Phosphorus content in deposits of Zofiówka monocline (SW part of the Upper Silesian Coal Basin)
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Centrum Badań Technologicznych, Zabrze
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(2):67-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article characterizes changes in the phosphorus content in 29 coal seams of the Pniówek and Zofiówka deposits within the Zofiówka Monocline. This was accomplished on the basis of a digital database containing 2,730 samples, where phosphorus content was determined in 1,674 samples. Basic statistical analysis was done to determine the number of samples for each coal seam (in which phosphorus content was determined), as well as min., max., and mean content of this element in the analyzed coal seams. The content of phosphorus was observed in the horizontal (in two directions: E-W and N-S) and vertical (with depth) direction. Contour maps of phosphorus content in all analyzed coal seams were also prepared. The results showed that the phosphorus content in the analyzed coal seams of the Zofiówka Monocline varies widely from 0.001 to 0.550% Pa (mean 0.064%). Therefore, the local coal contains a relatively high content of phosphorus unfavorable for the production of coke. The lowest content of this parameter is shown by coal seams No. 417/1, 418/1-2, 502/1, and 505/1; the highest coal content is found in seams No. 362/1 and 406/1. A general trend of changes in phosphorus content did not appear. Each of the coal seams exhibited differing characteristic changes. There was also no relation to the stratigraphy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość fosforu w złożach monokliny Zofiówki (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego)
Górnośląskie Zagłębie Węglowe, węgiel kamienny, zawartość fosforu, wskaźnik jakości
Przeprowadzono charakterystykę zmienności zawartości fosforu w 29 pokładach węgla kamiennego złóż Pniówek i Zofiówka, występujących na monoklinie Zofiówki. Dokonano tego na podstawie utworzonej cyfrowej bazy danych obejmującej 2730 próbek, spośród których w 1674 oznaczono zawartość tego pierwiastka. Przeprowadzono podstawowe analizy statystyczne, za pomocą których określono m.in. liczbę próbek, w których oznaczono zawartość fosforu w poszczególnych pokładach, a także minimalną, maksymalną oraz średnią zawartość tego pierwiastka w danym pokładzie. Prześledzono zmiany zawartości fosforu w układzie horyzontalnym (w dwóch kierunkach: E-W oraz N-S) i wertykalnym (wraz z głębokością). Wykreślono także mapy izolinii zawartości fosforu we wszystkich badanych pokładach węgla. Wyniki badań wykazały, że zawartość fosforu w badanych pokładach złóż monokliny Zofiówki zmienia się w szerokim zakresie od 0,001 do 0,550% Pa (śr. 0,064%). Występuje w nich zatem węgiel o stosunkowo wysokiej – niekorzystnej przy produkcji koksu – zawartości fosforu. Najniższymi zawartościami tego parametru odznaczają się pokłady 417/1, 418/1-2, 502/1 oraz 505/1, najwyższymi natomiast – 362/1 i 406/1. Nie wykazano żadnej ogólnej tendencji zmian zawartości fosforu. W każdym z pokładów obserwuje się odmienny charakter tych zmian. Nie stwierdzono także żadnego powiązania z przynależnością stratygraficzną.
 
REFERENCES (24)
1.
Bątorek-Giesa i in. 2001 – Bątorek-Giesa,N., Sobolewski,A. i Gładych-Winnicka,G. 2001. Analiza porównawcza metod oznaczania zawartości fosforu w węglach i koksach. Karbo nr 2, 61–65.
 
2.
Burger i in. 1997 – Burger, K., Gabzdyl, W. i Ryszka, J. 1997. Phosphorus concentration in limnic deposits of Silesian Formation (Upper Carboniferous) in the Upper Silesian Coal Basin. Prace PIG, CLVII, cz. 2, 313–317.
 
3.
Diessel, C.F.K. 1992. Coal–Bearing Depositional Systems. Berlin.
 
4.
Gabzdyl, W. 1987. Petrografia węgla. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
5.
Kuhl, J. i Dąbek, H. 1961. O chlorze i fosforze w węglach kamiennych Górnego Śląska. Przegląd Górniczy nr 9, 443–446.
 
6.
Kurdziel, K. i Kosewska, M. 2001. Wpływ jakości koksu na techniczne i ekonomiczne wskaźniki produkcji surowki żelaza w Hucie im. T. Sendzimira S.A. Karbo nr 2, 57–60.
 
7.
Mahony i in 1981 – Mahony, B., Moulston, I. i Wilkinson, H.C. 1981. Study of the relationship between the phosphorus content of coal and coke. Fuel vol. 60, i. 4, 355–358.
 
8.
Michalik, A. i Bronny, M. 2001. Parametry jakościowe koksu spełniające wymagania procesu wielkopiecowego, a właściwości dostępnej bazy węglowej. Karbo nr 2, 53–56.
 
9.
Marcisz, M., 2010a. Szacowanie gęstości opróbowania pokładów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
10.
Marcisz M., 2010b. Ocena bazy zasobowej węgla koksowego w KWK Zofiówka i KWK Pniówek JSW SA. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Managemen t. 26, z. 2, 5–23.
 
11.
Mielecki, T. 1972. Wiadomości o badaniu i własnościach węgla. Wyd. Śląsk, Katowice.
 
12.
Morga, R. 2007. Struktura zmienności zawartości fosforu w eksploatowanych pokładach węgla kamiennego KWK Pniówek. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Managemen t. 23, z. 1, 29–48.
 
13.
Morga, R. 2005. Występowanie fosforu w węglu kamiennym i jego znaczenie w produkcji koksu. Przegląd Górniczy nr 3, 31–32.
 
14.
Nieć, M. 1982. Geologia kopalniana. Wyd. Geologiczne, Warszawa.
 
15.
Okulski i in. 2010 – Okulski, T., Ozga-Blaschke, U. i Stala-Szlugaj, K. 2010. Występowanie fosforu w węglu kamiennym. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Managemen t. 26, z. 1, 23–35.
 
16.
Probierz, K. i Marcisz, M. 2011. Trafność szacowania jakości węgla kamiennego na przykładzie wybranych pokładów złoża Pniówek. Przegląd Górniczy t. 66, nr 7–8, 166–170.
 
17.
Probierz, K. i Marcisz, M. 2010. Estimation of the hard coal quality in a deposit in view of national and international standards. Archiwum Górnictwa vol. 55, nr 4, 847–863.
 
18.
Probierz i in. 2011 – Probierz, K., Marcisz, M. i Sobolewski, A. 2011. Znaczenie badań geologicznych w rozpoznaniu bazy zasobowej węgli koksowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego dla potrzeb projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Karbo nr 3, 123–135.
 
19.
Probierz i in. 2012a – Probierz, K., Marcisz, M. i Sobolewski, A. 2012a. Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Wyd. IChPW, Zabrze.
 
20.
Probierz i in. 2012b – Probierz, K., Marcisz, M. i Sobolewski, A. 2012b. Rozpoznanie geologicznych warunków występowania węgla koksowego w rejonie Jastrzębia dla potrzeb projektu „Inteligentna koksownia”. Biuletyn PIG nr 452, 245–256.
 
21.
Rożkowska, A. i Parzentny, H. 1990. Zawartość fosforu w węglach kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kwartalnik Geologiczny vol. 34, nr 4, 611–622.
 
22.
Stach, E. i in. 1982. Stach’s Textbook of Coal Petrology. Gebrüder Borntraeger, Berlin-Stuttgart.
 
23.
Taylor, G.H. i in. 1998. Organic Petrology. Gebrüder Borntraeger, Berlin-Stuttgart.
 
24.
www.jsw.pl.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top