Flotation of copper ore with n-dodecane as a collector
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(1):69-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigations of n-dodecane used in flotation of copper ore from the Legnica-Glogow Copper Basin (LGOM) were presented in the paper. The aim of the work was estimation of influence of nonpolar reagent's on the results of copper ore flotation. Two series of flotation tests were conducted. The first series - flotation experiments with standard flotation with xanthate collector only (KEtX), were compared with the second series: flotation experiments with n-dodecane addition (C12) in the first stage and then xanthate addition (KEtX). n-dodecane was used in form of aqueous emulsion and frother was aqueous solution of \alfa-terpincol. Flotation results showed that a part of copper minerals float with n-dodecane, and the rest of them is recovered using xanthate collector. The best results were obtained for the first series (with xanthate only). These flotation results were compared with the results of copper sulphide ores flotation with n-heptane addition. It was found that with the doses reagent used, n-heptane has a higher selectivity in comparison with n-dodecane. In the presence of various doses of n-heptane, tested material enriched better in organic carbon carriers than in the copper minerals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Flotacja rudy miedzi z użyciem n-dodekanu jako odczynnika zbierającego
kolektor apolarny, flotacja, minerały siarczkowe
Przedstawiono wyniki badań, których celem była wstępna analiza wpływu odczynnika apolarnego na przebieg procesu flotacji siarczkowej rudy miedzi pochodzącej z rejonu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Wykonano dwie serie eksperymentów flotacyjnych: jedną w warunkach standardowych z użyciem etylowego ksantogenianu potasu (KEtX) jako odczynnika zbierającego oraz drugą serię flotacji z zastosowaniem wodnej emulsji n-dodekanu (C12), jako modelowego odczynnika apolarnego oraz ksantogenianu (KEtX). We wszystkich eksperymentach odczynnikiem pianotwórczym był roztwór \alfa-terpincolu. Stwierdzono, że w obecności odczynnika apolarnego część minerałów miedzi ulega flotacji, a pozostała ich część może być 'doflotowana' przy użyciu standardowego kolektora - ksantogenianu. Dokonano również porównania wyników flotacji rudy miedzi z użyciem n-dodekanu z serią flotacji z wcześniejszych badań autorki z zastosowaniem krótszego homologu - n-heptanu. Stwierdzono, że przy zastosowanym reżimie odczynnikowym, n-heptan wykazuje się wyższą selektywnością w porównaniu z n-dodekanem. W obecności różnych dawek n-heptanu, badany materiał lepiej wzbogacał się w nośniki węgla organicznego niż w minerały miedzi.
 
REFERENCES (36)
1.
Ahmed H., Drzymala J., 2003 - Creation, properties, applications and possible utilization of microemulsion in mineral processing. Prac. Nauk. Inst. Górnictwa Politech. Wrocł., Nr 103, Ser. Konf. 36, 273-283.
 
2.
Ahmed H., 2005 - Application of microemulsion for upgrading difficult-to-float materials. Praca doktorska. Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 
3.
Baichenko A. A., Baran A. A., 1985 - Surface electric properties of emulsions of apolar reagents. J.Min. Sci., vol. 21, No. 6, pp. 557-560.
 
4.
Baichenko A. A., Gavrilova E. V., 1970 - Determination of dispersity and concentration of oily reagents in emulsion. In: Problems of Mining, No. 22, Kemerovo (in Russian), Cyt. za Baichenko i Baran, 1985.
 
5.
Bakalarz A., Łuszczkiewicz A., 2009 - Flotacja rudy miedzi z rejonu Rudnej przy użyciu n-heptanu jako odczynnika zbierającego. Prace Nauk. Inst. Górnictwa Politechn. Wrocł., Nr 126, Ser. Konf. 53, pp. 5-17.
 
6.
Bos J. L., Quast K. B., 2000 - Technical note effects of oils and lubricants on the flotation of copper sulphide minerals. Miner. Eng., vol. 13, No. 14-15, pp. 1623-1627.
 
7.
Dmitrieva G. M., Solnyshkin V. I., Shmidt O. V., 1970 - The influence of certain nonpolar reagents on the flotation of chalcopyrite. Flotation Agents and Effects, Red. V.I. Solnyshkin, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, pp. 25-32. Cyt. za Bos i Quast, 2000.
 
8.
Drzymala J., Grodzka J., Pomianowski A., 2008 - Rapeseed oil as a collector in flotation of sulfide copper ore. Oils and fuels for sustainable development. J. Hupka i in. (Eds), Gdańsk University of Technology, pp. 201-204.
 
9.
Drzymała J., Kucal J., Kozłowski A., 2002 - Flotacja rudy miedzi z Lubina za pomocą kolektorów stosowanych jako promotory flotacji węgla. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały, Nr 29, 102, pp. 45-53.
 
10.
Drzymala J., 2006-2008 - Atlas of upgrading curves used in separation and mineral science and technology. Physicochem. Probl. Miner. Process., part I, 40, 2006, pp. 19-29; part II, 41, 2007, pp. 27-35; part III, 42, 2008, pp. 75-84.
 
11.
Finkelstein N. P., 1979 - Beneficiation of mineral fines. P. Somasundaran i N. Arbiter (Eds).AIME, 331-340.
 
12.
Glembockij W. A., 1968 - Apolar Reagents and Their Action in Flotation. Izd. Nauka (in Russian), Moskva Cyt. za Baichenko i Baran, 1986.
 
13.
Glembockij W. A., Dmitrieva G. M., Sorokin M. M., 1968 - Nonpolar Flotation Agents. Akademia Nauki SSR, Moskwa, Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, 1970, Cyt. za. Seitz i Kawatra, 1986.
 
