ORIGINAL PAPER
Mineralogical, geochemical and gemological investigation of Artova Ch-chalcedonies, Tokat – Turkey
 
More details
Hide details
1
Ahi Evran University
 
2
Mersin University
 
 
Submission date: 2020-01-07
 
 
Final revision date: 2020-02-10
 
 
Acceptance date: 2020-03-30
 
 
Publication date: 2020-03-30
 
 
Corresponding author
Ilkay Kaydu Akbudak   

Ahi Evran University
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020;36(1):77-92
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Ch-chalcedony is a green colored member of the quartz group of gem stones. The appearance of Ch-chalcedony is very similar to that of chrysoprase. Differently, Ch-chalsedonies have a chromium element instead of a nickel element as a trace element. Green quartz used in jewelery as a seal stone, in necklaces and rings and has been one of the most valuable quartz varieties throughout history, with its beautiful green color,more rare than other quartz varieties. The Ch-chalcedonies in the North Anatolian region is yellowish-white, brownish gray, light green to dark green in color ranging from several centimeters to one meter thick in veins and lenses in the Lower-Middle Eocene dolomitic limestones. Ch-chalcedonies are composed of fine-grained and occasionally fibrous needle-like quartz; in some examples, quartz is present together with cristobalite, tridimite and cuspidine minerals. According to geochemical investigations in Ch-chalcedonies, the main oxides that were determined are as follows: SiO2 was observed in the range of 95.86–97.81%, Fe2O3 was observed in the range of 0.61–0.91% and Cr2O3 was observed in the range of 0.125–0.168%. A trace element analysis of Ch-chalcedonies, shows their significant enrichments in: Ni, Mo, Cu, Mn, V, Cr and W, especially in the Cr (up to 705 ppm). The green color of the studied Cr-chalcedonies originates from the element chromium. Taking the possible reserves into account, the hardness, color, massive structures, mineralogical, petrographical and gemological features of Ch-chalcedonies in the region are evaluated together. It is determined that they are suitable for the production of jewelry and ornaments.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mineralogiczne, geochemiczne i gemologiczne badania Ch-chalcedonów z Artova, Tokat – Turcja
Ch-chalcedon, kamień szlachetny, zielony kwarc, gemologia, Turcja
Ch-chalcedon jest składnikiem kwarcowej grupy kamieni szlachetnych w kolorze zielonym. Wygląd Ch-chalcedonu jest bardzo podobny do chryzoprazu. W szczególności Ch-chalcedony zawierają pierwiastek chromu zamiast pierwiastka niklu jako pierwiastka śladowego. Zielony kwarc stosowany w biżuterii jako kamień do: pieczętowania, naszyjników i pierścionków był jedną z najcenniejszych odmian kwarcu w historii dziejów. Ch-chalcedony w regionie północnoatlantyckim mają żółtawo-biały, brązowo-szary kolor od jasnozielonego do ciemnozielonego o grubości od kilku centymetrów do jednego metra, występują w żyłach i soczewkach wapieni dolomitycznych dolno-środkowego eocenu. Ch-chalcedony składają się z drobnoziarnistego i czasami włóknistego igłopodobnego kwarcu; w niektórych próbkach kwarc występuje razem z minerałami krystobalitu, tridymitu i kuspidyny. Według badań geochemicznych w Ch-chalcedonach zawartość głównych tlenków kształtowała się następująco: SiO2 zaobserwowano w zakresie 95,86–97,81%, Fe2O3 zaobserwowano w zakresie 0,61–0,91%, a Cr2O3 zaobserwowano w zakresie 0,125–0,168%. Analiza pierwiastków śladowych Ch-chalcedonów pokazuje ich znaczące wzbogacenie w: Ni, Mo, Cu, Mn, V, Cr i W, szczególnie w Cr (do 705 ppm). Zielony kolor badanych Ch-chalcedonów pochodzi od pierwiastka chromu. Obecnie oceniane są: możliwe zasoby, twardość, kolor, struktury, cechy mineralogiczne, petrograficzne i gemologiczne chalcedonów w analizowanym regionie. Ustalono, że te Ch-chalcedony nadają się do produkcji biżuterii i ozdób.
 
