Silver, tin and volframium in the Lublin Formation coal (Westphal B) in the Lublin Coal Basin (LZW)
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(1):147–167
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The average contents of Ag (0.55 ppm) in the researched coal are similar to, and the contents of Sn (3.30 ppm) and W (13.30 ppm) are higher than their average contents in the hard coals from around the world. Several trends relating to changes in the contents of Ag, Sn and W in the Lublin Formation coal, in the profiles of some coal seams and along the stretch of the Chełm (between 8 boreholes) and Bogdanka (along mining excavations) deposits were noted. The contents of tin in the coal correlate with the contents of Sr, Th, P, La and Ba, while the tungsten contents with Cr, Co, Cu, Pb, Sc and Ni. The highest contents of Ag (3.33 ppm) and Sn (4.44 ppm) were found in pyrite and marcasite, and W in vitrinite (19.64 ppm). The greatest influence on contents Ag in the researched coal has witrynit (50.4%) and clay minerals (41.9%), and Sn and W contents in carbon-mainly vitrinite (88.2 and 89.2%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Srebro, cyna i wolfram w węglu z formacji Lublina (westfal B) w Lubelskim Zagłębiu Węglowym (LZW)
pierwiastki śladowe, węgiel kamienny, Lubelskie Zagłębie Węglowe, westfal
Przeciętna zawartość Ag (0,55 ppm) w badanym węglu jest zbliżona, a zawartooeci Sn (3,30 ppm) i W (13,30 ppm) są wyższe od ich przeciętnych zawartości w węglu kamiennym ze złóż świata. Odnotowano kilka tendencji zmian zawartości Ag, Sn i W w węglu w profilu formacji Lublina, w profilu niektórych pokładów węgla oraz po rozciągłości złoża Chełm (pomiędzy 8 otworami wiertniczymi) i Bogdanka (wzdłuż wyrobisk górniczych). Zawartość cyny w węglu koreluje z zawartością Sr, Th, P, La i Ba, a zawartość wolframu z Cr, Co, Cu, Pb, Sc i Ni. Najwyższe zawartości Ag (3,33 ppm) i Sn (4,44 ppm) stwierdzono w pirycie i w markasycie, a W w witrynicie (19,64 ppm). Największy wpływ na zawartość Ag w badanym węglu ma witrynit (50,4%) i minerały ilaste (41,9%), a na zawartość Sn i W w węglu - głównie witrynit (88,2 i 89,2%).
 
REFERENCES (48)
1.
Alastuey A., Jimenez A., Plana F., Querol X., Suarez-Ruiz I., 2001 - Geochemistry,mineralogy and technological properties of the main Stephanian (Carboniferous) coal seams from the Puertollano Basin, Spain. International Journal of Coal Geology 45, s. 247-265.
 
2.
Bossowski A., 1995 - Lower Silesian Coal Basin. Coal deposits. [In:] The Carboniferous system in Poland. Eds. H. Żakowa, A. Zdanowski. Papers of the Polish Geological Institute 148, 173-175.
 
3.
Cebulak S. 1979 - Geochemia węgla i komputeryzacja danych węglowych (maszynopis). Archiwum Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego, Sosnowiec.
 
4.
Cebulak S., 1983 - Determination of geochemical components of coal from the point of view of full utilization and environmental preservation. In: Geological problems of coal basins in Poland. Eds. K. Bojkowski, K. Porzycki, Geological Institute, Warsaw, s. 335-361.
 
5.
Cebulak S., Różkowska A., 1983 - Korelacja pokładów węgla w Centralnym Rejonie Węglowym Lubelskiego Zagłębia Węglowego na podstawie badań geochemicznych. Kwartalnik Geologiczny t. 27, nr 1, s. 25-40.
 
6.
Dai S., Ren D., Tang Y., Yue M., Hao L., 2005 - Concentration and distribution of elements in Late Permian coals from western Guizhou Provinc, China. International Journal of Coal Geology 61, s. 119-137.
 
7.
Domagała M., 1969 - Uwagi o mikroelementach w popiołach lepidofitów karbońskich z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Geologiczny nr 5, s. 245-247.
 
8.
Eskenazy G.M., Stefanova Y.S., 2007 - Trace elements in the Goze Delchev coal deposit, Bulgaria. International Journal of Coal Geology 72, s. 257-267.
 
9.
Goldschmidt V.M., Peters C., 1933 - Zur Kenntnis der Troilit-Knollen der Meteoriten ein Betrag zur Geochemie von Chrom, Nickel und Zinc. Nachrichten von Gesellshaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, Bd. 3, s. 278-287.
 
