Economic profitability of the secondary materials utilization as a substitute of raw materials
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(4):19–34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The costs connected with utilizing secondary materials (waste) as substitute of the raw materials depend on many factors. In this paper, the emphasis is put on the functioning of the plant depending on: capital costs, ecological unit cost of waste recycling [zł/Mg], unit costs of processing 1 Mg of waste into secondary materials, marketing costs of the obtained product, mass fraction of the substitute obtained from the waste mass, social unit costs [zł/Mg] taking into account such aspects as creating new workplaces, etc., amount of work allocated for the production in fixed units, fixed costs and the amount of the processed raw material (waste). The factors will be considered in two ways: a) maximization of the production with the costs of production fixed, b) minimization of the costs of production with the volume of production fixed. Much research has been done throughout the world to determine the economic and ecological profitability of secondary materials (waste) utilization in the substitution of raw materials. Unfortunately, Poland does not have sufficiently good solutions on this field. The deficiency in such solutions impedes the work of groups of specialists in various fields involved with the rational planning of recycling. These are the result of our mathematical model of economic profitability of the secondary materials (waste) utilization as the substitute of primary materials, at the moment no empirical analyses have been carried out on this issue. We think that it might be a good topic for further applied studies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność ekonomiczna wykorzystania surowców wtórnych jako substytutu surowców mineralnych
odpady, recycling, koszty, warunki ekonomiczne, funkcja produkcji
Koszty związane z wykorzystaniem odpadów jako substytutu surowców pierwotnych zależne są od wielu czynników. W pracy rozpatrzymy funkcjonowanie zakładu w zależności od: kosztów inwestycyjnych, jednostkowego kosztu ekologicznego recyklingu odpadu [zł/Mg], jednostkowego kosztu przetworzenia 1Mg odpadu jako surowca wtórnego [zł/Mg], kosztu sprzedaży uzyskanego produktu, udziału masowego uzyskanego substytutu z masy odpadów, jednostkowego kosztu społecznego [zł/Mg] uwzględniającego między innymi aspekty powstawania nowych miejsc pracy, itp., ilości pracy przeznaczonej na produkcję w ustalonych jednostkach, koszty stałe oraz ilości przerobionego surowca (odpadów). Czynniki te będą rozważane dwoma sposobami: a) Maksymalizacją produkcji przy ustalonych kosztach produkcji, b) Minimalizacją kosztów produkcji przy ustalonej wielkości produkcji. Na świecie stworzono wiele prac zmierzających do określenia opłacalności ekonomicznej jak i ekologicznej wykorzystania odpadów jako substytutów surowców pierwotnych. Niestety w Polsce, do tej pory nie opracowano dostatecznie dobrych rozwiązań w tym zakresie. Brak takich opracowań utrudnia pracę zespołów specjalistów z różnych dziedzin w racjonalnym planowaniu przebiegu procesów recyklingu. Proponowany model może pomóc w analizie opłacalności wykorzystania odpadów jako substytutów surowców pierwotnych.
 
REFERENCES (8)
1.
Doron L., 2007 - Is municipal solid waste recycling economically efficient? Environmental Management 9, pp. 26-43.
 
2.
Highfill J., McAsey M., 1997 - Municipal waste management: Recycling and landfill space constraints. Journal of Urban Economics 41, pp. 118-136.
 
3.
Kalinowsk i K., 2000 - Optimization Methods. Gliwice (Poland).
 
4.
Li - Teh L., et al. - MSW management for waste minimization in Taiwan: The last two decades. Waste Management 26, pp. 661-667.
 
5.
Panek E., 2000 - Economic Mathematics. Poznań (Poland).
 
6.
Sołtysiak A., 2002 - Mathematical analysis Scientific publication. Poznań (Poland).
 
7.
Vivian W.Y. T am 2008 - Economic comparison of concrete recycling: A case study approach. Resources, Conservation and Recycling 52, pp. 821-828.
 
8.
Xavier D., et al., 2006 - A model for assessing the economic viability of construction and demolition waste recycling-the case of Ireland. Resources, Conservation and Recycling 46, pp. 302-320.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953