Leaching of pollutants from fly ash from the combustion of biomass
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków
 
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(3):145–156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The biomass is currently one of the main renewable energy sources in the Polish power industry. The use of this fuel results from the current Polish Energy Policy until 2030, which imposes an increase in the share of renewables in final energy consumption to a minimum of 15% by 2020 and a further increase in the subsquent years. The Polish Energy Policy until 2050 assumes that share of renewables in all energy sources will increase to 20%. The biomass can be used as a standalone fuel or can be cofired with coal. However, as with any solid fuel, the use of biomass in the power industry also generates waste. As with any waste, specific rules on waste management should be defined in the Act on Waste. Energetic waste is widely used in mining, building materials and road construction. Given the long experience in their use, the use of biomass combustion by-products should also be considered. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wymywalność zanieczyszczeń z popiołów lotnych ze spalania biomasy
odpady energetyczne, popiół lotny, spalanie biomasy, wymywalność zanieczyszczeń
Biomasa stanowi obecnie jedno z podstawowych źródeł energii odnawialnej w energetyce zawodowej w Polsce. Wykorzystanie tego paliwa wynika z obowiązującej Polityki Energetycznej Polski do 2030, która narzuca wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku, a następnie dalszy wzrost w latach następnych. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku zakłada zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej we wszystkich źródłach zużywanej energii. Biomasa może być stosowana jako samodzielne paliwo lub może być współspalana z węglem. Każde paliwo stałe, również biomasa, w energetyce zawodowej powoduje powstawanie odpadów energetycznych. W przypadku każdego odpadu powinna być zachowana hierarchia sposobów postępowania z nimi zdefiniowana w Ustawie o odpadach. Odpady energetyczne są szeroko wykorzystywane w górnictwie, produkcji materiałów budowlanych i drogownictwie. Również dla ubocznych produktów spalania biomasy są to kierunki, które powinny być rozpatrywane w pierwszej kolejności ze względu na długoletnie doświadczenia w ich wykorzystaniu. [...]
 
REFERENCES (14)
1.
Deja 2002. Immobilization of Cr6+, Cd2+, Zn2+ and Pb2+ in alkali-activated slag binders. Cement and Concrete Research 32, s. 1971–1979.
 
2.
Emitor 2013. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych. Agencja Rynku Energii, Warszawa.
 
3.
Fijałkowska, D. i Styszko, L. 2011. Ciepło spalania biomasy wierzbowej. Rocznik Ochrona Środowiska 13, s. 875–890.
 
4.
Girón i in. 2013 – Girón, R.P., Ruiz, B., Fuente, E., Gil, R.R. i Suárez-Ruiz, I. 2013. Properties of fly ash from forest biomass combustion. Fuel 114, s. 71–77.
 
5.
Hinojosa i in. 2014 – Hinojosa, M., Galvín, A., Agrela, F., Perianes, M. i Barbudo, A. 2014. Potential use of biomass bottom ash as alternative construction material: Conflictive chemical parameters according to technical regulations. Fuel 128, s. 248–259.
 
6.
Jaworek i in. 2013 – Jaworek, A., Czech, T., Sobczyk, A.T. i Krupa, A. 2013. Properties of biomass vs. coal fly ashes deposited in electrostatic precipitator. Journal of Electrostatics 71, s. 165–175.
 
7.
Kosior-Kazberuk, M. 2011. Nowe dodatki mineralne do betonu, Budownictwo i inżynieria środowiska. s. 2081–3279.
 
8.
Nortey Yeboah i in. 2014 – Nortey Yeboah, N.N., Shearer, Ch.R., Burns, S.E. i Kurtis, Kimberly, E. 2014. Characterization of biomass and high carbon content coal ash for productive reuse applications. Fuel 116, s. 438–447.
 
9.
Rajamma i in. 2009 – Rajamma, R., Ball, R., Tarelho, L., Allen, G., Labrincha, J. i Ferreira, V. 2009. Characterisation and use of biomass fly ash in cement-based materials. Journal of Hazardous Materials 172, s. 1049−1060.
 
10.
Raport GUS 2014. Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, 72 s.
 
11.
Ściążko i in. 2006 – Ściążko, M., Zuwała, J. i Pronobis, M. 2006. Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową. Energetyka 3, s. 207–220.
 
12.
Uliasz-Bocheńczyk, A. i Mokrzycki, E., 2015. Biomasa jako paliwo w energetyce. Rocznik Ochrona Środowiska 17, s. 900–913.
 
13.
Vassilev 2013a – Vassilev, S., Baxter, D., Andersen, L. i Vassileva, C. 2013a. An overview of the composition and application of biomass ash. Part 1.Phase–mineral and chemical composition and classification. Fuel 105, s. 40–76.
 
14.
Vassilev 2013b – Vassilev, S., Baxter, D., Andersen, L. i Vassileva, C. 2013b. An overview of the composition and application of biomass ash. Part 2. Potential utilisation, technological and ecological advantages and challenges. Fuel 105, s. 19–39.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953