10.
Górecka E., 1996 - Mineral sequence development in the Zn-Pb deposits of the Silesian-Cracow Area, Poland. [In:] Carbonate-hosted zinc-lead deposits in the Silesian-Cracow Area, Poland. Eds. Górecka E., Leach D., Kozłowski A. Papers of the Polish Geological Institute 154, s. 25-36.
 
11.
Gürdal G., 2008 - Geochemistry of trace elements in Can coal (Miocene), Canakkale, Turkey. International Journal of Coal Geology 74, 28-40.
 
12.
Hackley P.C., Warwick P.D., González E., 2005 - Petrology, mineralogy and geochemistry of mined coals, western Venezuela. International Journal of Coal Geology 63, s. 68-97.
 
13.
Hanak B., Kokowska-Pawłowska M., 2003 - Charakterystyka zmienności udziału wybranych pierwiastków śladowych w skałach towarzyszących pokładom węgla 610 i 620. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 256, seria Górnictwo, s. 95-101.
 
14.
Hanak B., Kokowska-Pawłowska M., 2004 - Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych i podrzędnych w skałach płonnych i w popiołach węgla z pokładu 620. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 260, seria Górnictwo, s. 155-165.
 
15.
Hanak B., Kokowska-Pawłowska M., 2006a - Zmienność zawartości pierwiastków śladowych w linotypach węgla i ich popiołach na tle profilów pokładu 630 (GZW). Gospodarka SurowcamiMineralnymi t. 22, z. spec. 3, s. 69-77.
 
16.
Hanak B., Kokowska-Pawłowska M., 2006b - Charakterystyka koncentracji pierwiastków śladowych w skałach towarzyszących z pokładu 630. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 273, seria Górnictwo, s. 27-37.
 
17.
Idzikowski A., 1959 - O występowaniu niektórych mikroelementów w węglach kamiennych warstw rudzkich i siodłowych na Górnym Śląsku. Archiwum Mineralogiczne t. 23, nr 2, s. 272-350.
 
18.
Jureczka J., Kotas A., 1995 - Upper Silesian Coal Basin, Coal deposits. [In:] The Carboniferous system in Poland. Eds. H. Żakowa, A. Zdanowski. Papers of the Polish Geological Institute 148, 164-172.
 
19.
Kabata-Pendias A., Pendias H., 1993 -Biogeochemia pierwiastków śladowych.Wyd.1,Warszawa, PWN.
 
20.
Knafel S., 1988 - Charakterystyka petrograficzna węgla. [In:] Karbon Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Red. Z. Dembowski, J. Porzycki. Prace Instytutu Geologicznego 122, s. 167-178.
 
21.
Kruszewska K., 1979 - Ocena możliwości opracowania metody otrzymywania koncentratów grup maceratów węgla kamiennego o wysokiej czystości oraz sposoby porównywania wyników pomiarów refleksyjności z wynikami badań spektrometrycznych w podczerwieni. Ekspertyza Stow. Inż. i Techn. Górn. nr 543/79, Katowice.
 
22.
Kuhl J., Ziółkowski J., 1954 - Pierwiastki rzadkie w górnośląskim węglu. Przegląd Górniczy t. 10, nr 1, s. 180.
 
23.
Marczak M. i zespół, 1978 - Określenie geochemicznych składników węgla pod kątem pełnej utylizacji i ochrony środowiska. Część nieorganiczna (maszynopis). Archiwum Zakładu Geochemii Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec.
 
24.
Marczak M., 1985 - Geneza i prawidłowości występowania pierwiastków śladowych w węglach złoża Chełm w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 748.
 
25.
Marczak M., Lewińska L., 1982 - Molibden w węglach kamiennych złoża Chełm (Lubelskie Zagłębie Węglowe). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, seria Geologia t. 6, s. 22-32.
 
26.
Marczak M., Lewińska-Ochwat L., 1989 - Geneza wanadu w węglach kamiennych Lubelskiego i Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, seria Geologia t. 10/11, s. 102-104.
 
27.
Marczak M., Parzentny H., 1985 - Geochemiczna i ekologiczna ocena węgli złoża Chełm o podwyższonych i wysokich koncentracjach ołowiu. Przegląd Geologiczny nr 12, s. 680-683.
 
28.
Marczak M., Parzentny H., 1989 - Stężenia kadmu jako kryterium ekologicznej oceny węgli złoża Chełm w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Przegląd Geologiczny nr 5, s. 272-275.
 
