of tax avoidance in the finnish mining sector. Critical Perspectives on Accounting 48, pp. 53–81.
 
13.
Gençsü et al. 2019 – Gençsü, I., Whitley, S., Roberts, L., Beaton, C., Chen, H., Doukas, A., Geddes, A., Gerasimchuk, I., Sanchez, L. and Suharsono, A. 2019. G20 coal subsidies Tracking government support to a fading industry, Research reports and studies. [Online] https://www.odi.org/sites/odi.... [Accessed: 2020-11-16].
 
14.
Green Budget Europe, The Ex’tax Project, Institute for European Environmental Policy, Cambridge Econometrics (2018) Aligning Fiscal Policy with the Circular Economy Roadmap in Finland. [Online] https://ex-tax.com/wp-content/.... [Accessed: 2020-11-16].
 
15.
GRI 2019 – GRI 207: Tax, ISBN: 978-90-8866-131-0.
 
16.
International Council of Mining and Metals (ICMM) website. [Online] https://www.icmm.com [Accessed: 2020-11-16].
 
17.
Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF) website. [Online] https://www.igfmining.org [Accessed: 2020-11-16].
 
18.
IGF 2018 – Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF). 2018. Innovation in Mining: Report to the 2018 International Mines Ministers Summit. Winnipeg: IISD. [Online] https://www.igfmining.org/wp-c... [Accessed: 2020-11-13].
 
19.
ISO 26 000 – Guidance on social responsibility. [Online] https://www.iso.org/iso-26000-...). Accessed 16 November 2020.
 
20.
Jamali, D. and Mirshak, R. 2007. Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context. Journal of Business Ethics 72, pp. 243–262, DOI: 10.1007/s10551-006-9168-4.
 
21.
Janikowska, O. and Kulczycka, J. 2021. Impact of minerals policy on sustainable development of mining sector – a comparative assessment of selected EU countries. Mineral Economics 34, pp. 305–314, DOI: 10.1007/s13563-021-00248-5.
 
22.
Johansson et al. 2014 – Johansson, N., Krook, J. and Eklund, M. 2014. Institutional conditions for Swedish metal production: A comparison of subsidies to metal mining and metal recycling. Resources Policy 41, pp. 72–82, DOI: 10.1016/j.resourpol.2014.04.001.
 
23.
KGHM 2011 – Annual report 2010. [Online] annual_report_2010_1.pdf [Accessed: 2020-11-16].
 
24.
KGHM 2018 – Code of Ethics of KGHM Polska Miedź S.A. Capital Group. [Online] https://kghm.com/en/investors/... [Accessed: 2020-11-16].
 
25.
KGHM 2019 – Sustainable Report of KGHM Polska miedż S.A. for 2018. [Online] kghm-sustainable-report–2018-en_0.pdf [Accessed: 2020-11-16].
 
26.
KGHM 2020 – Consolidated report on payments to governments SPS 2019. [Online] https://consolidated_report_on... [Accessed: 2020-11-16].
 
27.
KPMG 2020 – Risks and opportunities for mining. Global Outlook 2020. [Online] kpmg.com/mining; https://assets.kpmg/content/da... [Accessed: 2020-11-16].
 
28.
Kulczycka et al. 2020 – Kulczycka, J., Dziobek, E. and Szmiłyk, A. 2020. Challenges in the management of data on extractive waste – the Polish case. Mineral Economics 33, pp. 341–347. DOI: 10.1007/s13563-019-00203-5.
 
29.
Macini, L. and Sala, S. 2018. Social impact assessment in the mining sector: Review and comparison of indicators frameworks. Resources Policy 57, pp. 98–111.
 
30.
Mitchell, P. 2019. Top 10 business risks and opportunities – 2020. Ernst & Young Global. [Online] https://www.ey.com/en_gl/minin... [Accessed: 2020-11-16].
 
31.
OECD 2019 – Waste Management and the Circular Economy in selected OECD Countries: Evidence from Environmental Performance Reviews, OECD Environmental Performance Reviews. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264309395-en.
 
32.
OECD Responsible Business Conduct (RBC) homepage. [Online] https://www.oecd.org/investmen... [Accessed: 2021-06-02].
 
33.
Otto et al. 2000 – Otto, J.M., Batarseh, M.L. and Cordes, J. 2000. Global Mining Taxation Comparative Study.Golden: Colorado School of Mines.
 
34.
Pactwa et al. 2018 – Pactwa, K., Wożniak, J. and Strempski, A. 2018. Sustainable mining – Challenge of Polish mines. Resources Policy 101269, DOI: 10.1016/j.resourpol.2018.09.009.
 
35.
Pietrzyk-Sokólska et al. 2015 – Pietrzyk-Sokólska, E., Uberman, R. and Kulczycka, J. 2015. The impact of mining on the environment in Poland – myths and reality. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 31(1), pp. 45–64. DOI: 10.1515/gospo-2015-0009.
 
36.
Połczyński, J. 2014. Tax on Extraction of Certain Minerals as a Source of Public Revenue in Poland in Comparison with the Experience of Foreign Countries (Podatek od wydobycia niektórych kopalin w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych). Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 186(2), pp. 89–100 (in Polish).
 
37.
PwC 2016 – Tax transparency and country by country reporting – BEPS and beyond. [Online] https://www.pwc.com/gx/en/tax/... [Accessed: 2020-11-16].
 
38.
Responsible Business Alliance and the Global e-Sustainability Initiative.
 
39.
Responsible Minerals Initiative (RMI) homepage. [Online] http://www.responsiblebusiness... [Accessed: 2021-06-02].
 
40.
Rustard et al. 2017 – Rustard, S.A., Le Billon, F. and Luiala, P. 2017. Has the Extractive Industries Transparency Initiative been a success? Identifying and evaluating EITI goals. Resources Policy 51, pp. 151–162.
 
41.
Stephenson, D. and Vracheva, V. 2015. Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: A Literature Review and Directions for Future Research. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2756640.
 
42.
Van Alstine, J. 2017. Critical reflections on 15 years of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). The Extractive Industries and Society 4(4), pp. 766–770.
 
43.
Van der Zwan, P. and Nel, P. 2010. The impact of the Minerals and Petroleum Resources Royalty Act on the South African mining industry: a critical analysis. Meditari: Research Journal of the School of Accounting Sciences 18/2, pp. 89–103. DOI: 10.1108/10222529201000012.
 
44.
World Economic Forum 2020 – Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent.
 
45.
Reporting of Sustainable Value Creation. [Online] http://www3.weforum.org/docs/W... [Accessed: 2020-11-3].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top