14.
Glembockij W. A., Klassen W. I., 1973 - Flotation, Moskva, Izdat. Nedra. (in rus.) pp. 129-131.
 
15.
House C. I., Vea l C. J., 1989 - Selective Recovery of Chalcopyrite by Spherical Agglomeration. Miner. Eng., vol. 2, No 2, pp. 171-184.
 
16.
Klassen W. I., 1966 - Flotacja węgla. Tłum. z ros.: J. Laskowski, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 
17.
Klassen W. I., Vlasova N. S., 1967 - The effect of reagents in coal flotation. J. Min. Sci., vol. 3, No. 5, pp. 504-510.
 
18.
Kondraty'ev S. A., Izotov A. S., 2000 - Effect of apolar reagents and surfactants on the stability of a flotation complex. J. Min. Sci., vol. 36, No. 4, pp. 399-407.
 
19.
Konieczny A., Kasińska-Pilut E., Pilut R., 2009 - Problemy technologiczne i techniczne procesu przeróbki mechanicznej rud miedzi w świetle działalności i roli Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A.. Cuprum. 1-2, 50-51, 31-46.
 
20.
Krausz S., Maracineanu G., Ciocani V., 2005 - The flotation of Rosia Poieni copper ore in column machine, with non-polar oils addition. Acta Montanistica Slovaca, Rocznik 10, No. 1, pp. 39-44.
 
21.
Laskowski J. S., 1992 - Oil assisted fine particle processing. In: Colloid Chemistry in Mineral Processing, Developments in Mineral Processing, Elsevier, vol. 12, pp. 362-394.
 
22.
Łuszczkiewicz A., 1987 - Opracowanie podstaw flotacyjnego wydzielania łupków bitumicznych z rudy i półproduktów wzbogacania rud miedzi. Raport Nr I-11/S-211/87, Inst. Górnictwa Politech. Wrocł., Wrocław.
 
23.
Łuszczkiewicz A., 2000 - Wykorzystanie frakcji czarnych łupków miedzionośnych z rud z rejonu lubińsko-głogowskiego. [W:] Współczesne problemy przeróbki rud miedzi w Polsce, Wyd. Komitet Górnictwa PAN i KGHM Polska Miedź S.A., Polkowice, pp. 137-156.
 
24.
Łuszczkiewicz A., Henc T., Muszer A., 2004 - Analiza i ocena wzbogacalności rudy o podwyższonej zawartości czarnych łupków w przypadku prowadzenia flotacji metodą standardową i przy zastosowaniu odczynników apolarnych. Praca KU-004/120/04, Centrum Badawczo Projektowe Miedzi "Cuprum", Sp. z o.o. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wrocław.
 
25.
Łuszczkiewicz A., Konopacka Ż., D r z ymała J., 2006 - Flotacja czarnych łupków z lubińskich rud miedzi, Materiały konferencji BIOPROCOP '06, "Perspektywy zastosowania technologii bioługowania do przerobu rud miedzi zawierających łupki", Lubin, pp. 29-47.
 
26.
Łuszczkiewicz A., Wieniewski A., 2006 - Kierunki rozwoju technologii wzbogacania rud w krajowym przemyśle miedziowym. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 30, Zeszyt 3/1, pp. 181-196.
 
27.
Mehrotra V. P., Sastry K. V. S. Morey B. W., 1983 - Review of oil agglomeration techniques for processing of fine coals. Int. J. Miner. Process., vol. 11, No. 3, pp. 175-201.
 
28.
Moxon N. T., Bensley C. N., Keast-Jones R., Nicol S. K., 1987 - Insoluble oils in coal flotation: The effects of surface spreading and pore penetration. Int. J. Miner. Process., vol. 21, No. 3-4, pp. 261-274.
 
29.
Nowakowska B., Janicka E., 1975a - Zastosowanie olejów apolarnych do flotacji siarczkowych rud miedzi. Rudy i Metale Nieżelazne, 20/8, pp. 402-405.
 
30.
Nowakowska B., Janicka E., 1975b - Intensyfikacja flotacji olejami apolarnymi. Rudy i Metale Nieżelazne, 20/9, pp. 460-463.
 
31.
Rubio J., Capponi F., Rodrigues R. T.,Matiolo E., 2007 - Enhanced flotation of sulfide fines using the emulsified oil extender technique. Int. J. Miner. Process., vol. 84, No. 1-4, pp. 41-50.
 
32.
Sablik J., 1998 - Flotacja węgli kamiennych. Katowice, Wyd. Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice.
 
33.
Seitz R. A., Kawatra S. K., 1986 - The role of nonpolar oils as flotation reagents. Chapter 19 in: Chemical Reagents in the Mineral Processing Industry, red. D. Malhotra i W. F. Riggs, SME/AIME, pp. 171-180.
 
34.
Sis H., Chander S., 2004 - Kinetics of emulsification of dodecane in the absence and presence of nonionic surfactants. Colloids Surf., A, 235, pp. 113-120.
 
35.
Song S., Lopez-Valdivieso A., 1999 - Computational studies on interaction between air bubbles and hydrophobic mineral particles covered by nonpolar oil. J. Colloid Interface Sci., vol. 212, pp. 42-48.
 
36.
Waksmundzki A., Jańczuk B., Jurkiewicz K., 1971 -Właściwości mieszanych kolektorów apolarnych w procesie flotacji siarki. Physicochem. Probl. Miner. Process., 5, pp. 107-113.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top