The possibilities and prognosed effects of filling post-exploitation cavities of the "Osiek" sulphur deposit with electric power plant ash waste
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(1):43-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Smoke ashes from the Tadeusz Kościuszko electric power plant in Polaniec might have an application in the filling of post-exploitation cavities in the sulphur mine "Osiek". Such a possibility is primarily the result of an investigation of the sub-surface space created by the underground melting of sulphur, as well as from an analysis of the state of the ore. Simulations performed on a hydrogeological model of a section of the ore itself, from the standpoint of experimental trials, indicates the feasibility of such an undertaking. The results of the study provide a basis for defining the increase in aquifer pressure and also allow the area of influence of the tamponage holes to be determined. The results also indicate that favourable conditions for the backfilling of post-exploitation cavities of the sulphur deposit with ash occur, if use is made of recirculation holes. The removal of water from these holes in amounts necessary to facilitate the continuous preparation of hydromixture, decidedly limits the zone of dynamics change within the ore series. The supply of hydromixture with the required flow intensity requires that there be suitably lower pressures. Experimental trials of the injection of water-ash mictures will allow for an accurate estimation of the quantity of ash waste that can be located within the post-exploitation cavities of the deposit. These results can be used to evaluate the feasibility of work of such kind on an industrially viable scale. In the case of positive wxperimental results, it will be necessary to modify the technological methods for the underground melting of sulphur, by considering the planned element of using industrial ash waste to tamponage the exploited part of the deposit.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości i prognozowane skutki lokowania odpadów elektrownianych w pustkach poeksploatacyjnych złoża siarki Osiek
hydrogeologia, badania modelowe, lokowanie odpadów przemysłowych
Popioły dymnicowe z Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu mogą mieć zastosowanie do wypełniania pustek poeksploatacyjnych złoża w Kopalni Siarki Osiek. Możliwości takie wynikają głównie z analizy stanu złoża, a zwłaszcza oceny przestrzeni porowej powstałej w wyniku podziemnego wytopu siarki. Badania symulacyjne wykonane na modelu hydrogeologicznym obszaru złoża wskazują na realność takiego przedsięwzięcia, przynamniej w skali projektowanego stanowiska doświadczalnego. Wyniki badań dają podstawę dla określenia wielkości wzrostu ciśnienia w warstwie wodonośnej i zasięgu strefy oddziaływania otworów tamponażowych. Dowodzą również, że korzystniejsze warunki dla wypełniania popiołami pustek poeksploatacyjnych złoża siarki (podsadzanie) występują w przypadku wykorzystania otworów recyrkulacyjnych. Odbiór wody z tych otworów, w ilości potrzebnej do bieżącego przygotowania hydromieszaniny, zdecydowanie ogranicza strefę zmian dynamicznych w obrębie serii złożowej. Podaż hydromieszaniny z wymaganym natężeniem przepływu wymaga wówczas odpowiednio niższych ciśnień. Eksperyment z zatłaczaniem mieszaniny wodno-popiołowej na sranowisku doświadczalnym pozwoli na określenie ilości odpadów elektrownianych, które mogą być zdeponowane w obrębie pustek poeksploatacyjnych złoża. Te dane posłużą do oceny opłacalności tego rodzaju działań w skali przemysłowej. W przypadku pozytywnego wyniku eksperymentu konieczna będzie modyfikacja technologii podziemnego wytopu siarki uwzględniająca element planowego tamponowania wyeksploatowanych partii złoża za pomocą odpadów przemysłowych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top