Influence of feed quality on quality of separation products evaluated by means of the fuerstenau plot for symmetrical separation curves
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(2):33-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
When mineral processing separation results, for either constant or varying quality of the feed, can be approximated on the so-called Fuerstenau upgrading plots with the same one-fitting parameter a, then this parameter can be used as a selectivity indicator. If the equation has a form [...], where [...] stands for recovery of non-useful component in tailing while\ksi is the recovery of useful component in the concentrate, then at the same selectivity of upgrading (constant a) the increase of the useful component in the feed \alfa results in an increased amount of this component in both concentrate \beta and tailing [...] while the ratio of [...] to \beta is linearly dependent on \alfa when \epsilon is constant. Thus, at a constant selectivity a and constant \epsilon an increase in \alfa leads to a greater increase of the considered component in the tailing \theta than in the concentrate \beta.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ jakości nadawy na jakość produktów wzbogacania ocenianych za pomocą wykresu Fuerstenaua dla przypadku symetrycznej krzywej separacji
wzbogacanie, separacja, selektywność, flotacja
Jeżeli wyniki wzbogacania dają się opisać na tzw. wykresie Fuerstenaua krzywą opisywaną równaniem matematycznym z jednym dopasowywanym parametrem, wtedy parametr ten może być wykorzystany jako wskaźnik selektywności wzbogacania. Jeżeli równanie to ma postać [...] (gdzie \epsilon oznacza uzysk składnika użytecznego w koncentracie, a [...] uzysk nieużytecznego składnika w odpadzie), wtedy przy stałej selektywności wzbogacania (stałe a) wzrost zawartości składnika użytecznego w nadawie \alfa powoduje, że następuje wzrost ilości składnika użytecznego zarówno w koncentracie \beta jak i w odpadzie \theta, przy czym przy stałym uzysku składnika użytecznego w koncentracie \epsilon stosunek \theta do \beta rośnie liniowo z \alfa. Oznacza to, że przy stałej selektywności procesu separacji a oraz stałym uzysku składnika użytecznego w koncentracie \epsilon wzrost zawartości składnika użytecznego w nadawie \alfa powoduje większy wzrost ilości składnika użytecznego w odpadzie niż w koncentracie.
 
REFERENCES (18)
1.
Drzymała J., 2006 - Atlas of upgrading curves used in separation and mineral science and technology. Physicochem. Probl. Miner. Process. vol. 40, s. 19-29.
 
2.
Drzymała J., 2009 - Podstawy mineralurgii. Wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Warszawa.
 
3.
Drzymała J., Ahmed H. A. M., 2005 - Mathematical equations for approximation of separation results using the Fuerstenau upgrading curves. Int. J. Miner. Process. vol. 76, z. 1-2, s. 55-65.
 
4.
Drzymała J., Łuszczkiewicz A., Foszcz D., 2010 - Application of upgrading curves for evaluation of past, present, and future performance of a separation plant. Mineral Processing and Extractive Metall. Rev. vol. 31 (3), s. 165-175.
 
5.
Foszcz D., Niedoba T., Tumidajski T., 2010 - Analiza możliwości prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzględniającego stosowaną technologię. Górnictwo i Geoinżynieria z. 4/1, s. 25-36.
 
6.
Fuerstenau D. W. et al., 1988-1992 - Coal surface control for advanced fine coal flotation, Final Report, University of California, Berkeley, Final Report DOE/PC/88878-T13, DE92 015625 for U.S. Dept. of Energy. Prepared by Univ. California, Columbia Univ., Univ. of Utah, and Praxis Engineers Inc.
 
7.
Hall W. B., 1971 - The mathematical form of separation curves based on two known ore parameters and a single liberation coefficient. Trans. IMM., Sec. C, 80, C213-C222.
 
8.
IMN, 1994 - Sprawozdanie nr 4463/II/90, Gliwice.
 
9.
Kelly E. G., Spottiswood D. J., 1982 - Introduction to mineral processing.Wyd. 1, New York,Wiley.
 
10.
Krzanowski W. J., Hand D. J., 2009 - ROC curves for continuous data. Wyd. 1. Boca Raton, London, New York, CRC Press/Taylor & Francis Group.
 
11.
Laplante A.,Kaya M.,Smith H. W., 1989 - The effect of forth on flotation kinetics-amass transfer approach. Mineral Processing and Extractive Metall. Rev. vol. 5, s. 147-168.
 
12.
Łuszczkiewicz A., Chmielewsk i T., 2008 - Acid treatment of copper sulfide middlings and rougher concentrates in the flotation circuit of carbonate ores. Int. J. Miner. Process., vol. 88, nr 1-2, s. 45-52.
 
13.
Madej W., 1978 - Ocena procesów wzbogacania, Prace Instytutu Metali Nieżelaznych, t. VII, nr 3/78, s. 105-113.
 
14.
Malewski J., 2008 - [W:] J. Malewski, J. Drzymała, A. Łuszczkiewicz, U. Kaźmierczak, Ż. Konopacka, J. Górniak-Zimroz. Metoda analizy efektywności produkcji miedzi ze złóż LGOM. Raport Inst. Górn. PWr., seria SPR nr S-69, Wrocław.
 
15.
Pudło W., 1971 - O pewnej metodzie aproksymacji krzywych wzbogacania. Zeszyty Problemowe Górnictwa PAN z. 2, s. 83-103.
 
16.
Saramak D., 2007 - Symulacja efektów pracy układów technologicznych przeróbki rud miedzi z wykorzystaniem kryteriów technologicznych i ekonomicznych. Górnictwo i Geoinżynieria z. 4, s. 73-80.
 
17.
Sotillo F. J., Fuerstenau D. W., Harris G., 1997 - Surface chemistry and rheology of Pittsburgh No. 8. coal-water slurry in the presence of a new pyrite depressant, Coal Preparation, 18, 151-183.
 
18.
Włodarski M., 2009 - Porównanie parametrycznej i nieparametrycznej metody obliczania krzywej ROC na przykładzie zbioru sygnałów elektroretinograficznych. Metody Informatyki Stosowanej nr 2 (19), s. 177-192.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top