Geoenvironmental mapping for the local landuse planning
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(4):89-96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Geoenvironmental factors constrain free landuse planning. Mineral deposits, surface and underground waters, fertile soils, unstable ground and landscape features are the main components of environment that needs to be considered as a basic for sustainable developement of local communities. Their presentation on 1 : 25 000 and 1 : 10 000 maps was found the most suitable for the local landuse planing. Systematic such mapping of parish territories within the Krakow district (voivodship) is realized since 1994. Map presentation, in computerized GIS based mode, allow to check environmental constraints for mining, quarrying, settlement building, road construction, as well as natural hazards possibilities (as landslides in montainous regions). They allow to focus attention on mineral and industrial rock resources available for local and general use, not limited by protection of other components of environment and protect them if necessary for their future utilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mapy geologiczno-gospodarcze dla potrzeb planowania przestrzennego
środowisko, planowanie przestrzenne, kartowanie geologiczne
Wymagania ochrony środowiska ograniczają swobodne planowanie zagospodarowania terenu. Należy uwzględnić występowanie: złóż kopalin i wód podziemnych, żyznych (chronionych) gleb, wartości krajobrazowych oraz gruntów nieprzydatnych dla budownictwa, a zatem tych czynników, które są ważne dla planowania zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Prezentacja tych czynników na mapach jest najlepszym przekazem informacji na ich temat. Na przykładzie województwa małopolskiego stwierdzono, że najdogodniejsze na potrzeby zagospodarowania przestrzennego są mapy w skalach 1 : 25 000 i 1 : 10 000 sporządzane dla poszczególnych gmin. Systematyczne opracowywanie map geologiczno-gospodarczo-sozologicznych dla poszczególnych gmin województwa krakowskiego (i obecnego małopolskiego) zapoczątkowane zostało w 1994 r. Prezentacja map w systemie GIS umożliwia łatwą ocenę możliwości eksploatacji kopalin, zabudowy terenu, budowy dróg, na tle ograniczeń wynikających z wymagań ochrony środowiska, a także ocenę możliwości występowania zagrożeń naturalnych (np. osuwisk w terenie górskim). Mapy takie pozwalają na zobrazowanie możliwości wykorzystania złóż kopalin na potrzeby lokalne i ponadlokalne oraz określenie warunków ich ochrony dla przyszłego wykorzystania.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top