ORIGINAL PAPER
Resource Dependence in Ecuador: An Extractives Dependence Index Analysis
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
2
Instituto Superior de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador
 
 
Submission date: 2019-07-26
 
 
Final revision date: 2019-08-31
 
 
Acceptance date: 2019-09-19
 
 
Publication date: 2019-09-19
 
 
Corresponding author
Pablo Benalcazar   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2019;35(3):49-62
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Natural resources and the extractive industries play a central role in the economy of developing countries and the lives of nearly half of the world’s population. The increasing demand for oil, gas, and mineral resources has led some countries to prioritize the extractive industries; yet, there is growing empirical evidence that in some cases governments have neglected other sectors of the economy, making them highly dependent and vulnerable to volatile commodity prices. Latin American countries face the challenge of changing their model of primary-export specialization and move away from their dependence on natural resource-intensive exports in order to avoid being vulnerable to commodity cycles. In this context, given the limited literature available on measuring the dependence on the extraction of oil, gas and minerals of the Ecuadorian economy, the objective of this article is to twofold. First, to provide a snapshot of the historical and current situation of Ecuador’s natural resource dependence. Second, to estimate the Extractives Dependence Index (EDI) scores for Ecuador for the years 2003 to 2017. The EDI is a generally accepted method for measuring a country’s aggregate dependence on natural and mineral resources. Based on the EDI scores obtained, we analyze the variation of this indicator and investigate the effect of extractives dependence on the Ecuadorian economy. Results show that despite the government’s significant efforts to diversify Ecuador’s economy, the country has a persistent dependence on the extractive sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność zasobowa w Ekwadorze: Analiza wskaźnikowa uzależnienia od przemysłu wydobywczego
przemysł wydobywczy, zależność zasobowa, Ekwador, wskaźnik uzależnienia od przemysku wydobywczego
Zasoby naturalne oraz przemysł wydobywczy odgrywają kluczową rolę w gospodarkach krajów rozwijających się i mają wpływ na niemal połowę populacji świata. Rosnący popyt na ropę naftową, gaz ziemny oraz pozostałe surowce mineralne spowodował, że część krajów stawiana na pierwszym miejscu rozwój sektora wydobywczego, zaniedbując pozostałe gałęzie gospodarki, co może powodować – w obliczu coraz liczniejszych dowodów empirycznych – uzależnienie i wysoką podatność tych pozostałych sektorów na wahania cen surowców. Dużym wyzwaniem dla krajów Ameryki Południowej jest zmiana modelu funkcjonowania gospodarek, nastawionych w pierwszej kolejności na eksport, i odejście od uzależnienia od wydobycia surowców mineralnych, w celu uniknięcia podatności na cykle koniunkturalne, którym podlegają ceny tych surowców. W związku z powyższym oraz z uwagi na ograniczoną liczbę artykułów w literaturze światowej na temat uzależnienia gospodarki Ekwadoru od wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i innych surowców mineralnych, cel niniejszego artykułu jest dwojaki. Po pierwsze, przedstawienie krótkiego rysu historycznego oraz obecnej sytuacji w obszarze zależności zasobowej Ekwadoru. Po drugie, oszacowanie wartości wskaźnika uzależnienia od przemysłu wydobywczego (Extractives Dependence Index – EDI) dla Ekwadoru za lata 2003–2017. Bazując na otrzymanych wynikach, analizie poddano zmienność otrzymanych wartości oraz zbadano wpływ uzależnienia od przemysłu wydobywczego na gospodarkę Ekwadoru. Wyniki tej analizy wskazują, że pomimo podejmowanych przez rząd Ekwadoru działań na rzecz większego zdywersyfikowania gospodarki, w dalszym ciągu utrzymuje się silne uzależnienie od sektora wydobywczego.
 
REFERENCES (44)
1.
Acosta, A. 2009. The Curse of Abundance (La Maldición de la Abundancia). First Edition. Quito, Ecuador: Abya Yala (in Spanish).
 
2.
Acosta, A. 2012. A Brief History of Ecuador (Breve Historia Económica del Ecuador). Third Edition. Quito: Biblioteca General de Cultura (in Spanish).
 