REFERENCES (36)
1.
Akyazı, M. ve Tunç, M. 1992. Zile (Tokat) Yöresinin Stratigrafisi., TJK Bülteni C. 35(2), pp. 36–42 (in Turkish).
 
2.
Akyazı, M. 1991. Zile (Tokat) yöresinin jeolojik ve paleontolojik özellikleri, Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas (in Turkish).
 
3.
Ayvacıklı et al. 2012 – Ayvacıklı, M., Garcia-Guinea, J., Jorge, A., Akalın, İ., Kotan, Z. and Can, N. 2012. Luminescence and micro-Raman investigations on inclusions of unusual habit in chrysoprase from Turkey. Journal of Luminescence 132, pp. 1750–1758.
 
4.
Bank et al. 1997 – Bank, H., Henn, U. and Milisenda, C.C. 1997. Green opal from Turkey (in: Gemmological News). Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft 46, pp. 2–3.
 
5.
Başıbüyük, Z. 2018. Mineralogical, geochemical, and gemological characteristics of silicic gemstone in Aydıncık (Yozgat-Turkey). Arabian Journal of Geosciences 11(12), pp. 292.
 
6.
Caucia et al. 2016 – Caucia F., Marinoni, L., Ghisoli, C. and Leone, A. 2016. Gemological, physical and chemical properties of prase opals from Hanety Hill (Tanzania). Periodico di Mineralogia 85, pp. 41–50.
 
7.
Gercin, B.S. 2005. Sirri Gercin kalsedon maden isletmeleri tic. ltd. sti. In 1st International Gemstones and Novel Metals Symposium, Istanbul 290–92.
 
8.
Gözüpek, B. 1996. Süstaşları ve Kartal Ametist Oluşumları.Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul (in Turkish).
 
9.
Graetsch, H.A. 2011. Microstructure and origin of colour of chrysoprase from Haneti (Tanzania). Neues Jahrbuch für Mineralogie 188, pp. 111–117.
 
10.
Güreli Yolcubal et al. 2014 – Güreli Yolcubal, H., Akyazı, M., Sezen, F., Toprak, F., Canbolat, M.Y., Koçak, F. and Özkan, A. 2014. Turhal-Pazar-Zile (Tokat) Yöresinin Üst Mesozoyik Stratigrafisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 57, Sayı 1, Ankara (in Turkish).
 
11.
Hatipoğlu, M. 2007. Türkiye›deki süstaşı potansiyali, madenciğinin durumu ve ekonomik boyutu; 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 201–212 (in Turkish).
 
12.
Hatipoğlu, M. and Kırıkoğlu, M.S. 2005. Türkiye›de kıymetli taşlar borsası kurulmasının önemi ve gerekliliği; uluslar arası Değerli Taşlar ve Metaller Sempozyumu, pp. 56–88 (in Turkish).
 
13.
Hatipoğlu et al. 2011 – Hatipoğlu, M., Ören, U. and Kibici, Y. 2011. Micro-Raman spectroscopy of gem-quality chrysoprase from the Biga-Çanakkale Region of Turkey. Journal of African Earth Sciences 61(4), pp. 273–285.
 
14.
Hatipoğlu, M. and Yardımcı, Y. 2014. Optical and cathodoluminescence investigations of the green microcrystalline (chrysoprase) quartz. Journal of luminescence and applications 1, pp. 87–104.
 
15.
Heflik et al. 1989 – Heflik, W., Kwiecinska, B. and Natkaniec-Nowak, L. 1989. Colour of chrysoprase in light of mineralogical studies. The Australian Gemmologist 17(2), pp. 43–46, 58–59.
 
16.
Hyrsl, J. 1999. Chrome chalcedony – A review. Journal of Gemmology 26(6), pp. 364–370.
 
17.
Hyrsl, J. 2016. Chrome chalcedony from Tanzania. The Journal of Gemmology 35(3), pp. 189–190.
 
18.
Kaydu Akbudak et al. 2018a – Kaydu Akbudak, İ., Basıbüyük, Z. and Gürbüz, M. 2018a. Yozgat “Aydıncık” kalsedon-ametist oluşumlarının mineralojisi-petrografisi ve ekonomikliliğinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 9(1), pp. 313–324 (in Turkish).
 
