Evaluating the profitability of selected mining companies in Poland at the beginning of the 21st century
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(4):35–51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Since 2000, in Poland's economy there have been considerable legal, environmental and socio-economic transitions taking place, which influence the profitability of mining companies. Favourable external factors, present in the market for raw materials in the recent years, have led to an increase in the economic efficiency of entities involved in the mining business. This phenomenon is well reflected in indices presented by GUS (the Central Statistical Office) for the entire mining sector. The present paper aims to analyse indices for individual entities in the energy and metal raw material sectors, in order to compare their profitability and operating efficiency, based on economic and financial data available in LEX-Legal and Economy Information Resource. Three basic indices have been used to assess the profitability: - return on sale (ROS), expressed as the relationship between the net profit and revenue on sales of products, goods and materials [GUS]; - return on assets (ROA) - the net profit to overall assets ratio; - return on equity (ROE), understood as the net profit in relation to the own capital. The indicative analysis of mining companies was based on data from the years 2000-2006. It was aimed at comparing the profitability and operating efficiency of individual units, and pointing out the influence of changing market conditions on their activity. Most of the companies analysed took advantage of favourable conditions in the market for raw materials, and, by so doing, improved their economic performance. The current overall ROA index for all analysed companies, proves capabilities of their property to make profits and to ensure creditworthiness (banks expect this index to be 2-6%). However, investing in the mining sector - especially in case of energy raw materials - requires also a long-term development plan to exist for that sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena rentowności funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw górniczych w Polsce na początku XXI wieku
rentowność, sektor górniczy, struktura własnościowa
W polskiej gospodarce od 2000 roku dokonują się istotne zmiany prawne, środowiskowe i społeczno- ekonomiczne, które wpływały na rentowność przedsiębiorstw górniczych. Korzystne uwarunkowania zewnętrzne panujące w ostatnich latach na rynku surowców powodowały zwiększenie efektywności ekonomicznej podmiotów działających w sekcji górnictwo i kopalnictwo. Potwierdzenie tego zjawiska odzwierciedlają wskaźniki prezentowane przez GUS dla całej sekcji górnictwo i kopalnictwo. W artykule poddano analizie wskaźnikowej poszczególne podmioty działające w branży energetycznej i metalicznej, w celu porównania ich rentowności i efektywności działania. Do oceny ich rentowności wykorzystano 3 podstawowe wskaźniki: - rentowności sprzedaży netto (ROS), wyrażony stosunkiem zysku netto do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, - rentowności aktywów ogółem (ROA) - stosunek zysku netto do aktywów ogółem, - rentowności kapitału własnego (ROE), rozumianego jako zysk netto w stosunku do kapitału własnego. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa firm wydobywczych bazowała na danych z lat 2000-2006. Jej celem było porównanie rentowności i efektywności działania poszczególnych podmiotów oraz wskazanie wpływu zmieniających się warunków rynkowych na ich działalność. Większość z analizowanych firm wykorzystała sprzyjającą koniunkturę na rynku surowców, poprawiając w ten sposób podstawowe wyniki ekonomiczne. Obecny poziom wskaźnika rentowności aktywów ogółem dla wszystkich analizowanych podmiotów potwierdza zdolność ich majątku do przynoszenia dochodów, jak i możliwość uzyskiwania kredytów (banki oczekują, aby wskaźnik ten osiągał poziom 2-6%). Jednak prowadzenie inwestycji w górnictwie - a szczególnie w przypadku surowców energetycznych - wymaga również istnienia długoterminowego programu dotyczącego rozwoju tej branży.
 
REFERENCES (11)
1.
Balance of mineral resources and underground water in Poland as of December 31, 2006, PIG Warsaw, 2007.
 
2.
Balance of mineral resources and underground water in Poland as of December 31, 2000, PIG Warsaw, 2001.
 
3.
Information on the progress of restructuring of hard coal mining sector in 2006, taking into account synthetic conclusions regarding incomplete fulfilment of program assumptions for 2004-2006, www.mg.gov.pl, dated 2008-07-22.
 
4.
Strategy for the hard coal mining sector in Poland between 2007-2015, www.mg.gov.pl, dated 2008-07-22.
 
5.
Blaschke W., 2008 - Hard coal mines, profitable or not?, Wspólne Sprawy, no. 7 (183).
 
6.
Data from the Central Statistical Office, www.stat.gov.pl, dated 2008-07-22.
 
7.
Energy prices and taxes. Quarterly statistics, II 2008, OECD/IEA 2008.
 
8.
Gawlik L., 2006 - Studies of the cost of acquisition of hard and brown coals in order to determine optimum fuel structure in the production of electric energy. Published by IGSMiE PAN, Cracow.
 
9.
Markowski J., Blaschke W. - Coal prices: profits not for us! www. górnictwo.wnp.pl dated 2008-07-12.
 
10.
Sierpińska M., Jachna T., 2007 - Methods for making financial decisions. Study of cases and examples. Published by PWN, Warsaw.
 
11.
Financial statement of the entities - LEX Legal and Economic Information Resource.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953