Lead and zinc mineralization of copper ore deposits - the Lubin Mine
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(3):15-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study on Pb and Zn mineralization in typical section of copper ore deposit (southern part of the Lubin-Małomice area) are presented in the paper. The samples were collected in 39 vertical profiles, and next have been done the mineralogical and chemical researches. The study samples represented all of the lithological types of rocks, i.e. the sandstone, the Kupferschiefer and the dolomite. The samples for chemical analysis have been collected using channel sampling method, and represent all of the lithological types of copper ores. The sandstone sections were divided into two parts: upper (0.5 m of thickness) and lower (over part). The mineralogical study has proved, that in southern part of the Lubin-Małomice area the copper sulfides are the major Cu-phases, and minor are chalcocite, covellite and digenite. The main Pb and Zn minerals are sphalerite and galena, which in the study are occur occasionally, and the highest concentrations were observed in the Kupferschiefer and in the upper most part at the sandstone. Both, horizontal and vertical distribution of Pb, Zn and Cu were studied in the all collected vertical profiles. In the most of these profiles (80%), the maximal concentration of Pb, Zn and Cu has been observed within the Kupferschiefer ore. The horizontal distribution of Pb and Zn within the sandstone-ore, shale-ore and in economic deposit in researched part of the deposit have also been studied. There were not observed any new rules regulating the distribution of lead and zinc in studied area of copper ore deposit. The lead and zinc concentration are less than 0.01% in the area of more than a half of studied part of the copper ore deposit. However, it was noticed that the areas of highest lead concentrations - >0.36% Pb and zinc concentrations - >0.14% Zn forms the isolated centers, which area are from 0.15 to 2.0 km2 in case of Pb and up to 0.009 km2 in case of Zn.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Okruszcowanie Pb i Zn w złożu rud miedzi - kopalnia Lubin
monoklina przedsudecka, galena, sfaleryt, rozkład cynku i ołowiu
W niniejszym artykule, na podstawie badań mineralogicznych i chemicznych podjęto próbę charakterystyki mineralizacji Pb i Zn w złożu rud miedzi, w obrębie kopalni Lubin. Badania przeprowadzono na 39 profilach pionowych do badań mineralogicznych i chemicznych. Próby do badań mineralogicznych pobierane były w taki sposób, aby reprezentowały wszystkie typy skał występujących w badanym fragmencie złoża (tj. piaskowiec, łupek i dolomit), a próby do badań chemicznych - rudę piaskowcową, łupkową i węglanową (n = 124 próby bruzdowe). Podjęto również próbę określenia charakterystyki występowania Pb, Zn i Cu w pobranych profilach pionowych oraz prześledzenia poziomego rozprzestrzenienia ołowiu i cynku w obrębie bilansowego złoża rud miedzi w badanym fragmencie kopalni Lubin.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top