Natural gas economy in the United States and European markets
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(4):77-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
From 2001–2012, international trade in natural gas increased by 86.4%, with LNG technology visibly growing in importance. In 2005, the share of LNG in the total turnover accounted for 26%, while in 2012 for 32%. In 2012, global natural gas consumption, compared to the previous year, increased by 2%, reaching 3,3 bcm. North America recorded a significant increase of 27.5% in the consumption of gas, whereas in EU countries the consumption of this fuel decreased by 2.3%. This paper examines how the share of natural gas in primary energy consumption has changed in the European and American markets; the role of this energy source has been strengthening in the US market (28.3% in 2011; 30.0% in 2012) while showing a slight decline in Europe (24.2% in 2011; 23.9% in 2012). The analysis also presents the changes that occurred in terms of dependency on gas imports in the US market, with natural gas imports decreasing due to the development of unconventional gas deposits. In comparison, in the European market lower gas recovery from domestic reserves has meant increased importance of gas imports, including LNG. The paper presents changes in natural gas prices in the European and American markets, along with the prices of LNG delivered to Japan. In addition, it reviews trends in natural gas prices for industrial consumers and households in Canada and the United States (where the ‘shale revolution’ has significantly affected a drop in prices), as well as in selected EU countries. Finally, the impact in recent years of the global natural gas market on the gas sector in Poland is examined. Highlighted are the actions undertaken to establish a competitive gas market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gospodarka gazem ziemnym na rynku amerykańskim i europejskim
gaz ziemny, niekonwencjonalne złoża gazu, gaz z łupków, LNG, liberalizacja
W latach 2001–2012 międzynarodowy obrót gazem ziemnym zwiększył się o 86,4%, przy czym zauważalny jest stopniowy wzrost znaczenia technologii LNG. W 2005 r. udział przypadający na LNG w całkowitym obrocie stanowił 26%, a w 2012 r. – 32%. Światowe zużycie gazu ziemnego w 2012 r. w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyło się o około 2% i osiągnęło 3,3 bln m3. W Ameryce Północnej odnotowano znaczący wzrost zużycia – 27,5%, natomiast w przypadku krajów UE zauważalny jest spadek konsumpcji tego paliwa – 2,3%. Autorzy przedstawili zmianę udziału gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej na rynku europejskim oraz amerykańskim, zauważalne jest umocnienie się roli tego surowca energetycznego w przypadku rynku amerykańskiego (2011 r. – 28,3%; 2012 r. – 30,0%) oraz lekki spadek w Europie (2011 r. – 24,2%; 2012 r. – 23,9%). Artykuł przedstawia ponadto zmiany jakie nastąpiły w obszarze uzależnienia od importu gazu na rynku amerykańskim (spadek importu gazu ziemnego dzięki zagospodarowaniu niekonwencjonalnych złóż gazu) oraz europejskim (spadek pozyskania gazu ze z własnych złóż, wzrost znaczenia importu gazu, w tym LNG). Ponadto przedstawiono zmiany cen gazu ziemnego na rynku europejskim, amerykańskim oraz ceny LNG dostarczanego do Japonii, a także zaprezentowano i skomentowano tendencje zmian cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych i gospodarstw domowych w USA, Kanadzie (znaczący wpływ na spadek cen miała „rewolucja łupkowa”) i wybranych państwach UE. Zaprezentowano i omówiono wpływ zmian na globalnym rynku gazu ziemnego na sektor gazowy w Polsce w ciągu ostatnich lat. Przybliżono także podejmowane działania w zakresie stworzenia konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Polsce.
 
REFERENCES (42)
1.
BP: BP Statistical Review of World Energy. June 2002–2013; www.bp.com.
 
2.
The World Bank, 2013 – Global Commodity Markets; www.econ.worldbank.org.
 
3.
ECC 2013 – Department of Energy & Climate Change 2013 – Energy trends section 5: electricity - Fuel Used in electricity generation and electricity supplied. September 2013; https://www.gov.uk/government/....
 
4.
Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., 2010 – Ecologic effect of supercritical coal-fired unit connection with gas turbine installation. Rynek Energii, 87 (2), pp. 8–13.
 
