On some randomness phenomena occuring during the process of the formation of the post mining subsidence
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(2):77-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The dislocation process of the points located on a surface in the area that was under the influence of underground mining was observed in a small time scale. It exhibited highly irregular behaviour (e.g. the observed points during the time their vertical subsidence oscilated in a random way). In the paper is analysed vertical subsidence of three points. The results of the analysis show in an evident way that the nature of the observed irregularities is inherently random. Thus the observed phenomen proves that the underlying mechanism which rules the formation process of the post mining subsidence is of the purely random nature.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
O pewnych zjawiskach losowych występujących w czasie procesu formowania się górniczej niecki eksploatacyjnej
błąd pomiaru, eksploatacja górnicza, geodezyjny pomiar górniczy, losowość, niecka osiadania, równanie Ito, równanie Kołmogorowa, technologia GPS
Proces przemieszczeń punktów powierzchni w obszarze oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej był obserwowany w małej skali czasowej (krótki przedział czasu pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami). Proces ten wykazuje nieregularne zachowanie (np. obserwowane punkty oscylowały w sposób losowy w czasie ich obniżania się). W pracy zanalizowano osiadanie trzech punktów. Rezultaty analizy ukazują w sposób wyraźny, że charakter zaobserwowanych nieregularności jest z natury rzeczy losowy. Zaobserwowane zjawisko odsłania zatem losowy mechanizm rządzący procesem formowania się niecki pogórniczej.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top