Reporting of hard coal reserves and resources in Poland on the basis of the JORC code
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania w Energetyce, Kraków
2
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(2):5–29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Indicating the resources and reserves of mineral deposits and disclosing such information to the public domain is an important issue with respect to the merits of doing business in the geological and mining field. Currently in the international sphere there is a system of reporting and classification of solid mineral resources based on the Australian JORC Code. This document, honored by the stock exchanges, presents minimum standards and guidelines necessary to reliably and credibly indicate resources of mineral deposits. The JORC uses two basic categories: resources and reserves, the first of which relates to inventory (balanced resources) of the mineral and the other – to recoverable reserves – that is possible to extract taking into account the currently available technical means and the current economic criteria. The classification system is hierarchical – reserves are a subset of resources. With the gathering of geological information, the latter are distinguished into inferred resources, indicated resources and measured resources, while within the first group there are reserves classified as probable reserves and proved reserves. Measured resources and proved reserves constitute the most recognized parts of the deposits. Following the success of the JORC many countries have developed their own national standards of reporting of resources and reserves. These codes are concentrated within CRIRSCO – Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards [solid]. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykazywanie zasobów węgla kamiennego w Polsce zgodnie z JORC Code
zasoby złóż kopalin, wykazywanie zasobów, kodeks JORC, kategorie zasobów
Wykazywanie zasobów złóż kopalin oraz podawanie tych informacji do wiedzy publicznej stanowi istotne zagadnienie w odniesieniu do zasadności prowadzenia działalności gospodarczej w branży geologiczno-górniczej. Od szeregu lat w przestrzeni międzynarodowej funkcjonuje system raportowania i klasyfikacji zasobów kopalin stałych bazujący na australijskim kodeksie JORC. Dokument ten, honorowany przez giełdy, przedstawia minimum standardów i wytyczne niezbędne do rzetelnego i wiarygodnego wykazywania zasobów złóż; kodeks JORC stosuje dwie podstawowe kategorie zasobów: resources i reserves, z których pierwsza odnosi się do zapasów (zasobów bilansowych) kopaliny, a druga do zasobów wydobywalnych – czyli wielkości możliwych do wydobycia przy uwzględnieniu aktualnie dostępnych środków technicznych i obecnych kryteriów ekonomicznych. Układ klasyfikacji jest hierarchiczny – zasoby reserves stanowią podzbiór zapasów. Wraz z napływem informacji geologicznej wśród tych ostatnich wyróżnia się zasoby domniemane (inferred), oznaczone (indicated) oraz zmierzone (measured), natomiast w obrębie pierwszych – zasoby prawdopodobne (probable) i pewne (proved). Zasoby bilansowe zmierzone oraz wydobywalne pewne stanowią najlepiej rozpoznane partie złóż. W związku z sukcesem JORC wiele krajów wprowadziło bazujące na nim własne, narodowe kodeksy wykazywania zasobów. Kodeksy te skupione są w obrębie CRIRSCO – Komitecie Międzynarodowych Standardów Wykazywania Zasobów Kopalin [stałych]. [...]
 
REFERENCES (11)
1.
Australian Guidelines for the Estimation and Classification of Coal Resources (2014 edition). Prepared by the Guidelines Review Committee on behalf of the Coalfields Geology Council of New South Wales and the Queensland Resources Council; www.jorc.org.
 
2.
Diehl, P. i David, M. 1982. Classification of Ore Reserves – Resources Based on Geostatistical Methods. CIM Bull. No 2, s. 127–136.
 
3.
JORC Code, 2012. Joint Ore Reserves Committee (2012 edition). The JORC code and guidelines. Australasian code for reporting of exploration results, mineral resources and ore reserves. Prepared by the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia; www.jorc.org.
 
4.
Kelter, D. 1991. Classifications Systems for Coal Resources – a Review of the Existing Systems and Suggestions for Improvements. Geol. Jb. A 127 s. 347–359.
 
5.
Kicki, J. i Sobczyk, E.J. 2015. Dostępność bazy zasobowej węgla kamiennego według standardów międzynarodowych (JORC Code). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Kraków (praca niepublik.).
 
6.
Ministerstwo Środowiska RP, 2005. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin. Dz.U. z dnia 25 lipca.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny. Dz.U. Nr 291, poz. 1712.
 
8.
Monitoring procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego. Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach, Katowice 2014.
 
9.
Nieć, M., red. 2012. Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Ministerstwo Środowiska, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
10.
Nieć, M. 2009. Polska i międzynarodowa ramowa klasyfikacja zasobów (UNFC) złóż kopalin stałych i węglowodorów – podobieństwa i różnice. Górnictwo Odkrywkowe R. 50, nr 2–3, s. 50–57.
 
11.
Sobczyk, E.J. i Saługa, P.W. 2013. Coal Resource Base in Poland from the Perspective of Using the JORC Code. [W:] Proceedings of the 23rd World Mining Congress, CIM Journal, Kanada.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953