Possibilities for application of decision trees in studies over effectiveness and risk in exploration, development and mining of mineral deposits
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):131–139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Decision trees constitute a convenient method for structuring decision-making processes, particulary sequential ones taken in the conditions of uncertainty. This method enables also evaluation of effectiveness and risk of the actions considered and the choice of an optimal decision. The paper presents an example of its application while studying effectiveness and risk associated with development of deep copper deposits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości zastosowania drzew decyzyjnych w badaniu efektywności i ryzyka poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalin
górniczy projekt inwestycyjny, drzewa decyzyjne
Drzewa decyzyjne są dogodną metodą strukturalizacji procesów decyzyjnych, w szczególności procesów sekwencyjnych podejmowanych w warunkach niepewności. Metoda drzew decyzyjnych pozwala także na ocenę efektywności i ryzyka badanych kierunków działań i wybór optymalnej decyzji. W artykule zaprezentowano przykład zastosowania metody w badaniu efektywności i ryzyka zagospodarowania złóż miedzi na dużych głębokościach.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953