19.
Kaydu Akbudak et al. 2018b – Kaydu Akbudak, İ., Başıbüyük, Z., Gürbüz, M., Öztüfekçi A.Ö. and İşler F. 2018b. Yamadağ Volkanitleri (Arguvan-Malatya) İçerisinde Silisli Süstaşı Oluşumları: Mineralojik, Jeokimyasal, Gemolojik Özellikleri ve Ekonomik Önemleri. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 33(1), pp. 211–219 (in Turkish).
 
20.
Kinnunen, K.A. and Malisa E.J. 1990. Gem-quality chrysoprase from Haneti-Itiso area, central Tanzania. Bulletin of the Geological Society of London 62, pp. 157–166.
 
21.
Korbel P. and Novak M. 1999. The Complete Encyclopedia of Minerals Rocks Minerals and Gemstones, Rebo International Press, Lisse, p. 296. Netherlands.
 
22.
Krosch N.J. 1990. Queensland chrysoprase. Australian Gemmotogist 17(8), pp. 303–306.
 
23.
Lule-Whipp, C. 2006. Chromium Chalcedony from Turkey and Its Possible Archeological Connections. Gems & Gemology 42(3).
 
24.
MTA 2002. 1/500.000 scale geological map of Turkey, General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara.
 
25.
Nagase et al. 1997 – Nagase, T., Akizuki, M., Onoda, M. and Sato, M. 1997. Chrysoprase from Warrawanda, Western Australia. Neues Jahrbuch für Mineralogie 7, pp. 289–300.
 
26.
[Online] https://www.gemdat.org/gem-401... [Accessed: 2019-05-07].
 
27.
Rossman, G.R. 1994. Colored varieties of the silica minerals [In:] P.J. Heaney, C.T. Prewitt,, G.V. Gibbs, Eds., Silica-Physical Behavior, Geochemistry and Materials Applications. Mineralogical Society of America, Reviews in Mineralogy 29, pp. 433–467.
 
28.
Sachanbinski et al. 2001 – Sachanbinski, M., Janeczek, J., Platonov, A. and Rietmeijer, F.J.M. 2001. The origin of colour of chrysoprase from Szklary (Poland) and Sarykul Boldy (Kazakhstan). Neues Jahrbuch für Mineralogie 177, pp. 61–76.
 
29.
Shigley et al. 2009 – Shigley J.E., Laurs B.M. and Renfro N.D. 2009. Chrysoprase and prase opal from Haneti, central Tanzania. Gems & Gemology 45, pp. 271–279.
 
30.
Smith, C.C. 1967. A preliminary account of Rhodesia’s new gemstone-chrome chalcedony. Chamber of Mines Journal, pp. 31–34.
 
31.
Sojka et al. 2004 – Sojka, Z., Witkowski, S., Zabinski, W., Dyrek, K. and Bidzinska, E. 2004. TPR, EPR & UV-Vis studies of Ni(II) speciation in chrysoprase. Neues Jahrbuch für Mineralogie 1, pp. 11–25.
 
32.
Tetiker, S. 2010. KB Anadolu ve Tokat Yöresindeki Karakaya Karmaşığı (Meta)-Magmatik Kayaçlarının Mineraloji Petrografisi ve Jeokimyası. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Seri A 27, pp. 1–18 (in Turkish).
 
33.
Üstüntaş, A. and İnceöz, M. 1999. Zile (Tokat) batısında Uzunköy çevresinin stratigrafisi. Türkiye Jeoloji Bülteni 42(1), pp. 69–83 (in Turkish).
 
34.
Vieil et al. 2004 – Vieil, M., Çavuşoğlu, İ., Celep, O., Alp I. and Yılmaz, A.O. 2004. Opal ve Genel Özellikleri, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13–14 Mayıs, İzmir (in Turkish).
 
35.
Willing, M.J. and Stocklmayer, S.M. 2003. A new chrome chalcedony occurrence from Western Australia. Journal of Gemmology-London 28(5), pp. 265–279.
 
36.
Yılmaz, A. and Yılmaz, H. 2004. Geology and Structural Evolution of the Tokat Massif (Eastern Pontides, Turkey). Turk J Earth Sci 13, pp. 231–246.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top