29.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A., 2007 - Podstawy geochemii środowiska. Wyd. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 
30.
Parzentny H., 1989 - Różnice w zawartości i sposobie związania niektórych pierwiastków w węglu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w profilu pojedynczego pokładu. Przegląd Górniczy nr 4, s. 17-21.
 
31.
Parzentny H., 1995 - Wpływ nieorganicznej substancji mineralnej na zawartość niektórych pierwiastków śladowych w węglu Górnośląskiego ZagłębiaWęglowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1460, s. 1-91.
 
32.
Parzentny H., 2005 - Dokumentacja badań próbek węgli Polski, t. III: Lubelskie Zagłębie Węglowe. Archiwum Zakładu Geochemii Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 1-198.
 
33.
Parzentny H.R., 2007 - Petrographic, chemical-technological and geochemical characteristics of the coal from the the coal seams 430 and 448 in the "Victoria" coal mine (Lower Silesian Coal Basin). Górnictwo i Geologia t. 2, nr 4, s. 69-82.
 
34.
Pendias H., 1964 - Badania geochemiczne węgli z warstw wałbrzyskich i białokamieńskich Zagłębia Wałbrzyskiego. Kwartalnik Geologiczny t. 8, s. 769-788.
 
35.
Pendias H., 1966 - Badania geochemiczne węgli z pokładów żaclerskich Zagłębia Wałbrzyskiego. Kwartalnik Geologiczny t. 10, s. 296-314.
 
36.
Piedad-Sanchez N., Izart A., Martinez L., Suarez-Ruiz I., 2004 - Paleothermicity in the Central Asturian Coal Basin, North Spain. International Journal of Coal Geology 58, 205-229.
 
37.
PN-G-04501:1998 - Węgiel kamienny i antracyt. Pobieranie próbek pokładowych bruzdowych.
 
38.
PN-ISO 7404-3:2001 - Metody analizy petrograficznej węgla kamiennego (bitumicznego) i antracytu. Metoda oznaczania składu grup macerałów.
 
39.
Porzycki J., Zdanowski A., 1995 - Coal deposits, Lublin Coal Basin. [In:] The carboniferous system in Poland. Eds. A. Zdanowski, H. Żakowa, Papers of the Polish Geological Institute nr 148, s. 159-164.
 
40.
Quero l X., Izquierdo M.,Monfort E., Alvarez E., Font O.,Moreno T., Alastuey A.,Zhuan g X., Lu W.,Wang Y., 2008 - Environmental characterization of burnt coal gangue banks at Yangquan, Shanxi Province, China. International Journal of Coal Geology 75, s. 93-104.
 
41.
Ruppert L.F., Kirschbaum M.A., Warwick P.D., Flores R.M., Affolter R.H., 2002 - The US Geological Survey's national coal resource assessment: the results. International Journal of Coal Geology 50, 247-274.
 
42.
Song D., Qin Y., Zhang J.,Wang W., Zheng Ch., 2007 - Concentration and distribution of trace elements in some coals from Northern China. International Journal of Coal Geology 69, 179-191.
 
43.
Viets J.G., Leach D.L., Lichte F.E., Hopkins R.T., Gent C.A., Powell J.W., 1996 - Paragenetic and minor-and trace-element studies of Mississippi Valley-type ore deposits of the Silesian-Cracow District, Poland. [In:] Górecka E., Leach D., Kozłowski A., (Eds.), Carbonate-hosted zinc-lead deposits in the Silesian-Cracow Area, Poland. Papers of the Polish Geological Institute 154, s. 51-71.
 
44.
Winogradow A.Ł., 1962 - Srednye soderžania chimičeskich elementov v glavnych tipach izveržennych gornych porod zemnoy kory. Geochimia t. 7, s. 555-571.
 
45.
Yossifova M.G., 2007 -Mineral and inorganic chemical composition of the Pernik coal, Bulgaria. International Journal of Coal Geology 72, s. 268-292.
 
46.
Yudovich Ya.E., Ketris M.P., Merc A.W., 1985 - Elementy-primesi v iskopaemych ugljach. Izdatielstwo Nauka, Leningrad.
 
47.
Yudovich Ya.E., Ketris M.P., 2002 - Neorganičskoe veščestvo ugley. Russian Academie of Sciences Ural Division., Ekaterinburg.
 
48.
Zeng R., Zhuang X., Koukouzas N., Xu W., 2005 - Characterization of trace elements in sulphur-rich Late Permian coals in the Heshan coal field, Guangxi, South China. International Journal of Coal Geology 61, s. 87-95.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953