Mineralogical and geochemical characterization of ashes and slags derived from coal combustion on the example of the "Łaziska" power station
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(1):85–105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper shows the results of investigations of ashes and slags derived from coal combustion in the "Łaziska" power station. Phase and grain composition of investigated wastes were determined. There was examined also a concentration of selected toxic trace elements: As,Cd, Zn, Pb, Cr. The results of the investigation will be useful for determining the relationships between mineralogical and geochemical composition of ashes and slags and contents of organic and inorganic matter in the coal.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka mineralno-geochemiczna popiołów i żużli powstałych ze spalania węgla na przykładzie Elektrowni Łaziska
popiół lotny, pierwiastki śladowe, skład fazowy, skład granulometryczny
W ramach artykułu przedstawiono rezultaty badań popiołów i żużli powstałych ze spalania węgla w Elektrowni Łaziska. Oznaczono skład fazowy i granulometryczny badanych odpadów. Zbadano także koncentrację wybranych pierwiastków toksycznych, tj. As, Cd, Zn, Pb, Cr. Uzyskane wyniki badań pozwolą w dalszym etapie określić zależności pomiędzy składem mineralno-geochemicznym popiołów i żużli a zawartością i rodzajem składników organicznych i nieorganicznych w węglu.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953