5.
Borkowski et al. 2012 – Borkowski D., Jasiński A.W., Kaliski M., Sikora A.P., Stefanowicz J., 2012 – Wyzwania regulacyjne związane z możliwością poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce. Rynek Energii, No 4, pp. 71–78 (Regulatory challenges associated with the possibility to prospect, explore and produce unconventional hydrocarbons in Poland).
 
6.
CIA 2013 – The World Factbook; www.cia.gov/index.html.
 
7.
Energy Aspects, 2013 – Shale elsewhere. Published 24 July 2013 by Trevor Sikorski.
 
8.
Frączek P., Kaliski M., 2009 – The Deregulation of Natural Gas Markets and its consequences for Gas Recipients in the EU. Archives of Mining Sciences, Vol. 54 (2009), No 4, pp. 739–752.
 
9.
Gawlik L., 2013 – Gaz ziemny z łupków w Polsce – raport. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej.Wyd. Instytutu GSMiE, Warszawa; www.wec-pksre/publikacje.html (Shale gas in Poland).
 
10.
Gross-Gołacka et al. 2013 – Gross-Gołacka E., Lubiewa-Wieleżyński W., Szurlej A., Biały R., 2013 – Wyzwania dla producentów nawozów mineralnych w kontekście liberalizacji krajowego rynku gazu ziemnego. Przemysł Chemiczny, 92(8) 2013, pp. 35–41 (Challenges that producers of mineral fertilisers are facing in the context of liberalisation of the natural gas market).
 
11.
Grudziński Z., 2011 – Wpływ opłat środowiskowych wynikających z parametrów jakościowych węgla na koszty produkcji energii elektrycznej. Mineral Resources Management (Gospodarka Surowcami Mineralnymi) Vol. 27, issue 1, pp. 115–127 (Environmental charges resulting from coal quality parameters affecting the costs of electricity production).
 
12.
Grudziński Z., 2012 – Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie No 180. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 271 (Methods for evaluating the competitiveness of domestic coal in electricity production).
 
13.
Grudziński Z., 2013 – Gospodarka węglem kamiennym energetycznym na międzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku.Mineral ResourcesManagement (Gospodarka SurowcamiMineralnymi) Vol. 29, issue 2, pp. 5–23 (Steam coal in the Atlantic & Pacific international markets).
 
14.
Grudziński Z., 2013 – Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Rocznik Ochrona Środowiska t. 15, s. 2249–2266 (Environmental Costs Resulting from the Use of Coal in the Power Sector).
 
15.
GUS 2012 – Rocznik statystyczny województw. Warszawa. (Statistical Yearbook).
 
16.
International Energy Agency (IEAa) – Natural Gas Information 2000–2013. Paris.
 
17.
International Energy Agency (IEA) 2012 – World Energy Outlook 2012. Paris.
 
18.
International Energy Agency (IEA) 2009 – World Energy Outlook 200. Paris.
 
19.
International Energy Agency (IEA) 2013 – Key World Energy Statistics. Paris.
 
20.
International Energy Agency (IEAb) 2000–2013 – Energy Price and Taxes 2000–2013.
 
21.
Janusz P., 2013 – Aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego – perspektywy rozwoju. Polityka Energetyczna, 2013, Vol. 16, issue 2 (The present natural gas market situation – development perspectives).
 
22.
Janusz P., 2010 – Zasoby gazu ziemnego w Polsce jako czynnik poprawiający bezpieczeństwo energetyczne, na tle wybranych państw UE. Energy Policy Journal (Polityka Energetyczna) Vol. 13, issue 1, pp. 23–41 (Natural gas resources in Poland as a factor increasing the energy security, compared to selected EU countries).
 
23.
Janusz et al. 2013 – Janusz P., Pikus P., Szurlej A., 2013 – Rynek gazu ziemnego w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju. Gaz, Woda i Technika Sanitarna No 1, pp. 2–6 (Natural gas market in Poland – its present situation and development perspectives).
 
24.
Johnson C., Boersma T., 2013 – Energy (in)security in Poland the case of shale gas. Energy Policy 53, pp. 389–399.
 
25.
Kaliski et al. 2012 – Kaliski M., Krupa M., Sikora A., 2012b – Forecasts and/or scenarios, including quantification of the distance, timing and costs. Arch. Min. Sci. Vol. 57 (2012), pp. 423–439.
 
