Sources and utilization of synthetic gypsum from flue gas desulphurization in Poland
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(Zeszyt specjalny 1):5-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A large number of new desulphurisation installations was constructed in Polish power industry in recent years, so SO2 emission was reduced by more than a half to 1.02 million tonnes in 2003, while SO2 capture increased to 57.9%, respectively. FGD gypsum, obtained in the most important wet-limestone desulphurisation method, is recognised as a full substitute of natural gypsum. Its production in Poland started in 1994, and amounted to almost 1.2 million tonnes in 2004. The whole amount of produced synthetic gypsum in Poland is currently used in gypsum binders, plasters and plasterboards manufacture, as well as an additive in production of Portland cement. The paper presents sources and production of FGD gypsum in Poland in recent years, as well as characterise developments in leading industries, which consume these raw materials. Relationships between domestic producers and consumers of synthetic gypsum are also presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Źródła i użytkowanie gipsów syntetycznych z odsiarczania spalin w Polsce
odsiarczanie, gips syntetyczny, źródła, produkcja, użytkowanie
W ostatnich latach w polskich elektrowniach zawodowych zbudowano szereg instalacji odsiarczania spalin (IOS), co pozwoliło ograniczyć całkowitą emisję SO2 o ponad połowę - do 1,02 mln Mg w 2003 r., a udział SO2 zatrzymanego w tych instalacjach wzrósł do 57,9% w 2003 r. Gips syntetyczny otrzymywany metodą mokrą wapienną generalnie posiada parametry jakościowe zbliżone do gipsów naturalnych i może je zastępować we wszystkich technologiach związanych z ich przetwórstwem i wykorzystaniem. Produkcję gipsu syntetycznego rozpoczęto w 1994 r., a w 2004 osiągnęła ona wielkość ponad 1,2 mln Mg. W artykule zaprezentowano źródła i poddano analizie strukturę produkcji gipsu syntetycznego w Polsce w ostatnich latach, jak również scharakteryzowano tendencje rozwoju czołowych branż przemysłu będących głównymi konsumentami tych surowców. Przedstawione zostały także relacje między krajowymi producentami i użytkownikami tych surowców.
 
REFERENCES (14)
1.
Agencja Rynku Energii S.A., 2005 — Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2004, Warszawa.
 
2.
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2000—2004. Praca zbiorowa pod redakcją R. Neya i T. Smakowskiego. Wyd. Pracownia Polityki Surowcowej, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2006 (w druku).
 
3.
Dziadzio S., 2005 — Odsiarczanie spalin w Elektrowni Bełchatów. Energia Gigawat Nr 12.
 
4.
Główny Urząd Statystyczny — Roczniki Statystyczne za lata 1990—2005.
 
5.
Roszczynialski W., Gawlicki M., 1997 — Kierunki zagospodarowania produktów odsiarczania spalin. Materiały VII Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Polanica Zdrój.
 
12.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top