3.
Addison, T. and Roe, A. 2018. Extractive Industries: The Management of Resources as a Driver of Sustainable Development. First Edition. Oxford: Oxford University Press.
 
4.
Ayala Mora, E. 2008. Summary of the History of Ecuador (Resumen de Historia del Ecuador). Third Edition. Quito, Ecuador: Biblioteca General de Cultura (in Spanish).
 
5.
Bárcena, A. 2018. Mining in Latin America and the Caribbean: Interdependencies, Challenges and Opportunities for Sustainable Development (Estado de Situación de la minería en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades para un desarrollo más sostenible). Lima (in Spanish).
 
6.
Baunsgaard et al. 2012 – Baunsgaard, T., Poplawski-Ribeiro, M., Villafuerte, M., and Richmond, C. 2012. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. Staff Discussion Notes 12(04), p. 1.
 
7.
Bazilian et al. 2013 – Bazilian, M., Onyeji, I., Aqrawi, P.-K., Sovacool, B.K., Ofori, E., Kammen, D.M., and Van de Graaf, T. 2013. Oil, Energy Poverty and Resource Dependence in West Africa. Journal of Energy & Natural Resources Law 31(1), pp. 33–53.
 
8.
BCE 2019a. Gross Domestic Product by Industry (Producto Interno Bruto por Industria) [online]. Banco Central del Ecuador. [Online] https://contenido.bce.fin.ec/h... [Accessed: 2019-07-22] (in Spanish).
 
9.
BCE 2019b. Foreign Direct Investment by Economic Activity (Inversión Extranjera Directa por Rama de Actividad Económica). Banco Central del Ecuador. [Online] https://contenido.bce.fin.ec/d... [Accessed: 2019-07-22] (in Spanish).
 
10.
BCE 2019c. Non-Financial Public Sector Operations (Operaciones del Sector Público no Financiero-SPNF). Banco Central del Ecuador. [Online] https://www.bce.fin.ec/index.p... [Accessed: 2019-07-21] (in Spanish).
 
11.
Benalcazar et al. 2017 – Benalcazar, P., Krawczyk, M., and Kamiński, J. 2017. Forecasting global coal consumption: An artificial neural network approach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 33(4), pp. 29–44.
 
12.
Brown et al. 2019 – Brown, T.J., Idoine, N.E., Raycraft, E.R., Hobbs, S.F., Shawn, R.A., Everett, P., Kresse, C., Deady, E.A., and Bide, T. 2019. World Mineral Production. First Publ. Keyworth, Nottingham: British Geological Survey.
 
13.
CEPAL 2018. Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2018 (La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2018). Santiago de Chile (in Spanish).
 
14.
Coxhead, I. 2007. A New Resource Curse? Impacts of China’s Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia. World Development 35 (7), pp. 1099–1119.
 
15.
Federal Ministry for Sustainability and Tourism (BMNT) 2018. World Mining Data 2018. Vienna, No. 33.
 
16.
Gilberthorpe, E. and Papyrakis, E. 2015. The extractive industries and development: The resource curse at the micro, meso and macro levels. Extractive Industries and Society 2(2), pp. 381–390.
 
17.
Grudziński, Z. 2018. The development of the international steam coal market. The Bulletin of The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (105), pp. 41–52.
 
18.
Hailu, D. and Kipgen, C. 2017. The Extractives Dependence Index (EDI). Resources Policy, 51 (January), pp. 251–264.
 
19.
ICMM 2018. Role of mining in national economies – Mining Contribution Index 2018. London.
 
20.
ICTD/UNU-WIDER 2018. ICTD/UNU-WIDER: Government Revenue Dataset. United Nations University. [Online] https://www.wider.unu.edu/proj... [Accessed: 2019-07-21].
 
21.
IIED 2007. Mining, Minerals and Sustainable Development, MMSD. Londres.
 
22.
Larrea, C. 2006. Oil and Development Strategies in Ecuador 1972–2005 (Petróleo y Estrategias de Desarrollo en el Ecuador 1972–2005) [In:] Petróleo y Desarrollo Sostenible en el Ecuador. Quito, pp. 57–67 (in Spanish).
 