26.
Kaliski et al. 2012a – Kaliski M. , Szurlej A. , Grudziński Z., 2012a – Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE. Energy Policy Journal (Polityka Energetyczna) Vol. 15, issue 4, pp. 201–213 (Coal & natural gas in electricity generation in Poland, and EU).
 
27.
Kaliski et al. 2013 – Kaliski M., Krupa M., Rychlicki S., Siemek J., Sikora A.P., 2013 – Estymacje kosztów otworów poszukiwawczych i wydobywczych dla złóż ropy i gazu w basenach geologicznych w Polsce. Mineral Resources Management (Gospodarka Surowcami Mineralnymi) Vol. 29, issue 3, pp. 167–178 (Estimation of exploration and production wells’ costs for oil & gas deposits in the geological basins in Poland).
 
28.
Kamiński J., 2009 – The impact of liberalisation of the electricity market on the hard coal mining sector in Poland. Energy Policy Vol. 37, Issue 3.
 
29.
Kamiński J., 2012 – The development of market power in the Polish power generation sector: A 10-year perspective. Energy Policy Vol. 42.
 
30.
Kamiński J., 2013 – A blocked takeover in the Polish power sector: A model-based analysis. Energy Policy.
 
31.
Kotowicz J., Bartela Ł., 2011 – The influence of the legal and economical environment and the profile of activities on the optimal design features of a natural-gas-fired combined heat and power plant. ENERGY Vol. 36, Issue 1, pp. 328–338.
 
32.
Michałowski et al. 2012 – Michałowski M., Tora B., Čablík V., Černotová L., 2012 – Wybrane problemy wydobycia gazu łupkowego. Rocznik Ochrona Środowiska t. 14, s. 866–874 (Selected Issues of Shale Gas Exploitation).
 
33.
Ministerstwo Gospodarki, 2013 – Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.Warszawa; www.mg.gov.pl (Report on gaseous fuel security supply monitoring results, 1 January, 2012 – 31st December, 2012).
 
34.
Ministerstwo Środowiska, 2013 – Porozmawiajmy o łupkach: http://lupki.mos.gov.pl/gaz-z-....
 
35.
Mokrzycki et al. 2008 – Mokrzycki E., Ney R., Siemek J., 2008 – Światowe zasoby surowców energetycznych. Wnioski dla Polski. Rynek Energii, 2008, No 6, pp. 2–13 (Global resources of energy fuels. Conclusions for Poland).
 
36.
Olkuski T., 2013 – Zależność Polski w zakresie importu węgla kamiennego. Mineral Resources Management (Gospodarka Surowcami Mineralnymi)Vol. 29, issue 3, pp. 115–130 (Poland’s dependency on coal imports).
 
37.
Rychlicki S., Siemek J., 2011 – Gaz łupkowy – zasoby i technologia. Rynek Energii No 3, pp. 3–8 (Shale gas – resources & technology).
 
38.
Rychlicki S., Siemek J., 2013 – Stan aktualny i prognozy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Mineral Resources Management (Gospodarka Surowcami Mineralnymi) Vol. 29, issue 1, pp. 5–14 (Present situation&forecasts for the use of natural gas in electricity generation in Poland).
 
39.
Siemek et al. 2011 – Siemek J., Kaliski M., Rychlicki S., Sikora S., Janusz P., Szurlej A., 2011 – Importance of LNG technology in the development of world’s natural gas deposits. Mineral Resources Management (Gospodarka Surowcami Mineralnymi) Vol. 27, issue 4, pp. 109–130.
 
40.
Siemek J., Nagy S., 2012 – Energy Carriers Use in the World: Natural Gas – Conventional and Unconventional Gas Resources. Archives of Mining Sciences Vol. 57, No 2, pp. 283–312.
 
41.
Van der Hoeven M., 2012 – World Energy Outlook 2012, Warszawa, 14 October.
 
42.
Urząd Regulacji Energetyki, 2013 – Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2012 r. Warszawa, March (Report on the activities of the President of the Energy Regulatory Office).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top