Pollutants emission from power industry in Poland changes after the decade of economy transition
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(4):37–44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Political changes and economical transformation beginning ten years ago in Poland have changed the present image of fuel and energy sector. The first complex legal regulations concerning environment protection in Poland were established indeed in 1980 year, but only last decade brought the important soIutions affected power industry: emissions limits, system of fees for using environment and fines paid for exceeding limits. . Electricity and heat generation in Poland is traditionally based on domestic solid fuels: hard coal and brown coal. After 10 years of economy transition process it can be stated that in Polish power industry during the period 1989- 1998 coal consumption decreased by 19%, coal quality improved: calorifie value increased and sulfur and ash content decreased, S02 emission decreased by 49%, particulate matters emission reduced by 87%; electricity production did not change in substance. Environment protection regulations (both domestic and international), environmentally sound investments undertaken in power plants and in coal mines, have an important impact on the level of the pollutant emissions from power generating industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisje zanieczyszczeń z energetyki zawodowej w Polsce - zmiany po 10 latach transformacji gospodarczej
zużycie węgla, produkcja energii elektrycznej, energetyka zawodowa, emisje: SO2, pyłów i NOx
Zapoczątkowane w Polsce 10 lat temu zmiany polityczne i przekształcenia gospodarcze zmieniły dzisiejszy obraz sektora paliwowo-energetycznego. Pierwsze kompleksowe rozwiązania prawne związane z ochroną środowiska w Polsce podjęto co prawda już w 1980 roku, lecz dopiero ostatnia dekada przyniosła daleko idące rozwiązania dotyczące sektora wytwarzania energii, w tym wprowadzenie norm emisji, obowiązkowe opłaty za emisje i składowanie odpadów oraz kary za przekroczenia dopuszczalnych limitów. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w Polsce tradycyjnie opiera się na krajowych paliwach stałych: węglu kamiennym i brunatnym. Po dziesięciu latach transformacji gospodarczej można stwierdzić, że w polskiej energetyce w latach 1989-1998 zużycie węgla zmniejszyło się o 19%, a poprawiła się natomiast jakość węgla: wzrosła wartość opałowa węgla, a spadła zawartość siarki i popiołu, emisja S02 zmniejszyła się o 49%, a emisja pyłów o 87%; produkcja energii elektrycznej w tym czasie w zasadzie nie uległa zmianie. Znaczący wpływ na poziom emisji z sektora wytwarzania energii wywierają również regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska (zarówno krajowe, jak i międzynarodowe), a także podjęte w elektrowniach oraz w kopalniach węgla inwestycje proekologiczne.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953