Determination of transmission coefficient for the filtration deposit made of coal grains
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil Engineering, Environmental and Geodetic Sciences Koszalin University of Technology, Koszalin, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(4):151-160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents the method of determining constant coefficient b2, occurring in general filtration equation (1), in the second part of the denominator, that is in the expression for deposit resistance In the considerations, lack of the deposit’s compressibility was assumed, which means that the deposit porosity is constant. With such an assumption, constant coefficient b2 is equivalent with transmission coefficient, which occurs in commonly known and accepted equation – as the baseline equation – for fluid flow through a porous layer according to Darcy (Piecuch 2009, 2010). This study is another publication in the cycle of basic tests of the filtration process which constitute next publications of the authors, published in Rocznik Ochrona Środowiska [Annual Set the Environmental Protection] as well as in the magazine Gospodarka Surowcami Mineralnymi [Mineral Resources Management], to which the reader interested in these problems can refer. Another study will be the publication discussing the filtration process with the creation of sediment on the filtration deposit, hence in the general filtration equation (1) the value of sediment resistance RO will appear in the denominator. Relevant cycle of publications will study the possibilities of use of gravitational deposit filters in which the porous deposit will be the set of coal grains, while the fed mixture will also be the post-production suspension of coal grains.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczenie współczynnika przepuszczalności dla złoża filtracyjnego zbudowanego z ziaren węglowych
węgiel kamienny, proces filtracji, stała oporu złoża
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania stałego współczynnika b2, występującego w równaniu filtracji (1), jak również poprzez określenie wartości oporu osadu RO. W rozważaniach założono brak ściśliwości tego złoża, co oznacza, że porowatość złoża jest stała. Przy takim założeniu, stały współczynnik b2 jest równoważny ze współczynnikiem przepuszczalności, co ma miejsce w powszechnie znanych i akceptowanych równaniach – jako podstawowego równania – dla przepływu płynu przez porowatą warstwę, według Darcy (Piecuch 2009, 2010). Badanie te ujęte w tym artykule, z cyklu podstawowych badań procesu filtracji, stanowią kolejną pracę autorów, opublikowanych w Roczniku Ochrona Środowiska (Annual Set the Environmental Protection), a także w czasopiśmie Gospodarka Surowcami Mineralnymi (Mineral Resources Management), do których czytelnika zainteresowanego tymi problemami odsyłamy. Cykl publikacji będzie badać możliwości korzystania z filtrów grawitacyjnych złożowych, w którym porowate złoże utworzone zostanie ze zbioru ziarn węgla, podczas gdy mieszanina będzie zawierać ziarna węgla z procesu produkcyjnego.
 
REFERENCES (14)
1.
Aniszewski, A. 2013. Description and verification of the contaminat transport models in groundwater (theory and practice). Archives of Environmenal Protection Vol. 39, No. 3, pp. 3−21.
 
2.
Dahlstrom, D.A. 1954. Theory and practice of filtration. International Congress on Mechanical Processing. Essen.
 
3.
Guang-Wei et al 2015 – Guang-Wei, Zhang, Hu-Yuan, Zhang, Jin-Fang,Wang, Lang, Zhou, Ping, Liu and Xiao, Jang. 2015. Labory investigation of self-healing propertities on geosynthetic clay liners with flaw. Archives of Environmental Protection Vol. 41, No. 1, pp. 53−58.
 
4.
Gumińska, J. 2007. The influence of microfloc age on its strength and sorption capacity. Environmental Protection Engineering No. 1, pp. 5–14.
 
5.
Hewelke et al. 2014 – Hewelke, E., Szatyłowicz, J., Gnatowski, T. and Oleszczuk, R. 2014. Zmienność przestrzenna uwilgotnienia hydrofobowej gleby organicznej w warunkach przepływu preferencyjnego [Spatial variability of humidity of the hydrophobic organic soil in the conditions of preferential flow]. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set the Environment Protection vol. 16, pp. 580–607 (in Polish).
 
6.
Kabsch-Korbutowicz, M. and Urbanowska, A. 2009. Proces MIE X®DOC jako metoda przydatna do wstępnego oczyszczania wody przed procesem filtracji na membranach ceramicznych [MIE X®DOC process as a method used for pre-treatment of water before the filtration process on ceramic membranes]. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set the Environment Protection vol. 11, pp. 595–606 (in Polish).
 
7.
Kliber, S. and Wiśniewski, J.A. 2009. Membranowy proces wymiany anionów jako metoda zmiany składu jonowego wody [Membrane process of anion exchange as the method for changing water ion composition]. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set the Environment Protection vol. 11, pp. 985–994 (in Polish).
 
8.
Konieczny, K. 2015. Efektywność oczyszczania ścieków przy zastosowaniu reaktora membranowego [Effectiveness of sewage treatment with the use of membrane reactor]. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set the Environment Protection vol. 17, pp. 1034–1052] (in Polish).
 
9.
Ostrowska et al. 2013 – Ostrowska, K., Janczukowicz, W., Radziewicz, J. and Mielcarek, A. 2013. Wpływ procesu filtracji na relacje między ilością substancji organicznych i związków biogennych w ściekach mleczarskich [Impact of the filtration process on relations between the volume of organic substances and biogenic compounds in milk sewers]. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set on Environment Protection vol. 15, pp. 1411–1425 (in Polish).
 
10.
Piecuch, T. 2009. Równanie Darcy jako podstawa analizy teoretycznej szczególnych przypadków procesu filtracji [Darcy equation as the basis for theoretical analysis of special cases of the filtration process]. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set the Environment Protection vol. 11, pp. 299–320 (in Polish).
 
11.
Piecuch, T. 2010. Technika wodno-mułowa, urządzenia i procesy [Water-silt technology, equipment and processes]. WNT, Warszawa (in Polish).
 
12.
Piekarski, J. 2011. Zastosowanie metod numerycznych do modelowania procesu filtracji grawitacyjnej [Application of numerical methods for modelling of gravitational filtration process]. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set the Environment Protection vol. 13, pp. 315–332 (in Polish).
 
13.
Rychlewska et al. 2015 – Rychlewska, K., Konieczny, K. and Bodzek, M. 2015. Pervaporative desulfurization of gasoline-separation of thiophene/n-heptane mixture. Archives of Environmrntal Protection Vol. 41, No. 2, pp. 3−11.
 
14.
Tomaszewska, B. 2011. The Use of Ultrafiltration and Reverse Osmosis in the Desalination of Low Mineralized Geothermal Waters. Archives of Environmental Protection vol. 37, No. 3.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top