Unit cost as a basic for predicting the economic effects of hard coal extraction
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):111-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the other proposed method for recording and verifying the unit capital related to the resource exploitation with the view of using it in predicting the economic effectiveness of the analysed hard coal reserves. This unit cost should be recorded and analysed with regard to the flowsw of products and services rendered by a given cost generation site. They should also take account of (a) comparable organisational conditions (operating range of a given section); and (b) characteristic conditions of their generation (mining and geological, technical and operational), by keeping separate records of unusual events and classyfying them into the technically motivated costs arising from the optimal use of the human, machinery and installation resources allocated to the cost generation site.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koszty jednostkowe jako podstawa do prognozowania efektów ekonomicznych eksploatacji zasobów węgla kamiennego
ekonomia, górnictwo, kopalnia, koszt, koncepcja
W artykule tym przedstawiono propozycję innego sposobu rejestracji i weryfikacji kosztów jednostkowych związanych z eksploatacją zasobów - pod kątem wykorzystania ich do prognozowania efektywności ekonomicznej analizowanych zasobów węgla kamiennego. Koszty te powinny być rejestrowane i analizowane w odniesieniu do strumienia produktów lub usług świadczonych przez dane miejsce powstawania kosztów z uwzględnieniem: porównywalnych warunków organizacyjnych (zakresu prac wykonywanych przez dany oddział), warunków charakterystycznych dla ich powstawania (górniczo-geologicznych i techniczno-eksploatacyjnych). Ponadto do odrębnej ewidencji powinny być wydzielone zdarzenia nadzwyczajne oraz dokonana standaryzacja do kosztów technicznie uzasadnionych, wynikająca z optymalnego wykorzystania zasobów pracy oraz zasobów maszyn i urządzeń oddanych do dyspozycji danego miejsca powstawania kosztów.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top