Valuation of mineral project with flexibility –‘MAD’ approach vs. consecutive stochastic tree
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania w Energetyce, Kraków
 
2
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 
3
Pracownia Ekonomiki Energetyki, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(2):31-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For many years, real options analysis (ROA) has been perceived as an attractive project valuation alternative to the traditional discounted cash flow analysis (DCF). Right now, one can see evidence of a growing dispersion in the applicability of the method among various industries (particularly minerals, coal, gas and petroleum) and the banking sector. This is because of its potential to value managerial flexibility including possibilities for delaying investments or reformulating the operating strategies of the company. The real option approach enables one to calculate a project’s fundamental value in approximating the market one. The basis of option theory is stochastic modeling of underlying assets – the preferred, commonly used ROA methodology, introduced by Copeland and Antikarov (2001), is called the MAD (marketed asset disclaimer) approach. It assumes that an underlying asset, which is the (gross) present value of the project (PV), changes with time according to the multiplicative stochastic process derived as discrete binomial approximation of geometric Brownian motion (GBM). In addition, the MAD assumes, that a twin asset of the underlying instrument is calculated in a common way net present value (NPV). [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wycena górniczego projektu inwestycyjnego z elastycznością – podejście ‘MAD’ vs. model konsekutywnego drzewa stochastycznego
surowce mineralne, analiza opcji rzeczowych, wartość bieżąca brutto, proces stochastyczny, opcja czekania, założenie MAD
Analiza opcji rzeczowych stanowi od lat atrakcyjną alternatywę dla podstawowej metodyki oceny efektywności ekonomicznej i wyceny aktywów rzeczowych – analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF.Wśród zasadniczych przyczyn wzrastającego zainteresowania tą metodyką w przemyśle – w tym w szczególności wydobywczym – jest jej potencjał w zakresie wyceny elastyczności decyzyjnej, związanej z istniejącymi faktycznie możliwościami odkładania przedsięwzięć w czasie oraz modyfikacji zakładanych pierwotnie strategii operacyjnych; takie podejście umożliwia uzyskiwanie wartości fundamentalnej na poziomie zbliżonym do rynkowego. Fundament teorii opcji stanowi stochastyczne modelowanie zmian aktywów podstawowych tych instrumentów w czasie. Aktualnie preferowana praktyczna metodyka wyceny przedsięwzięć z elastycznością (nazywana podejściem MAD) zakłada, że walor bazowy opcji rzeczowych – wartość bieżąca brutto projektu PV – rozwija się w czasie zgodnie z iloczynowym procesem stochastycznym, stanowiącym dwumianową aproksymację geometrycznego ruchu Browna (GBM). Ponadto przyjmuje się, że instrumentem bliźniaczym aktywów podstawowych, którego istnienie jest niezbędnym warunkiem poprawnej wyceny opcji, jest szacowana w analizie DCF wartość zaktualizowana netto – NPV. [...]
 
REFERENCES (24)
1.
Brennan, M.J. i Schwartz, E.S. 1985. A New Approach to Evaluating Natural Resource Investments. Midland Corporate Finance Journal 3, s. 37–47.
 
2.
Copeland, T. i Antikarov,V. 2001. Real Options: A Practitioner’s Guide. Texere, Thompson Corporation, 370 s.
 
3.
Cox i in. 1979 – Cox, J.C., Ross, S.A. i Rubinstein, M. 1979. Option Pricing: a Simplified Approach. Journal of Financial Economics 7( 3), s. 229–263.
 
4.
Davis, G.A. 1998. One Project, Two Discount Rates. Mining Engineering 50(4), s. 70–74.
 
5.
Kaldor, N. 1939. Speculation and Economic Stability. Review of Economic Studies 7, s. 1–27.
 
6.
Kaliski i in. 1979 – Kaliski, M., Krupa, M., Sikora, A. i Szurlej, A. 2014. Ekonomiczne aspekty pozyskania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego. Rynek Energii 110(1), s. 151–158.
 
7.
Kamiński J., 2009. The impact of liberalisation of the electricity market on the hard coal mining sector in Poland. Energy Policy vol. 37, is. 3, March 2009, Pages 925–939.
 
8.
Kamiński, J. i Kudełko, M. 2010. The prospects for hard coal as a fuel for the Polish power sector. Energy Policy. vol. 38, is. 12, December 2010, Pages 7939–7950.
 
9.
Mun J., 2006. Real Options Analysis – Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. New Jersey: Wiley, Hoboken, 290 s.
 
10.
Paddock i in. 1979 – Paddock, J.L., Siegel, D.R. i Smith, J.L., 1988. Option Valuation of Claims on Real Assets: the Case of Offshore Petroleum Leases. Quarterly Journal of Economics 103(3), s. 470–508.
 
11.
Saługa, P. 2009. Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Kraków: Studia, Rozprawy, Monografie nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, 278 s.
 
12.
Saługa, P. i Grudziński, Z. 2009.Określenie zmienności cen i premii z tytułu składowania (convenience yield) dla węgla kamiennego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 12(2),Wyd. IGSMiE PAN, s. 525–542.
 
13.
Saługa, P. 2011. Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych. Kraków: Studia, Rozprawy, Monografie nr 167, Wyd. IGSMiE PAN, 269 s.
 
14.
Saługa, P. 2013. O referencyjnym i konsekutywnym instrumencie bazowym opcji rzeczowych [W:] Marcinek K. red. Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe; Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 155, s. 402–418.
 
15.
Samuelson, P. 1965. Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly. Industrial Management Review s. 41–49.
 
16.
Siemek i in. 1979 – Siemek, J., Kaliski,M., Rychlicki, S., Janusz, P., Sikora, S. i Szurlej, A. 2011.Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce. Rynek Energii 96(5), s. 118–124.
 
17.
Smith. J.E. i Nau. R.F. 1995. Valuing Risky Projects: Option Pricing Theory and Decision Analysis. Management Science 14(5), s. 795–816.
 
18.
Smith. L.D. 1994. Discount Rates and Risk Assessment in Mineral Project Evaluations. Transactions Institution of Mining & Metallurgy (Sect. A: Mineral Industry).
 
19.
Smith. L.D. 2000. Discounted Cash Flow Analysis and Discount Rates. Special Session on Valuation of Mineral Properties Mining Millennium 2000. Toronto, Ontario, 8 marzec 2000.
 
20.
Szurlej, A. i Janusz, P. 2013. Gospodarka gazem ziemnym na rynku amerykańskim i europejskim. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29(4), pp. 77–94.
 
21.
Szurlej i in. 1979 – Szurlej, A., Mirowski, T. i Kamiński, J. 2013. An analysis of changes in the power generation fuel-mix: The energy policy context. Rynek Energii vol. 104, is. 1, p. 3–10.
 
22.
Zamasz, K. i Saługa, P. 2010. Ocena efektywności ekonomicznej projektu rozbudowy mocy elektrociepłowni z wykorzystaniem analizy drzew decyzyjnych. Rynek Energii 87(2), s. 165.
 
23.
Zamasz, K. 2011. Metoda drzew decyzyjnych a analiza opcji rzeczowych w procesach oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć energetycznych. Rynek Energii 93(2), s. 141.
 
24.
Working, H. 1949. Theory of the Price of Storage. American Economic Review 39, s. 1254–62.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top