Legal and technical constraints to construction of fish farming ponds and incompatibility of related exploitation of aggregates
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(2):83-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
IIIegal strip mining of aggregates is undertaken under the pretext of building fish farming ponds and without mining concession. Present geological and mining law, water law, and construction law do not regulate this problem satisfactorily, because definition of fish farming pond was not introduced there yet as well as natural conditions determining its construction are not commonly known. The article reviews essential elements of the construction, gives administrative payments and current interpretation of existing law by administration when issuing building and water permits as well as discusses the results of present state of art for mineral resource management and the market of aggregate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wydobycie kruszywa naturalnego a budowa stawów rybnych w świetle wymagań technicznych i przepisów prawa
kruszywo naturalne, wyrobisko poeksploatacyjne, budowa stawu rybnego, prawo geologiczne, prawo górnicze, planowanie przestrzenne, zarządzanie przestrzenne
Pod pretekstem budowy stawów rybnych podejmowana jest niekoncesjonowana eksploatacja kruszywa naturalnego. Zjawiska tego nie udało się zadowalająco uregulować ani przepisami Prawa geologicznego i górniczego, ani przepisami Prawa wodnego i budowlanego, m. in. z powodu niezdefiniowania pojęcia "rybny staw hodowlany" i nieokreślenia warunków naturalnych, w jakich może on być zbudowany. W pracy określono istotne elementy konstrukcyjne rybnego stawu hodowlanego w Polsce, interpretację administracyjno-prawną wniosków inwestycyjnych i koszty administracyjne do etapu pozwolenia na budowę, a także skutki luk prawnych dla gospodarki zasobami mineralnymi i rynku kruszyw naturalnych.
 
REFERENCES (9)
1.
Burnat B., 2000 — Budowa stawów rybnych a nielegalne wydobywanie kruszywa naturalnego. Kopaliny Pospolite, 4 (25): 1.
 
2.
Guziur J., 1997 — Chów ryb w małych stawach. Oficyna Wyd. „Hoża”, Warszawa.
 
3.
Guziur J., 1982—Rybactwo w małych zbiornikach śródlądowych. Państw. Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 
4.
Prawocheński R., 1986 — Rybactwo stawowe. Państw. Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 
5.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r., nr 27, poz. 96 ze zmianami).
 
6.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 ze zmianami).
 
7.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r., nr 16, poz. 78 ze zmianami).
 
8.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 roku, nr 115, poz. 1229 ze zmianami).
 
9.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zmianami).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top