23.
Martz, J. 1987. Politics and Petroleum in Ecuador. New Brunswick, New Jersey 08903: Transaction Books.
 
24.
Ministerio de Economía y Finanzas 2019. General State Budget (Proformas Aprobadas del Presupuesto General del Estado). Quito (in Spanish).
 
25.
MRNNR 2019. Cascabel project is projected as the largest underground silver mine, the third largest gold and the sixth largest copper in the world (Proyecto Cascabel se proyecta como la mina subterránea más grande de plata, la tercera de oro y la sexta de cobre en el mundo – Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables). Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables. [Online] https://www.recursosyenergia.g... [Accessed: 2019-07-22] (in Spanish).
 
26.
OEC 2019. The Observatory of Economic Complexity. [Online] https://atlas.media.mit.edu/es... [Accessed: 2019-07-22].
 
27.
Olkuski, T. 2019. Global primary energy consumption and future demand for it (Światowe zużycie energii pierwotnej oraz zapotrzebowanie na nią w przyszłości). Polityka i Społeczeństwo 16(2), pp. 56–70 (in Polish).
 
28.
OPEC 2019. OPEC Annual Statistical Bulletin 2018. Organization of the Petroleum Exporting Countries, 132.
 
29.
OXFAM International 2009. Against the natural resource curse (Contra la ‘maldición’ de los recursos naturales). Madrid (in Spanish).
 
30.
Rodas Saá, C. 2018. Ecuador’s Trade and Investment Relationship with China Under the Correa Administration. Ohio University.
 
31.
Servicio de Rentas Internas 2019. General Collection Statistics (Estadísticas Generales de Recaudación). [Online] https://www.sri.gob.ec/web/gue... [Accessed: 2019-07-22] (in Spanish).
 
32.
Simoes, A. and Hidalgo, C.A. 2011. The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development. Workshops at the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence. Workshops at the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence, pp. 39–42.
 
33.
Szurlej, A. and Janusz, P. 2014. Natural Gas Economy in the United States and European Markets. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29(4).
 
34.
The World Bank 2019a. World Development Indicators 2019. World Development Indicators. [Online] https://data.worldbank.org/ [Accessed: 2019-07-22].
 
35.
The World Bank 2019b. Commodity Markets. Pink Sheets. [Online] https://www.worldbank.org/en/r... [Accessed: 2019-07-25].
 
36.
The World Bank 2019c. Manufacturing Value Added per capita. TCdata360. [Online] https://tcdata360.worldbank.or... [Accessed: 2019-07-21].
 
37.
Thomas, A.H. and Treviño, J.P. 2014. Resource Dependence and Fiscal Effort in Sub-Saharan Africa. IMF Working Papers 13(188).
 
38.
UN 2019. National Accounts – Analysis of Main Aggregates (AMA). United Nations Department of Economic and Social Affairs. [Online] https://unstats.un.org/unsd/sn... [Accessed: 2019-07-21].
 
39.
UN Environment 2019. Why does extractives matter? United Nations Environment Programme. [Online] https://www.unenvironment.org/... [Accessed 22 Jul 2019].
 
40.
UNCTAD 2018. UNCTADstat – International trade in goods and services. United Nations Conference on Trade and Development. [Online] https://unctadstat.unctad.org/... [Accessed: 2019-07-21].
 
41.
UNECLAC 2019. CEPALSTAT – Ecuador: National Economic Profile. CEPALSTAT Databases and Statistical Publications. [Online] https://estadisticas.cepal.org... [Accessed: 2019-07-21].
 
42.
UNIDO 2019. MVA 2019, Manufacturing. United Nations Industrial Development Organization. [Online] http://stat.unido.org/database... 2019, Manufacturing [Accessed: 2019-07-21].
 
43.
Wise, H. and Shtylla, S. 2007. The Role of the Extractive Sector in Expanding Economic Opportunity. Cambridge.
 
44.
Wu, S., Li, L., and Li, S. 2018. Natural resource abundance, natural resource-oriented industry dependence, and economic growth: Evidence from the provincial level in China. Resources, Conservation and Recycling 139(29), pp. 163–171.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top