Influence of grain size on results of coal flotation
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(1):29-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Coal flotation depends on many various parameters and grain size is one of the important factors. Larger the grain size, higher is probability of its collision with air bubble and formation of the bubble-grain aggregate. Stability of the bubble-grain aggregate depends on a magnitude of the forces tending to destroy the aggregate and is a function of the grain density and size. The paper presents results of investigations of influence of the grain size on process of coal flotation. To get rid of the effect of density the grain classes floated were chosen in such manner that they had very similar densities, but different sizes. A clear difference was observed in flotation results of the grain classes having the same density and different sizes. In the case of the grains with density below 1,4 Mg/m3 their floatability increased with increasing size of the grains. However, for grains of density higher than 1,4 Mg/m3 the floatability was decreasing with increasing size of the grains.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uziarnienia na wyniki floatacji węgla kamiennego
węgiel, flotacja, uziarnienie, frakcje densymetryczne, heksanol
Flotacja węgli kamiennych zależy od wielu czynników, między innymi od wielkości ziarn flotowanych. Im większe ziarno, tym większe prawdopodobieństwo zajścia zderzenia ziarna z pęcherzykiem powietrza i większe prawdopodobieństwo powstania agregatu ziarno-pęcherzyk powietrza. Trwałość tego agregatu zależy od wielkości sił dążących do rozerwania agregatu i jest funkcją rozmiaru i gęstości ziarna. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu uziarnienia na proces flotacji węgla kamiennego. Aby wyeliminować wpływ gęstości ziarn flotowano klasy ziarnowe o bardzo zbliżonych gęstościach i różnej wielkości ziarn. Zaobserwowano wyraźne różnice we flotowalności klas ziarnowych o tych samych ciężarach i różnych rozmiarach. W przypadku ziarn o gęstości poniżej 1,4 Mg/m3 następuje wzrost flotowalności wraz ze wzrostem wielkości ziarn flotowanych. Natomiast dla ziarn o gęstości powyżej 1,4 Mg/m3 flotowalność maleje ze wzrostem wielkości ziarn.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top