Evaluation of the waste rock management costs as a function of the level of coal yield on the example of the coal mine
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(3):121–144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An important aspect of an ongoing management process in the mines is to assess the potential of the deposit, its optimal development and its exploitation. This range of issues will undoubtedly cover properly the understood “problem” of waste rock management costs, which accompanies the process of mineral resources exploitation. When analysing the data of waste rock management in the Polish coal mining industry, it can be noted that since 2010 more than 30.0% of total production is represented by extractive waste. Since 2003 an upward trend has also been observed against the coal mining statistics. The thesis of the article reveals an opinion that the effectiveness of the coal mining process is significantly and negatively influenced by the waste rock amount and related costs. The article attempts to verify and quantify the impact of waste rock on economic effectiveness and operating costs of an exemplary coal mine throughout its life cycle. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena kosztów gospodarki skałą płonną w funkcji zmiennego poziomu współczynnika uzysku węgla netto na przykładzie kopalni węgla kamiennego
górnictwo węgla kamiennego, efektywność ekonomiczna, metoda dyskontowa, ocena kosztów, skała płonna, współczynnik uzysku węgla, model symulacyjny
Istotnym aspektem prawidłowo prowadzonego procesu zarządzania w kopalniach jest ocena potencjału złoża, jego optymalnego udostępnienia, zagospodarowania i eksploatacji. W ten zakres zagadnień włączają się niewątpliwie właściwie rozumiane aspekty kosztów urabiania skały płonnej, która towarzyszy procesowi wydobycia kopalin użytecznych. Analizując dane dotyczące gospodarki skałą płonną w górnictwie węgla kamiennego w Polsce można zauważyć, że od roku 2010 ponad 30,0% całości wydobycia stanowią odpady wydobywcze. Na tle statystyki wydobycia węgla od roku 2003 ujawnia się ponadto rosnący trend w tym zakresie. W artykule postawiono tezę, iż urabianie i wydobywanie skały płonnej istotnie i negatywnie wpływa na efektywność prowadzonego wydobycia oraz łączny poziom kosztów w kopalniach węgla kamiennego. Artykuł stanowi próbę weryfikacji i kwantyfikacji realnych kosztów skały płonnej w przygotowanym na potrzeby symulacji modelu ekonomiczno-finansowym przykładowej kopalni węgla kamiennego w całym cyklu życia omawianego projektu. [...]
 
REFERENCES (14)
1.
Blaschke, W. 2005. Określenie wartości mułów węglowych zdeponowanych w osadnikach ziemnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Inżynieria Środowiska 22, s. 345–358.
 
2.
Czopek, K. 2002. Metodologia analizy kosztu jednostkowego wydobycia. Wiadomości Górnicze R. 53 nr 12, s. 512–518.
 
3.
Damodaran, A. 2007. Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II. Wyd. Onepress.
 
4.
Frączek, R. 1992. Zagadnienia opłacalności różnych sposobów utylizacji skały płonnej w kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 6, s. 15–17.
 
5.
Góralczyk, S. i in. red. 2011. Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego. Warszawa: Wyd. IMBiGS.
 
6.
Grudziński, Z. 2009. Propozycje struktur cenowych dla węgla kamiennego energetycznego i węgla brunatnego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 12 (2/2), s. 159–171.
 
7.
Jajuga, K. i Jajuga, T. 2000. Inwestycje, Warszawa: Wyd. PWN.
 
8.
Karbownik A.2007. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 10. Planowanie projektu. Wiadomości Górnicze 12, s. 684–686.
 
9.
Kulczycka i in. 2014 – Kulczycka, J., Uberman, R. i Cholewa, M. 2014. Analiza kosztów i korzyści zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego [W:] A. Barteczek, A. Rączaszek, Studia ekonomiczne – Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. Katowice, s. 272–282.
 
10.
Kustra, A. i Sierpińska, M. 2013. Realizacja funkcji budżetowania i kontroli w cyklu życia pola eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego. Przegląd Górniczy t. 69, nr 9, s. 94–98.
 
11.
Magda i in. – Magda, R., Woźny, T., Kowalczyk, B., Głodzik, S. i Gryglik, D. 2002. Racjonalizacja modelu i wielkości kopalń węgla kamiennego w warunkach gospodarczych początku XXI wieku, Kraków: Wyd. AGH.
 
12.
Nieć, M. 1982. Geologia kopalniana. Warszawa: Wyd. Geologiczne.
 
13.
Turek, M. 2013. System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego. Warszawa: Wyd. Difin.
 
14.
Włoszek, J. 2002. Deponowanie odpadów w podziemnych kopalniach węgla kamiennego podczas eksploatacji z zawałem stropu. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953