The condition for decreasing of risk consequent on the error of estimation the quality parameters decisive what is the quality class assigned to a mineral lot
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(1):5–28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper there is characterized the influence of closeness of mineral quality estimation over the risk of suffering a financial loss. This loss is caused by the decision based on the quality evaluation of a mineral lot according to the received determination results. There is payed attention to the importance of likelohood that the real quality parameters of mineral lot are finded aut the utmost of the permissible tolerance for determination results. This likelihood is a essential factor for the sayed risk and is directly formed by the probability that the real quality parameters are found inside the spaces corresponding to the established estimation tolerances. The forming probability is called the confidence level and in common with these spaces termed the confidence intervals, are the criterion for assessment of statistical closeness pertaining to the mineral lot multidimensional quality. This closeness is consequent upon the estimation method used. The traditional method is not agreed with the principles of the representativeness method. The practiced estimation is onedimensional while majority of mineral qualities are multidomensional and/or multivectioral. There is broached the uncertainly arrising at when the traditional method is applied to determinate a multidimensional and/or multivectorial mineral quality. In the case of arriving at the decision concerns a mineral quality class on the basis of the results represented the mineral quality obtained by the traditional method, it has proved that the uncertaintly very increases. The decision risk follows this method is adequately increased. The risk of decision based on the quality evaluation, can be decreased to the desirable level on condition of using the fit variant of the multidimensional-multivectorial method for mineral quality setimation. Then the decisions assign the mineral qualities pointed aut by determination results, as real, will be correct.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunek zmniejszenia ryzyka błędu oszacowania właściwości kopaliny decydujących o jej zakwalifikowaniu do konkretnej kategorii jakościowej
gospodarka surowcami mineralnymi, błąd szacowania, ryzyko decyzji, reprezentywność próbki
Przedstawiono wpływ dokładności oszacowania jakości kopaliny na ryzyko wystąpienia straty finansowej, spowodowanej decyzją podjętą na podstawie oceny tej jakości, opartej na reprezentujących ją wynikach badań. Zwrócono uwagę na rolę prawdopodobieństwa znajdowania się rzeczywistych parametrów jakościowych kopaliny poza granicami dopuszczalnych tolerancji estymacyjnych dla wyników oznaczeń. Prawdopodobieństwo to jest zasadniczym czynnikiem wspomnianego ryzyka. Jest ono bezpośrednio określone przez prawdopodobieństwo występowania rzeczywistych parametrów kopaliny w obszarach, które odpowiadają ustalonym, tolerancjom estymacyjnym. To ostatnie prawdopodobieństwo nazywa się poziomem ufności i razem z przyjętymi tolerancjami przedstawia statystyczne kryterium dokładności oszacowania (statystycznego przybliżenia) wielowymiarowej jakościowej charakterystyki kopaliny. Scharakteryzowano niepewność powstającą przy stosowaniu tradycyjnej metody w celu estymacji wielowymiarowych jakościowych charakterystyk kopalin i wykazano, że w dużym stopniu metoda ta podwyższa ryzyko decyzji opierających się na wynikach, które reprezentują jakość kopaliny, uzyskanych przy jej użyciu. Ryzyko decyzji uznania jako rzeczywistej jakości kopaliny, na którą wskazują wyniki oznaczeń, można zmniejszyć do pożądanego poziomu pod warunkiem zastosowania odpowiedniego wariantu metody wielowymiarowo-wektorowej estymacji jakościowej charakterystyki kopaliny.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953